Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 

Nya moderna bilar mot suddig bakgrund Foto: Mostphotos

De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i trafik, där nästan 300 000 av dem var personbilar. Utvecklingen av eldrivna vägfordon fram till 2021 har främst handlat om lätta fordon i form av personbilar och elmopeder. Men även eldrivna bussar och lätta lastbilar med eldrift har tagit en allt större andel av nyförsäljningen sedan 2019.  

Läs/ladda ned publikation

Majoriteten av de laddbara fordonen finns i storstadsområdena, i södra Sverige och längs med Norrlandskusten. För personbilar gäller det både sett till antal fordon i trafik och relaterat till befolknings-storlek. Vi kan ge en indikation på hur spridningen på andrahandsmarknaden ser ut i landet genom att undersöka var fyra år gamla laddbara personbilar finns i trafik, kontra var de nyregistrerades. Antalet laddbara bilar av 2017 års modell ökar i en stor andel kommuner. Det tyder på att det sker en spridning av den eldrivna fordonsflottan från storstadsområden till övriga landet.  

Leasing - en vanlig ägarform för laddbara personbilar 

Av de laddbara personbilarna som registrerades under 2021 var 70 procent leasade, antingen av en juridisk eller fysisk person. Företagsleasade laddbara personbilar är den vanligaste ägarformen för en laddbar personbil, men det har blivit allt vanligare med privatleasade laddbara bilar.  

Mer än hälften av de cirka 62 000 personbilar som privatleasades under 2021 var laddbara, med en viss övervikt för helt eldrivna personbilar. Laddbara fordon, både de som köps och leasas, attraherar delvis en ny grupp av individer som avviker från traditionella nybilköpare. Generellt sett finns det en större tendens till både ägande och leasing av laddbara fordon i den yngre befolkningen, samt för boende i urbana områden.  

Lätta lastbilar och bussar drivna av el 

Huvuddelen av de laddbara lätta lastbilarna finns i eller omkring de större städerna. En stor andel av de lätta lastbilarna är knutna till näringsverksamhet, exempelvis inom bygg- och anläggningsbranschen, fastighetsförvaltning och handel. Sedan 2019 har antalet elbussar ökat påtagligt. Även om de fortfarande är relativt få till antalet så finns de i både norra och södra Sverige. Tunga laddbara lastbilar finns i enstaka kommuner med en koncentration runt Stockholm och Göteborg.   

Konkurrenskraftiga ägarkostnader 

Den kommande tekniska utvecklingen kopplat till eldrivna fordon innebär troligen många små förbättringar av befintlig teknik, snarare än större utvecklingssprång. En sådan utveckling är att mjukvaran i fordonen blir allt viktigare, bland annat för att möjliggöra optimerad användning och laddning av fordonens batterier. En annan utvecklingstrend är smartare laddning med högre effekt.  

Många mindre tekniska förbättringar kan ge en stor effekt på transportmarknaden. När eldrivna fordon totalt sett får lägre kostnader än fossildrivna kan genomslaget för de eldrivna gå mycket fort. Ägarkostnaderna för eldrivna personbilar är, i många fall, redan idag konkurrenskraftiga jämfört med motsvarande bensin- eller dieseldrivna fordon. Därför kommer styrmedel successivt få allt mindre betydelse för den fortsatta introduktionen av eldrivna personbilar. 

Utvecklingen för tyngre elfordon på väg 

Det finns eldrivna tunga fordon anpassade till många segment på transportmarknaden. För vissa tillämpningar med långväga tung buss och lastbilstrafik är det dock tveksamt om batterielektriska fordon kan konkurrera med förbränningsmotordrivna fordon till år 2030. För introduktionen av tunga eldrivna fordon på bred front kommer därför styrmedel och kostnadsutvecklingen att vara avgörande. Hur snabb den fortsatta introduktionen av elfordon blir är minst lika beroende av förutsättningar kopplade till infrastruktur, energiförsörjning, styrmedel och marknadslösningar som själva teknikutvecklingen.