Kartläggning av hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget slutredovisades 29 mars 2019.

I slutrapporten konstaterar Trafikanalys att det saknas en helhetssyn på funktionsnedsättningar, hinder och resandet i kollektivtrafiken. Enskilda fysiska eller tekniska åtgärder överskuggar behovet av samordning och kvalitet avseende service och information, till exempel behovet av aktuell, korrekt och anpassad information om trafikmiljöernas tillgänglighet innan, under och efter en resa.

Inom ramen för uppdraget genomförde Trafikanalys en befolkningsenkät om funktionsnedsättningar och hinder i kollektivtrafik. Den visade att en av tre svenskar har någon typ av funktionsnedsättning som minskar möjligheten att åka kollektivt på egen hand. Den är klart fler än i tidigare undersökningar och beror på att Trafikanalys har ställt frågor som fångar in bredare grupper av funktionsnedsättningar: medicinska, fysiska, psykiska och kognitiva. Skattningen styrks genom analyser av tidigare undersökningsresultat.

Allmänna och särskilda hinder

Kollektivtrafiken rymmer både allmänna hinder för alla resenärer och särskilda hinder för personer med funktionsnedsättning. För de senare är dock alla slags hinder mer påfrestande och besvärligare än för befolkningen i övrigt. Alla slags hinder påverkar möjligheterna att resa kollektivt.

Uppdraget har genomförts i samverkan med myndigheter och andra organisationer, bland andra Myndigheten för Delaktighet, Trafikverket, Transportstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Kollektivtrafik, Transportföretagen och Konsumentverket.