Godsflöden under coronapandemins första halvår

Lastbilar på väg


De svenska godstransporterna minskade marginellt under det första halvåret med coronapandemin. Bara mindre förändringar i trafik­mängder eller hanterade godsvolymer kan ses, bortsett från flygfrakten som haft en kraftig nedgång.

I en ny rapport ger Trafikanalys en fördjupad bild av godstrafik och godsflöden i Sverige under det första halvåret av coronapandemin. Rapporten bygger till stor del på material från den officiella statistiken om godstransporter, samt på annan tillgänglig statisk.

Generellt sett skiljer sig inte mängden transporterat gods under det första halvåret 2020 från tidigare år, även om sammansättningen av godset har förändrats något.

  • En nedgång med mellan 5 och 10 procent av både godstrafiken och godsvolymerna kan ses generellt. Det är dock i samma storleksordning som normala variationer mellan kvartal, dvs. inga anmärkningsvärda avvikelser.
  • Mängden lastat gods i svenska hamnar har minskat medan lossat gods har ökat. Det är små förändringar på mellan en och två procent mätt i ton hanterat gods under första halvåret. Flytande bulkgods, såsom oljeprodukter, har ökat, det förklaras med en ökad bunkring under främst maj månad, medan övrigt gods har minskat i ungefär samma omfattning.
  • Godstrafik på lastbil i Sverige var under andra kvartalet på samma nivå 2020 som 2019, men sammansättningen av godset förändrades något. Transporterna med godsutrustning (som bland annat går till fordonsindustrin) har minskat, medan styckegods och samlastat gods har ökat. Styckegods är en varugrupp som kan innehålla allt från företags­leveranser till
    e-handelsvaror.
  • Drygt häften av allt gods som flygs till/från Sverige fraktas med passagerarplan, snarare än fraktplan. Som en följd av en kraftigt minskad trafik med passagerarplan har även kapaciteten för flygfrakt minskat drastiskt.
  • Godstransporterna på järnväg minskade något under de första två kvartalen av 2020, dock inte mer än vad som är normala variationer mellan kvartalen.

Sammantaget innebär resultaten att det främst är flygfrakten och i viss mån gods till sjöss som har påverkats negativt av det första halvåret med coronapandemin.

Här hittar du hela rapporten


Yttrande över förslagen till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2021


Trafikanalys har anmodats yttra sig över rubricerade förslag, och vill med anledning av det lämna följande kommentarer.

Remiss: Utforskande utveckling grunddatadomän transportsystem


Trafikanalys har givits möjlighet att kommentera en remiss om ”Utforskande utveckling grunddatadomän transportsystem.” Trafikan...

Godstransporter och konkurrenskraftens utveckling


  Det svenska transportsystemets kapacitet och tillförlitlighet faller väl ut i en internationell jämförelse. Systemet befinner...