Fartyg

Statistiken beskriver användningen av den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg och hur flottan utvecklas på olika sätt.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

För varje typ av fartyg redovisas antal, storlek, ålder och den huvudsakliga användningen. Handelsfartyg som tillförs och avförs ur det svenska registret fördelas på till exempel nybyggen eller utregistrering. I den del som avser handelsfartygens användning ingår alla fartyg i svensk regi. Även ombordanställda på svenskregistrerade handelsfartyg får sin belysning i rapporten, här handlar det om yrke, medborgarskap och kön.


Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar samtliga svenskregistrerade handels- och specialfartyg samt utlandsregistrerade handelsfartyg i svensk regi med en bruttodräktighet om minst 100. Mindre fartyg ingår också, då i vissa tabeller och diagram i publikationerna.

Publicering

Fartyg publiceras i maj varje år, elektroniskt i form av ett statistikblad, i tabeller i Excel-format och i statistikportalen (klicka på Gör ditt eget statistikurval). I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.

Väsentliga rättelser hittar du nedan - dessa uppgifter ska användas istället för uppgifter som publicerats tidigare.

Rättelser

Fartyg tabell 5 korrigerad 2012-2013