Statistik

Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet Transporter och kommunikationer.

Trafikanalys publicerar officiell statistik inom olika områden: Vägtrafik, Bantrafik, Sjöfart, Luftfart, Postverksamhet, Televerksamhet, Kommunikationsvanor, Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor. Du hittar all statistik i toppmenyn.

Här samlar vi artiklar och sidor som berör vår statistik.

Rekordår för exporten av begagnade personbilar

Närmare 150 000 begagnade personbilar exporterades under 2023. Det är det högsta observerade antalet exporterade personbilar....

Ändrat statistiskt mått för punktlighet på järnväg

Trafikanalys har beslutat att lämna det sammanvägda tillförlitlighetsmåttet, STM, som mått på järnvägens tillförlitlighet i...

Utvecklad statistik för en elektrifierad transportsektor

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen tagit fram en plan för hur transportstatistiken kan utvecklas för att kunna beskriva ...

Utvecklad statistik av transporternas elektrifiering

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utveckla statistiken för elektrifieringen inom transportområdet.

Ny kartläggning av dagligvaruhandelns transporter

Trafikanalys gör regelbundet beskrivningar av utvecklingen inom transportområdet och har nu i samarbete med Svensk Dagligvaruha...

Pausad publicering av kvartalsstatistik för punktlighet på järnväg

Trafikanalys har beslutat att tills vidare pausa publiceringen av kvartalsstatistik för punktlighet på järnväg. Detta på grund ...

Hur väl kan mobilnätsdata beskriva våra resvanor?

Resvaneundersökningen är fortsatt enda källan som redovisar svenskarnas dagliga resande per färdsätt, beskriver ärendet med res...

Hur mycket reser vi med kollektivtrafiken?

Gjorde vi 704 miljoner resor i kollektivtrafiken 2022, eller dubbelt så många, 1 385 miljoner resor? Det beror på vilken källa ...

Ny kartläggning av varutransporter i dagligvaruhandeln

Trafikanalys gör regelbundet beskrivningar av utvecklingen inom transportområdet och genomför nu i samarbete med Svensk...

Färdtjänst

Statistik om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Aktuella artiklar om fordon

Här samlar vi aktuella artiklar om fordon och svarar på några av de frågor som vi ofta får om landets vägfordon.  

Lätta lastbilar

Under 2022 genomförde Trafikanalys den första fullskaliga pilotundersökningen av lätta lastbilars trafik och transporter; Lätta...

Trafikarbete på svenska vägar

Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs på de svenska vägarna under ett år. Det görs genom en modell som baseras ...

Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020

Under andra kvartalet 2020 var transporterna med svenskregistrerade tunga lastbilar* lika många som ifjol. Samma slutsats gälle...

Halverat resande på järnväg under andra kvartalet

Efter flera år med ökat järnvägsresande i Sverige innebar första halvåret 2020 en kraftig minskning. Minskningen var som störst...

Fortsatt hög export av begagnade personbilar 2019

Under 2019 uppgick antalet exporterade begagnade personbilar till 117 416. Det är en ökning med 11 procent jämfört med föregåen...

Metod för klassificering av demografiska statistikområden

I Trafikanalys arbete att följa upp de transportpolitiska målen, ta fram relevant statistik och göra analyser och utredningar...

Statistik om färdtjänst utvecklas i nytt projekt

Idag finns Färdtjänst och riksfärdtjänst som officiell statistik, med uppgifter om antal tillstånd och antal resor. Vi saknar...

Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete

Den här promemorian innehåller en beskrivning av de metoder som används för att beräkna transportarbete för person- och...

Nya kunskaper om lastbilars transporter i urbana miljöer

Trafikanalys har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om tunga och lätta lastbilars transporter med fokus på urbana miljöer....

Sök och hitta i transportstatistiken

Här hittar du länkar till respektive statistikprodukt där det är möjligt att göra ett eget urval ur statistiken för transportom...

Kollektivtrafik för alla

Trafikanalys förbättrar den nationella måluppföljningen av transportsystemets tillgänglighet och användbarhet för personer med...

Datakällor för statistik om särskilda persontransporter

Trafikanalys har genomfört en inventering av möjliga datakällor inom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Detta sedan det har...

Exporten av personbilar ökade kraftigt 2018

Den totala exporten av begagnade personbilar från Sverige uppgick till 105 000 fordon under 2018. Det är en ökning med 64 proce...

Transportstatistiken blir lättare att använda

Nu gör Trafikanalys statistiken på transportområdet mer tillgänglig. Via en ny statistikpresentation på www.trafa.se kan besöka...

Statistik som öppen data - API

Företag och privatpersoner kan få tillgång till Trafikanalys statistik inom transportområdet via öppna data och använda den för...

Transportarbete i Sverige

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar

Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Metodval inför kommande resvaneundersökningar

Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

Resvanor och funktionsnedsättningar - statistik ur resvaneundersökningen

Trafikanalys har regeringens uppdrag att kartlägga hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.

Nya insamlingsmetoder för transportstatistiken

I denna promemoria har erfarenheter från några av Trafikanalys utvecklingsprojekt på datainsamlingsområdet sammanställts.

Röjandekontroll av regional statistik om järnvägstransporter

Trafikanalys har regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra kunskapsunderlaget om järnvägstransporter med...

Utlämnande av mikrodata

Trafikanalys har möjlighet att lämna ut mikrodata ur den officiella statistiken för exempelvis forskningsändamål eller för att...

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser

År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....

Fortsatt uppåt för nyregistrerade personbilar

Under juni månad 2017 nyregistrerades 39 881 personbilar, det är en ökning med 4,3 procent jämfört med juni månad föregående år...

Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter

Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Varuflöden

Hur transporteras varor i Sverige? I Trafikanalys officiella statistik visas landets varuflöden för branscher som är betydande...

Färre omkomna i bantrafiken 2016

Under 2016 omkom 14 personer i bantrafiken i Sverige (järnväg, spårväg och tunnelbana). Det är det lägsta antalet omkomna i...

Det nationella cykelbokslutet 2016

En vanlig dag cyklar i genomsnitt cirka 800 000 personer sju kilometer var, enligt statistik som Trafikanalys har levererat til...

Oförändrade nivåer för svensk lastbilstrafik under 2016

​Transporterade godsmängder, antal transporter och körda kilometrar med svenskregistrerade lastbilar uppgår till samma nivåer s...

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar

Regeringen presenterade 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program identifierades ett behov av att finna oc...

Fordon på väg

Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...

Transportbranschens ekonomi

Statistiken belyser ekonomiska förhållanden i företagen som bedriver verksamhet i transportbranschen.

Vägtrafikskadade i sjukvården

Statistiken beskriver den årliga utvecklingen av antal svårt skadade personer i vägtrafikolyckor.

Körsträckor med svenskregistrerade fordon

Statistiken visar antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år....

Utrikesflyget fortsätter att slå rekord

För sjätte året i rad ökade antalet passagerare i linjefart och charter både inrikes och utrikes på de svenska flygplatserna. D...

Vart tredje tåg försenat eller inställt

Under 2015 blev vart tredje persontåg inställt eller försenat till sin slutstation. Av de 943 365 tåg som avgick kom bara 65...

Bantrafik

Statistik om trafik, transporter, fordon och infrastruktur för järnvägar, spårvägar och tunnelbana i Sverige.

Postverksamhet

Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer och volym.

Luftfart

Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg sam...

Omräkning av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik

Trafikanalys har genom bland annat jämförelser med körsträckeregister och branschregister för timmertransporter konstaterat att...

Användarrådet för statistik om godstransporter

I detta användarråd diskuterar vi statistik om godstransporter. Fokus är liksom i de andra användarråden statistikens relevans...

Användarråd

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och ansvarar för den officiella statistiken om transporter och kommunikationer. Vi...

Resvanor

Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Undersökningen handlar om människors dagliga...

Kommersiell linjetrafik på vatten

Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik på vatten som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt...

Sjöfartsföretag

Trafikanalys har beslutat att inte längre genomföra undersökningen om Sjöfartsföretag, från och med 2019. Statistiken baseras p...

Kommersiell linjetrafik på väg

Statistik om linjelagd kollektivtrafik på väg som bedrivs av kollektivtrafikföretag på helt kommersiella villkor.

Regional linjetrafik

Statistik om den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiella.

Fartyg

Statistiken beskriver användningen av den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg och hur flottan utvecklas på...

Kvalitetsarbete inom statistiken

Vi på Trafikanalys arbetar målmedvetet för att statistiken ska ha hög kvalitet, samtidigt som vi ska använda egna och andras...

Televerksamhet

Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.

Punktlighet på järnväg

Statistik om punktlighet i persontrafiken på järnväg i Sverige. 

Bantrafikskador

Statistik över olycks- och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Järnvägstransporter

Aktuell men preliminär statistik om transporterna på järnväg.

Vägtrafikskador

Statistiken beskriver de olyckor och de personskador som inträffar i vägtrafiken.

Utländska lastbilstransporter i Sverige

Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från, genom (transit) och inom (cabotage) Sverige. Uppgifterna...

Lastbilstrafik

Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade tunga lastbilar såväl inom Sverige som...

Sjötrafik

Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar. 

Punktlighet på järnväg - en blivande del av Sveriges officiella statistik

"Punktlighet på järnväg" använder Trafikanalys som ett samlingsbegrepp för statistik om såväl tågens rättidighet som förseninga...

Utveckling av den nationella varuflödesundersökningen

Den nationella varuflödesundersökningen är en statistikprodukt som syftar till att beskriva varuflöden inom Sverige och mellan...

Metodförbättringar i lastbilsundersökningen

Som ett steg i utvecklingsarbetet med lastbilsundersökningen har stratifieringen förändrats från och med undersökningsår 2011.