Mikael Levin

Mikael Levin
Kvalificerad utredare mikael.levin@trafa.se 010-414 42 27 076-128 74 17 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Mikael arbetar med utredningar om bland annat elektrifierade fordon, styrmedel och fordonsprognoser.

Foto:Mostphotos

Webbinarium: Prognoser för vägfordonsflottan 2024-2027

Under ett webbinarium 23 maj 2024 presenterade Trafikanalys de årliga prognoserna för vägfordonsflottans utveckling. Här hittar...

Foto:Mostphotos

Tillfällig minskning för elbilarna - men elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Trafikanalys prognos för vägfordonsflottans utveckling pekar på ett lågt antal nyregistrerade fordon under 2024. Under de...

Foto:Mostphotos/Michael Erhardsson

Yttrande över promemorian Ändrad malus för husbilar och vissa alternativdrivmedelsfordon

Trafikanalys har yttrat sig över promemorian som innehåller förslag till ändringar i vägtrafikskattelagen gällande husbilar och...

Foto: Mostphotos

Rekordår för exporten av begagnade personbilar

Närmare 150 000 begagnade personbilar exporterades under 2023. Det är det högsta observerade antalet exporterade personbilar....

Nya bilar från fabrik Foto Mostphotos

Avregistrerade fordon till utlandet 2023

Trafikanalys publicerar ny statistik över antalet avregistrerade fordon till utlandet under 2023.

""

Prognoser för vägfordonsflottan

Trafikanalys har ett återkommande uppdrag av regeringen i myndighetens instruktion att redovisa en kvantitativ korttidsprognos...

""

Antalet nyregistrerade fordon fortsätter att minska de kommande åren

Trafikanalys prognos för vägfordonsflottans utveckling visar på ett lågt antal nyregistrerade fordon de kommande åren. Under 20...

Hand stoppar i laddkabel i ett uttag Foto_Mostphotos

Vilka hushåll väljer laddbara bilar? 

Högre inkomst, högre utbildning, boende i villa eller bostadsrätt och hushåll med en övervikt av män – det är några faktorer so...

Nya bilar i rad Foto:Mostphotos

Ökad export av begagnade bilar 2022

Under 2022 exporterades närmare 110 000 begagnade personbilar från Sverige. Det innebär en ökning med 18 procent jämfört med...

Man kör bil i skymning

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Trafikanalys har lämnat följande yttrande över promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med...

""

Yttrande över promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på Finansdepartementets förslag till utökad skattelättnad för arbetsresor och...

Nya bilar från fabrik Foto Mostphotos

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan - metoder och antaganden

Trafikanalys har i uppdrag att göra årliga korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling. Denna promemoria innehåller en...

""

En miljon laddbara personbilar 2025

År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Nya moderna bilar mot suddig bakgrund Foto: Mostphotos

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 

De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

""

Export av begagnade personbilar minskar

Under 2021 exporterades 91 926 begagnade personbilar från Sverige, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med 2020....

""

Yttrande över promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på kapitel 5 i rubricerad promemoria, samt givits möjlighet att lämna nya...

""

Yttrande över promemorian Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på Finansdepartementets förslag till ändrad nedsättning av förmånsvärdet för...

""

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2021

Trafikanalys har avrapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Tre parkerade bilar

Minskad export av begagnade personbilar under 2020

Under 2020 uppgick antalet exporterade begagnade personbilar till 105 986, en minskning med knappt 10 procent jämfört med föreg...

Lastbilar på väg

Godsflöden under coronapandemins första halvår

De svenska godstransporterna minskade marginellt under det första halvåret med coronapandemin. Bara mindre förändringar i...

Elbil laddar

Yttrande över promemoria Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år

Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år, och har lämnat...

Tre parkerade bilar

Arbetsresor för personer med funktionsnedsättning

Resultaten från denna promemoria utgör ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjupad...

Flera par fötter som går på golv

Förvärvsarbetande och deras arbetsresor

Resultaten från denna promemoria utgör ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjupad...

Personbil på landsväg

Förvärvsarbetande i glesbygd och landsbygd - en metodbeskrivning

Resultaten från denna promemoria har utgjort ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjup...

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Förvärvsarbetandes tillgång till kollektivtrafik, bilinnehav och reskostnader

Resultaten från denna promemoria har utgjort ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjup...

""

Skattelättnad för arbetsresor – analys av vissa konsekvenser

Trafikanalys har haft i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa av konsekvenserna av förslagen i betänkandet Skattelättna...

""

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020

Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Foto:Roland Magnusson/Mostphotos

Fortsatt hög export av begagnade personbilar 2019

Under 2019 uppgick antalet exporterade begagnade personbilar till 117 416. Det är en ökning med 11 procent jämfört med föregåen...

Personbil på landsväg

Konsekvenser av reseavdraget ska utredas

Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa frågor i reseavdragskommitténs förslag i betänkandet...

Lastbil på bro

Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet

Trafikanalys har i tidigare analyser funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete förändr...

""

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2019

Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

""

Exporten av personbilar ökade kraftigt 2018

Den totala exporten av begagnade personbilar från Sverige uppgick till 105 000 fordon under 2018. Det är en ökning med 64 proce...

Elbil som laddas

Begagnade miljöbilar lämnar landet

Många av de svenska begagnade miljöbilarna fortsätter att gå på export efter tre år i Sverige. Det visar en ny uppföljning av...

""

Korttidsprognoser för den svenska vägfordonsflottan – metoder och antaganden

Trafikanalys har i uppdrag att göra korttidsprognoser för fordonsflottans utveckling för de kommande tre åren. Prognoserna görs...

""

Korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2018

Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Ny personbil

Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på en ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva...

Mobiltelefon

Förändras våra resvanor av digitaliseringen?

Det finns en stor förhoppning om att ny kommunikationsteknik kan minska vårt resande. Genom att kunna arbeta, umgås, handla och...

Bilar på motorväg

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2017

Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

""

Ändrad beräkning av bilförmån

Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande på promemorian "Ändrad beräkning av bilförmån".

Överlämnar bilnyckel

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon

Trafikanalys har lämnat ett remissvar på promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon.

Andel export bilar

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet

Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

Kvinna lutar sig mot bil

Yttrande över Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon

Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget, och vill med anledning av det lämna följande...

Lätt lastbil

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon

Trafikanalys anser i sitt yttrande att det inte är möjligt att vare sig tillstyrka eller avstyrka utredningens förslag om ett...

Personbilsparkens fossiloberoende diagram

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel

Utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta går trögt. De ekonomiska incitamenten bidrar till nyförsäljningen av bilar me...

""

Fossilfri fordonspark till 2030?

Trafikanalys har genomfört två utvärderingar av åtgärder som syftar till att öka andelen personbilar som kan drivas med ett...