Föreskrifter

Trafikanalys är en av de myndigheter som ansvarar för Sveriges officiella statistik. Som statistikansvarig myndighet har vi rätt att begära in nödvändiga uppgifter om olika verksamheter. För detta ändamål behövs stöd i form av lagar och förordningar.

Sveriges officiella statistik framställs av ansvariga myndigheter enligt statistiklagen och statistikförordningen. Trafikanalys ansvarar för statistik över transporter och kommunikationer, vilket bland annat innebär att vi beslutar om statistikens innehåll och omfattning.

Eftersom officiell statistik är viktig har vi rätt att kräva in det underlag som behövs från svenska företag. Detaljerna om vilka uppgifter som ska lämnas, när och hur, finns i våra föreskrifter.