""

Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckling avseende bland annat drivmedel, vikt och koldioxidutsläpp för både lätta och tunga vägfordon.

Trafikanalys har presenterat korttidsprognoser för innevarande år och de kommande tre åren, 2020–2023, för fordonskategorierna personbil, lätt lastbil, tung lastbil och bussar.

Årets arbete har i stor utsträckning präglats av den pågående pandemin av covid-19 som förutspås ha påtaglig inverkan på framförallt nyregistreringen av vägfordon. Trafikanalys har arbetat med Konjunkturinstitutets prognoser över den ekonomiska utvecklingen samt sysselsättning och har även studerat utfallet av tidigare ekonomiska krisers påverkan på nyregistrerade vägfordon.

Prognoserna levereras i tabellform i en Excelfil som även inkluderar statistik för de senaste åren, prognos för innevarande år, och de tre kommande åren.

Tre scenarier för nyregistrerade fordon

Årets fil inkluderar tre olika scenarier över nyregistreringen för personbilar respektive lätta lastbilar. Övriga prognoser för dessa båda fordonskategorier baseras sedan på det så kallade mellanscenariot. Vi vill dock betona att scenariot är osäkert och det är möjligt att den faktiska utvecklingen hamnar närmare något av de övriga två scenarierna. Generellt sett ska årets fordonsprognoser användas med försiktighet mot bakgrund av den stora osäkerhet som covid-19 orsakat.

Figur 1. Antal nyregistrerade personbilar 2010-2023 i prognosens olika scenarier.

Figur 2. Antal nyregistrerade lätta lastbilar 2010-2023 i prognosens olika scenarier.

Promemorian "Korttidsprognoser för vägfordonsflottan - metoder och antaganden" är en metodbeskrivning till prognoserna, och innehåller metod, antaganden och bedömningar samt jämförelse av föregående års prognoser och faktiskt utfall.