""

Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckling avseende bland annat drivmedel, vikt och koldioxidutsläpp för både lätta och tunga vägfordon.

Trafikanalys presenterar korttidsprognoser för innevarande år och de kommande tre åren, 2019–2022, för fordonskategorierna personbil, lätt lastbil, tung lastbil samt bussar.

Prognoserna levereras i tabellform i en Excelfil som även inkluderar statistik för de senaste åren, prognos för innevarande år samt för de tre kommande åren.

Prognoserna omfattar även bussar

Promemorian "Korttidsprognoser för fordonsflottan - metoder och antaganden" är en metodbeskrivning till prognoserna, och innehåller metod, antaganden och bedömningar samt jämförelse av föregående års prognoser och faktiskt utfall.

Årets prognoser inkluderar även bussar. Dessa har inte ingått tidigare. Förutsättningarna för bussar skiljer sig åt påtagligt jämfört med de övriga trafikslagen på så sätt att bussar i regel går i upphandlad trafik. Det innebär att nyregistreringen av bussar kan ha väldigt stora årliga variationer, både sett till antal och drivmedelsfördelning.