Sjöfartsföretag

Statistiken innehåller beskrivningar av ekonomiska förhållanden inom sjötransporter och övriga stödtjänster kopplade till sjöfart.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Företagens lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar och andra basfakta och nyckeltal redovisas över delbranscher, storleksklasser och ägandekategorier. Nettoomsättning, rörelsekostnader och balansposter redovisas på detaljerad nivå.

Undersökningens omfattning

Urvalet omfattar svenska företag inom SNI-koderna för sjötransport och stödtjänster till sjötransport, huvudsakligen aktiebolag, men även ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag, affärsverk, enskilda näringsidkare och stiftelser. Undersökningen avser kalenderår.

Publicering

Sjöfartsföretag publiceras elektroniskt en gång per år (vanligtvis i maj) i excel-format (för egen bearbetning). Framställningstiden är nästan 1,5 år, eftersom undersökningen delvis baseras på taxerade uppgifter från Skatteverket.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Sjöfartsföretag 2016
Sjöfartsföretag 2015
Sjöfartsföretag 2014
Sjöfartsföretag 2013
Sjöfartsföretag 2012

Regelförenkling för sjöfarten


Trafikanalys ser positivt på regelutveckling som avspeglar faktiska förhållanden och behov inom sjöfarten och som syftar till a...

Arbetsmiljöreglering inom transportområdet


Rapporten Arbetsmiljö­­­reglering inom transport­­området syftar till att tydliggöra arbetsmiljöns plats inom transportpolitike...