Analyser och utredningar

Varje år utför Trafikanalys, både på eget initiativ, och i olika regeringsuppdrag, ett antal analyser och utredningar.

Det handlar då ofta om att ta fram kunskap om transportpolitiska frågeställningar som bedöms bli viktiga på lite längre sikt. Vi har valt att dela in projekten i följande rubriker:

Analyser och utredningar

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2020

Promemoria med bilagor till rapporten 2020:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Analys av e-handelns transportmönster

E-handel har potential att leda till mindre trafikvolymer och minskad energianvändning för transporter, om inköpsresor med bil...

Kunskapsunderlag om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system

Digitaliseringen av transportsektorn kommer att medföra en ökad uppkoppling, samverkan och automatisering, samtidigt skapas...