Mikael Levin

Mikael Levin
Kvalificerad utredare mikael.levin@trafa.se 010-414 42 27 076-128 74 17 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Mikael arbetar med utredningar om bland annat miljöbilar, styrmedel och fordonsprognoser.

Laddstation Foto:Mostphotos

En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Nya moderna bilar mot suddig bakgrund Foto: Mostphotos

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

""

Export av begagnade personbilar minskar


Under 2021 exporterades 91 926 begagnade personbilar från Sverige, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med 2020....

Ny modern SUV parkerad i utställningshall FotoMostphotos

Fordon avregistrerade till utlandet


Trafikanalys publicerar ny statistik över antalet avregistrerade fordon till utlandet.

""

Yttrande över promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på kapitel 5 i rubricerad promemoria, samt givits möjlighet att lämna nya...

""

Yttrande över promemorian Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på Finansdepartementets förslag till ändrad nedsättning av förmånsvärdet för...

Nya bilar i rad Foto:Mostphotos

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2021


Trafikanalys har avrapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Tre parkerade bilar

Minskad export av begagnade personbilar under 2020


Under 2020 uppgick antalet exporterade begagnade personbilar till 105 986, en minskning med knappt 10 procent jämfört med föreg...

Lastbilar på väg

Godsflöden under coronapandemins första halvår


De svenska godstransporterna minskade marginellt under det första halvåret med coronapandemin. Bara mindre förändringar i...

Elbil laddar

Yttrande över promemoria Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år, och har lämnat...

Tre parkerade bilar

Arbetsresor för personer med funktionsnedsättning


Resultaten från denna promemoria utgör ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjupad...

Flera par fötter som går på golv

Förvärvsarbetande och deras arbetsresor


Resultaten från denna promemoria utgör ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjupad...

Personbil på landsväg

Förvärvsarbetande i glesbygd och landsbygd - en metodbeskrivning


Resultaten från denna promemoria har utgjort ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjup...

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Förvärvsarbetandes tillgång till kollektivtrafik, bilinnehav och reskostnader


Resultaten från denna promemoria har utgjort ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjup...

""

Skattelättnad för arbetsresor – analys av vissa konsekvenser


Trafikanalys har haft i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa av konsekvenserna av förslagen i betänkandet Skattelättna...

""

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Foto:Roland Magnusson/Mostphotos

Fortsatt hög export av begagnade personbilar 2019


Under 2019 uppgick antalet exporterade begagnade personbilar till 117 416. Det är en ökning med 11 procent jämfört med föregåen...

Personbil på landsväg

Konsekvenser av reseavdraget ska utredas


Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa frågor i reseavdragskommitténs förslag i betänkandet...

Lastbil på bro

Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet


Trafikanalys har i tidigare analyser funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete förändr...

""

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2019


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

""

Exporten av personbilar ökade kraftigt 2018


Den totala exporten av begagnade personbilar från Sverige uppgick till 105 000 fordon under 2018. Det är en ökning med 64 proce...

Elbil som laddas

Begagnade miljöbilar lämnar landet


Många av de svenska begagnade miljöbilarna fortsätter att gå på export efter tre år i Sverige. Det visar en ny uppföljning av...

""

Korttidsprognoser för den svenska vägfordonsflottan – metoder och antaganden


Trafikanalys har i uppdrag att göra korttidsprognoser för fordonsflottans utveckling för de kommande tre åren. Prognoserna görs...

""

Korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2018


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Ny personbil

Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på en ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva...

Mobiltelefon

Förändras våra resvanor av digitaliseringen?


Det finns en stor förhoppning om att ny kommunikationsteknik kan minska vårt resande. Genom att kunna arbeta, umgås, handla och...

Bilar på motorväg

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2017


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

""

Ändrad beräkning av bilförmån


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande på promemorian "Ändrad beräkning av bilförmån".

Överlämnar bilnyckel

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon


Trafikanalys har lämnat ett remissvar på promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon.

Andel export bilar

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet


Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

Kvinna lutar sig mot bil

Yttrande över Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget, och vill med anledning av det lämna följande...

Lätt lastbil

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon


Trafikanalys anser i sitt yttrande att det inte är möjligt att vare sig tillstyrka eller avstyrka utredningens förslag om ett...

Personbilsparkens fossiloberoende diagram

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel


Utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta går trögt. De ekonomiska incitamenten bidrar till nyförsäljningen av bilar me...

""

Fossilfri fordonspark till 2030?


Trafikanalys har genomfört två utvärderingar av åtgärder som syftar till att öka andelen personbilar som kan drivas med ett...