Järnvägstransporter

Aktuell men preliminär statistik om transporterna på järnväg.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Varje kvartal uppdateras statistiken med de viktigaste uppgifterna om transporterna på järnväg i Sverige. Det som redovisas är antal resor, godsmängd och transportarbete (personkilometer och tonkilometer). Godstransporterna redovisas med och utan malmtransporter på Malmbanan.


Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar all kommersiell järnvägstrafik i Sverige, bland undantagen är till exempel museitrafik och trafik inne på industriområden. Av sekretesskäl redovisas i princip inga uppgifter per företag eller per sträcka, utan summeras för hela landet.

Publicering

Järnvägstransporter publiceras fyra gånger per år. Framställnings­tiden är cirka 2,5 månader räknat från utgången av varje kvartal.

Statistiken finns tillgänglig i tabellverk (PDF- och Excel-format) och i Trafikanalys statistikportal. I tabellverken (Excel-format) finns även längre historik än vad som först är synlig, som längst från och med 2003. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se mer. I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.