Kvalitetsarbete inom statistiken

Vi på Trafikanalys arbetar målmedvetet för att statistiken ska ha hög kvalitet, samtidigt som vi ska använda egna och andras resurser effektivt. 

Den officiella statistiken i Sverige ska vara objektiv, allmänt tillgänglig och hålla hög kvalitet. Vad som menas med kvalitet i statistiken slås fast i statistiklagen och dess sju kvalitetskriterier. Kriterierna är i princip samma i Sveriges och EU:s lagstiftning och är följande

  • relevans: mått på i hur hög grad statistiken tillgodoser användarnas nuvarande och potentiella behov,
  • noggrannhet: grad av överensstämmelse mellan skattningarna och de okända sanna värdena,
  • aktualitet: perioden mellan den tidpunkt då de statistiska uppgifterna finns tillgängliga och den händelse eller företeelse som de beskriver,
  • punktlighet: den tid som förflyter mellan det datum då den statistikansvariga myndigheten gör uppgifterna tillgängliga och det datum då de ska lämnas,
  • tillgänglighet och tydlighet: hur användarna kan få tillgång till, använda och tolka uppgifter,
  • jämförbarhet: mätning av effekten av skillnader i de statistiska begrepp, mätverktyg och mätförfaranden som använts, när statistik från olika geografiska områden eller sektorsområden eller från olika tidsperioder jämförs, samt
  • samstämmighet: mått på i vilken utsträckning uppgifterna med tillförlitlighet kan kombineras på olika sätt och för olika ändamål.

För att säkerställa att våra statistikprodukter lever upp till externa krav och användarnas förväntningar och behov är det viktigt för oss att ha en nära kontakt med användarna. 

Källa: Lagen om den officiella statistiken (§ 3a)

Läs mer