Ändamål och innehåll

Syftet med statistiken är att belysa storleken på och sammansättningen av den svenskregistrerade flottan av handels- och specialfartyg och dess utveckling över tid. Statistiken beskriver även i vilken omfattning svenska sjöfartsföretag använder utländska handelsfartyg. Dessutom ska statistiken ge svar på frågor som hur fartygen huvudsakligen används och hur personalstyrkan ombord förändras.

För varje typ av fartyg redovisas antal, storlek, ålder och användning. Fartyg som tillkommer och utgår från det svenska registret fördelas på till exempel nybyggen eller utregistrering. Också svenska rederiers ombordanställda redovisas med avseende på yrke, medborgarskap och kön.

Statistikens framställning

Statistiken Fartyg är baserad på en totalundersökning om fartyg i svensk regi, dvs. svenskregistrerade och utlandsregistrerade fartyg som svenska sjöfartsföretag disponerar. Uppgifterna om beståndet per 31/12 varje år hämtas från baserad svenska och internationella fartygsregister, dvs. Transportstyrelsen svenska register och Lloyd’s List Intelligence ship information database. Registerdata kompletteras med en enkätundersökning till de svenska sjöfartsföretagen angående handelsfartygens användning under året.

Statistikens kvalitet

Eftersom undersökningen bygger på uppgifter från nationella och internationellt erkända fartygsregister kan mätfelen minimeras och tillförlitligheten i uppgifterna bedöms som hög. Det föreligger däremot sannolikt en viss undertäckning av inhyrda utländska fartyg eftersom ett samlat register över sådana saknas.

Rederierna kan ändra uppgifter om personal ombord upp till två kalenderår efter undersökningsåret och därför hämtar vi antal sjödagar och ombordanställda så sent som möjligt för att få så bra kvalitet som möjligt.

 

Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje

Gör ditt eget statistikurval

Fartyg

Här kan du göra ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns det länkar till tabeller med färdiga urval, en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

Statistiken beskriver hur den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur fartygen används.

För varje typ av fartyg redovisas antal, storlek, ålder och huvudsaklig användning. Fartyg som tillförs och avförs ur det svenska registret fördelas på till exempel nybyggen eller utregistrering. I den del som avser fartygens användning ingår även inhyrda utländska handelsfartyg.