Regional linjetrafik

Statistik om den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiella.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistiken belyser utvecklingen av både den samhällssubventionerade och den kommersiella regionala kollektivtrafiken i riket som är tidtabellbunden: vilken service som erbjuds, hur tjänsterna nyttjas av medborgarna, samt för den subventionerade trafiken, till vilka kostnader. Uppgifter om den subventionerade trafiken redovisas per län.

Det är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) som tillhandahåller regional linjelagd kollektivtrafik i respektive län, efter beslut om allmän trafikplikt (subventionerad trafik). Därtill kan olika kommersiella operatörer erbjuda sina tjänster efter anmälan till RKM, och till Samtrafiken i Sverige AB vad gäller hållplatser och tidtabeller.

Statistiken om subventionerad trafik redovisas på ungefär samma sätt som den tidigare har redovisats i statistikserien "Lokal och regional kollektivtrafik".


Undersökningens omfattning

För den samhällssubventionerade trafiken tillfrågas RKM i samtliga län en gång om året om deras utbud, resande och ekonomi, indelat efter trafikeringsform. Undersökningen har genomförts sedan mitten av 1980-talet i regi av trafikhuvudmännens branschorganisation (SLTF, numera Svensk Kollektivtrafik). Åren 2004–2009 gjordes undersökningen av SIKA.

Dessutom tillfrågas operatörer med kommersiell trafik i egen regi om regionalt utbud och resande på väg och vatten. Uppgiftsinsamling beträffande järnväg samordnas med undersökningen Bantrafik.

Publicering

Regional linjetrafik publiceras en gång per år i juni. Statistiken finns tillgänglig i tabellverk (Excelformat) och i Trafikanalys statistikportal. I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.