Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt fördelningar på ägarkategori, tekniska egenskaper och regionalt. Här ingår även uppgifter om körkort.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistik om fordon publiceras i tre olika publikationer; Nyregistrerade fordon per månad, Fordon i län och kommuner, och en årsrapport Fordon.


Nyregistrerade fordon per månad

» Ladda ned Excel-fil

Senaste press-meddelandet

» Se pressmeddelande

Kvalitets-deklaration

» Ladda ned kvalitetsdeklaration

I undersökningen ingår samtliga fordon, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister. I detta register ingår alla registreringspliktiga fordon enligt lagen om Vägtrafikregister (2001:558).

Statistikuppgifterna omfattar inte icke registreringspliktiga fordon, så som mopeder (utom EU-mopeder), militära fordon som tillhör staten och fordon som enbart används inom inhägnat område där ingen registreringsplikt föreligger.

I samband med publiceringen av Fordon 2020 har vi justerat indelningen för släpvagnar efter karosserikod. Detta påverkar tabell SL2, SL3 och SL4. Revideringen är gjord för hela tidsserien 2010–2019. Nya justerade uppgifter för tabell SL4 återfinns endast i statistikportalen - ”Gör ditt eget statistikurval”. Tidigare publicerade Excel-filer har inte uppdaterats.

Publicering

Fordonsstatistiken finns enbart tillgänglig i elektroniskt format. På webbplatsen publiceras månadsstatistik över bestånd, nyregistreringar och avregistreringar. Publicering för föregående månad sker andra vardagen varje månad. Fordon i län och kommuner redovisar beståndet per kommun. Årsrapporten innehåller främst uppgifter om beståndet fördelat på tekniska egenskaper och ägarkategori, men även uppgifter om körkort. Dessutom finns samtliga äldre undersökningar tillgängliga i elektroniskt format.


En miljon laddbara personbilar 2025

År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 

De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2021

Trafikanalys har avrapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...