Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Mikael Levin

Mikael Levin

Kvalificerad utredare mikael.levin@trafa.se 010-414 42 27 076-128 74 17 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Mikael arbetar med utredningar inom transportpolitiken, t.ex. om åtgärder för minskad klimatpåverkan samt frågor som rör miljöbilar och styrmedel.

Avgaser från bil

Fossilfri fordonspark till 2030?


Trafikanalys har genomfört två utvärderingar av åtgärder som syftar till att öka andelen personbilar som kan drivas med ett...

Personbilsparkens fossiloberoende diagram

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel


Utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta går trögt. De ekonomiska incitamenten bidrar till nyförsäljningen av bilar me...

Lätt lastbil

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon


Trafikanalys anser i sitt yttrande att det inte är möjligt att vare sig tillstyrka eller avstyrka utredningens förslag om ett...

Kvinna lutar sig mot bil

Yttrande över Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget, och vill med anledning av det lämna följande...

Andel export bilar

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet


Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

Överlämnar bilnyckel

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon


Trafikanalys har lämnat ett remissvar på promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon.

bilar i kö

Ändrad beräkning av bilförmån


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande på promemorian "Ändrad beräkning av bilförmån".

Bilar på motorväg

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Mobiltelefon

Förändras våra resvanor av digitaliseringen?


Det finns en stor förhoppning om att ny kommunikationsteknik kan minska vårt resande. Genom att kunna arbeta, umgås, handla och...

Ny personbil

Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på en ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva...