Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Statistik

Trafikanalys tillhandahåller, utvecklar och publicerar statistik inom områdena:

Bantrafik, Bantrafikskador, Järnvägstransporter, Punktlighet på järnväg, Kollektivtrafik, Färdtjänst, Linjetrafik på väg, Linjetrafik på vatten, Luftfart, Post, Resvanor, Sjötrafik, Fartyg, Sjöfartsföretag, Tele, Varuflöden, Fordon, Körsträckor, Lastbilstrafik, Utländska lastbilar , Vägtrafikskador, Trafikarbete och Transportbranschen.

Utlämnande av mikrodata


Trafikanalys har möjlighet att lämna ut mikrodata ur den officiella statistiken för exempelvis forskningsändamål eller för att...

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser


År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....

Fortsatt uppåt för nyregistrerade personbilar


Under juni månad 2017 nyregistrerades 39 881 personbilar, det är en ökning med 4,3 procent jämfört med juni månad föregående år...

Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter


Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Varuflöden


Trafikanalys ansvarar för en nationell varuflödesundersökning som beskriver varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och...

Färre omkomna i bantrafiken 2016


Under 2016 omkom 14 personer i bantrafiken i Sverige (järnväg, spårväg och tunnelbana). Det är det lägsta antalet omkomna i...

Det nationella cykelbokslutet 2016


En vanlig dag cyklar i genomsnitt cirka 800 000 personer sju kilometer var, enligt statistik som Trafikanalys har levererat til...

Oförändrade nivåer för svensk lastbilstrafik under 2016


​Transporterade godsmängder, antal transporter och körda kilometrar med svenskregistrerade lastbilar uppgår till samma nivåer s...

Fordon på väg


Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...

Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

Transportbranschens ekonomi


Statistiken belyser ekonomiska förhållanden i företagen som bedriver verksamhet i transportbranschen.

Vägtrafikskadade i sjukvården


Statistiken beskriver den årliga utvecklingen av antal svårt skadade personer i vägtrafikolyckor.

Körsträckor med svenskregistrerade fordon


Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar unde...

Vi kör mer bil än någonsin


Under 2015 ökade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 2,3 procent jämfört med året innan. Körsträckan...

Utrikesflyget fortsätter att slå rekord


För sjätte året i rad ökade antalet passagerare i linjefart och charter både inrikes och utrikes på de svenska flygplatserna. D...

Vart tredje tåg försenat eller inställt


Under 2015 blev vart tredje persontåg inställt eller försenat till sin slutstation. Av de 943 365 tåg som avgick kom bara 65...

Bantrafik


Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Sveriges officiella statistik


Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena transporter och...

Trafikarbete på svenska vägar


Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs på de svenska vägarna under ett år. Det görs genom en modell som baseras ...

Postverksamhet


Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer, volym och ekonomi.

Luftfart


Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg sam...

Omräkning av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik


Trafikanalys har genom bland annat jämförelser med körsträckeregister och branschregister för timmertransporter konstaterat att...

Resvanor


Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Den handlar om människors dagliga resande, vid vil...

Kommersiell linjetrafik på vatten


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Sjöfartsföretag


Statistiken innehåller beskrivningar av ekonomiska förhållanden inom sjötransporter och övriga stödtjänster kopplade till...

Färdtjänst


Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd...

Kommersiell linjetrafik på väg


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Regional linjetrafik


Statistiken beskriver den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiell...

Fartyg


Statistiken beskriver hur den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur fartygen används.

Televerksamhet


Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.

Punktlighet på järnväg


Statistiken beskriver utvecklingen av punktligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige. 

Bantrafikskador


Statistik över olyckshändelser och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Järnvägstransporter


Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Vägtrafikskador


Statistiken beskriver de olyckor och de personskador som inträffar i vägtrafiken. 

Utländska lastbilar


Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från och inom Sverige. Uppgifterna jämförs med de svenska...

Lastbilstrafik


Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade lastbilar såväl inom Sverige som utomland...

Sjötrafik


Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar och lastageplatser. Uppgiftslämnare är samtliga...

Punktlighet på järnväg - en blivande del av Sveriges officiella statistik


"Punktlighet på järnväg" använder Trafikanalys som ett samlingsbegrepp för statistik om såväl tågens rättidighet som förseninga...

Utveckling av den nationella varuflödesundersökningen


Den nationella varuflödesundersökningen är en statistikprodukt som syftar till att beskriva varuflöden inom Sverige och mellan...

Metodförbättringar i lastbilsundersökningen


Som ett steg i utvecklingsarbetet med lastbilsundersökningen har stratifieringen förändrats från och med undersökningsår 2011.