Buss vid bushållplats

En större andel av mäns i yrkesverksam ålder resande i regional trafik sker med kollektiva färdslag nu än för tio år sedan. Huvuddelen av ökningen är en överflyttning från bilkörande, enligt rapporten "Kollektivtrafikens utveckling - en analys av den nationella statistiken".

Ladda ner

Räknat i sammanlagd färdlängd (transportarbete) ökade kollektivtrafikandelen för män i yrkesverksam ålder med 4 procentenheter, från 10 procent 2005/06 till 14 procent 2011–14, varav 3 procentenheter kom från bilkörande. Räknat i antal regionala resor ökade andelen från 9 till 11 procent.

Högst andel resande i regional kollektivtrafik har unga 6–17 år, 20 procent av antalet resor, följt av kvinnor i yrkesverksam ålder (18–64 år), 14 procent. Personer 65 år och äldre reser minst kollektivt, endast 5 procent av deras resor sker med kollektivtrafik.

Totalt ökade den regionala kollektivtrafikandelen från 11 till 13 procent i antal resor, och från 14 till 17 procent av transportarbetet.

– Ökningen beror på att resandet med övriga färdsätt – även med cykel och gång – har minskat, samtidigt som antalet resor med kollektivtrafik har legat kvar på samma nivå. Personbil är annars det helt dominerande färdsättet, med två undantag: resor för fritidssyften och resor bland unga 6–17 år. Där dominerar istället cykel och gång, men bara om man räknar antalet resor, säger Tom Petersen utredare på Trafikanalys.

Det är i storstäderna, och framför allt i Stockholmsregionen, som kollektivtrafiken spelar störst roll i transportsystemet. Invånarna i Stockholms län gör årligen fyra gånger fler regionala kollektivtrafikresor än invånarna i landsbygdslänen, dubbelt så många som invånarna i de bägge andra storstadslänen, och tre gånger fler än invånare i övriga län. Kanske förvånande har dock ökningen av kollektivtrafikandelen inte skett i storstadslänen utan i län med stora och medelstora tätorter.

Kollektivtrafiken har störst betydelse för resor till arbete och skola, här är kollektivtrafikandelen 20 procent. Det är också för dessa resor som andelen har ökat sedan 2005/06, med cirka 2 procentenheter. För övriga ärenden ligger kollektivtrafikandelen på endast 6 procent i genomsnitt. Lägst är den för fritidsresor, 4 procent, där istället cykel och gång är de dominerande färdsätten.

För medellånga interregionala huvudresor (mellan 100 och 1 000 km enkel väg) har ingen signifikant förändring skett, utan där ligger kollektivtrafikandelen (exklusive flyg) stadigt på 18 procent – både räknat i antal huvudresor och som transportarbete.

Trafikanalys inkluderar cykel och gång när andelen av totalt resande räknas fram, medan Svensk kollektivtrafik bara räknar andel av resandet med motoriserad trafik.