Transportarbete

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

Om statistiken

Transportarbetet beskriver aktiviteten i transportsystemet och redovisas för persontransporter i måttet personkilometer och för godstransporter i måttet tonkilometer. En personkilometer innebär en förflyttning av en person en kilometer. På motsvarande sätt innebär en tonkilometer en förflyttning av ett ton gods en kilometer.

Nya modeller för att beräkna transportarbetet togs fram 2016. Den senaste publikationen redovisar tidsserier där de nya metoderna tillämpats på gamla underlag tillbaka till år 2000. Vissa revideringar av modellerna har skett 2019 och nya tidserier har beräknats. De nya tidserierna är inte jämförbara med tidsserierna för 1950–2002. De tidigare tidsserierna kommer inte att uppdateras.

Eftersom produkten Transportarbete i Sverige bygger på underlag från annan officiell statistik och andra dataunderlag och inte bedöms hålla riktigt samma kvalitet som övrig officiell statistik är produkten heller inte klassad som officiell statistik.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Transportarbete 2000-2020
Transportarbete i Sverige 1950-2002

Undersökningens omfattning

Utgångspunkten är att alla resor och kommersiella transporter ska ingå om de startar eller slutar inom Sverige (utrikes) eller både startar och slutar i Sverige (inrikes) eller om det sker som transit. De fyra trafikslagen väg, järnväg, luftfart och sjöfart ska ingå och indelas i undergrupper där det är tillämpligt. Det finns dock undantag och skillnader i beräkningsmodellerna för de olika trafikslagen vilket medför att resultaten bör tolkas med försiktighet.

Publicering

Denna statistik består mestadels av uppgifter hämtade ur andra statistikrapporter. Uppgifterna kommer att uppdateras med preliminära uppgifter i juni och slutgiltiga uppgifter i okt/nov.


Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete


Den här promemorian innehåller en beskrivning av de metoder som används idag för att beräkna transportarbete för person- och...