Summary report

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2024

2023 var ett händelserikt år i det svenska transportsystemet och i transportpolitiken både inrikes och på EU-nivå. Trafikanalys...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 

De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Forskning och innovation inom godstransporter

Sverige intar en ledande position när det gäller transportforskning och innovation, inte minst tack vare fordonsindustrins...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2021

Syftet med denna rapport är att beskriva den svenska sjöfartens internationella konkurrens­situation med fokus på år 2020. Meda...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021

Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2020

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Kartläggning av hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...