Exporten av personbilar ökade kraftigt 2018

""

Den totala exporten av begagnade personbilar från Sverige uppgick till 105 000 fordon under 2018. Det är en ökning med 64 procent jämfört med föregående år.

Bensin- och dieselbilar svarade för en betydande majoritet av ökningen, men exporten ökade bland samtliga drivmedel. Exporten av dieselbilar fördubblades nästan under 2018, jämfört med 2017, och uppgick till 51 000 fordon. För bensinbilar var ökningen något lägre, men istället skedde en betydande omfördelning av fordonens ålder. Tidigare år har det främst varit äldre bensinbilar, 10 år och äldre, som gått på export, men under 2018 ökade exporten av yngre bensinbilar mycket kraftigt och ålderskategorin 0–5 år utgjorde 26 procent av de exporterade bensinbilarna under 2018.

Under september och oktober månad var exporten av begagnade personbilar synnerligen hög, och utgjordes till stor del av bensin- och dieselbilar yngre än ett år. Exporten föregicks av en mycket kraftig nyregistrering av bensin- och dieselbilar under juni månad inför det nya bonus–malus-system som trädde ikraft 1 juli 2018. Det är därför troligt att den kraftiga exporten under hösten 2018 till stor del kan förklaras av det omfattande antalet nyregistreringar som skedde under sommaren.

Tilltagande export av nya bilar

För elbilar, laddhybrider och gasbilar fortsatte exporten i samma mönster som tidigare år. Det vill säga, en fortsatt tilltagande export av relativt nya bilar. De laddbara personbilarna avregistreras allt tidigare, ofta efter 2–3 år i trafik. Gasbilarna blir kvar något längre, och exporteras i regel efter 3–4 år i trafik. Exporten av elbilar ökade mycket kraftigt under 2018, från 413 fordon 2017 till 1 303 fordon 2018, en ökning på 215 procent. Exporten av laddhybrider ökade till 3 664 fordon, en ökning med 90 procent. Under 2018 ökade även exporten av elhybrider påtagligt till 1 396 fordon, eller 116 procent.

Under 2018 var nyregistreringen av elbilar och laddhybrider hög, vilket medförde att antalet elbilar i trafik ökade med 51 procent jämfört med 2017, och andelen laddhybrider i trafik ökade med 53 procent. Utan exporten hade ökningen i trafik istället varit 63 respektive 65 procent, för elbilar och laddhybrider.

Gasbilar har varit föremål för hög export under flera år. Under 2018 ökade exporten ytterligare till 3 341 fordon. I kombination med låg nyregistrering fick det till följd att exporten översteg antalet nyregistrerade gasbilar. Konsekvensen är att antalet gasbilar i trafik minskade med 1 243 fordon, och antalet gasbilar i trafik sjönk till samma nivå som år 2015.