Fartyg

Statistiken beskriver hur den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur fartygen används.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

För varje typ av fartyg redovisas antal, storlek, ålder och huvudsaklig användning. Fartyg som tillförs och avförs ur det svenska registret fördelas på till exempel nybyggen eller utregistrering. I den del som avser fartygens användning ingår även inhyrda utländska handelsfartyg. Också svenska rederiers ombordanställda får sin belysning i rapporten, med avseende på yrke, medborgarskap och kön.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Fartyg 2020 - svenska och utländska fartyg i svensk regi
Fartyg 2019 - svenska och utländska fartyg i svensk regi
Fartyg 2018 - svenska och utländska fartyg i svensk regi
Fartyg 2017 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Fartyg 2016 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar samtliga svenskregistrerade och inhyrda handels- och specialfartyg med en bruttodräktighet om minst 100. Mindre fartyg ingår i vissa tabeller och diagram.

Publicering

Fartyg publiceras i maj varje år, elektroniskt i form av ett statistikblad, i tabeller i Excel-format och i statistikportalen (klicka på Gör ditt eget statistikurval).

Väsentliga rättelser hittar du i blocket "Rättelser" nedan. Dessa uppgifter ska användas istället för uppgifter som publicerats tidigare.


Regelförenkling för sjöfarten


Trafikanalys ser positivt på regelutveckling som avspeglar faktiska förhållanden och behov inom sjöfarten och som syftar till a...

Arbetsmiljöreglering inom transportområdet


Rapporten Arbetsmiljö­­­reglering inom transport­­området syftar till att tydliggöra arbetsmiljöns plats inom transportpolitike...

Implementation of the Sulphur Directive – industry preparations


The EU Sulphur Directive is being implemented in 2015 to reduce the harmful impact of sulphur emissions on human health and on...