Transportbranschens ekonomi

Statistiken belyser ekonomiska förhållanden i företagen som bedriver verksamhet i transportbranschen.

Det handlar om cirka 23 000 företag med varierande verksamhet, storlek och lönsamhet, men med det gemensamt att de får transportsystemet att fungera. I rapporten visas statistik för sex delbranscher om bland annat antal anställda, omsättning, lönsamhet, produktivitetsutveckling, soliditet, marknadskoncentration och investeringar. 

Underlaget till statistiken kommer mestadels från tillgängliga register och i viss mån från öppna källor. Mest registerinformation finns om aktiebolag, där statistiken kan bygga på bokslutsdata. Därför har statistiken bäst täckning för aktiebolagen.


Mer om statistiken

För den här undersökningen finns dokumentationen i det separata dokumentet Fakta om statistiken. Utdrag av viktiga delar ur den dokumentationen finns direkt i Excelfilen.

Att undersökningen inte har någon direktinsamling gör att vissa kompromisser har tillåtits. Hur det påverkar tolkningen av statistiken framgår av dokumentationen.

Publicering

Transportbranschens ekonomi har utkommit sex gånger med successivt allt längre tidsserier. Data finns nu för perioden 1997–2015. De senaste rapporterna finns bara i Excelformat, utan kommenterande text. Vi hänvisar istället till Fakta om statistiken och till texten i pdf-rapporten för 1997–2007.

Fram till rapporten för 1997–2013 hette statistiken Transportbranschen – hur står det till?

Nyheter

I Transportbranschens ekonomi 1997–2015  har tidsserierna i tabellerna och diagrammen utökats med två år. Vissa tabeller visar data för vartannat år 2007–2015.

Tabellerna har fått en ny ordning. De är nu indelade i sju avsnitt, ett för transportbranschen i sin helhet och ett för var och en av de sex delbranscherna. Förhoppningen är att den nya ordningen ska uppfattas som mer logisk. Innehålls­förteckningen innehåller fler länkar för att underlätta navigeringen.

Varje avsnitt har också tillförts en separat inledning med en introduktionstext och en kortare innehållsförteckning för avsnittet.