Tom Andersson
Kvalificerad utredare tom.andersson@trafa.se 010-414 42 25 076-128 74 02 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Tom arbetar med utvärdering och analys med inriktning på bland annat användbarhet i kollektivtrafik, kunskapsförsörjning om järnvägstransporter och innovation på godstransportområdet.

""

Remissvar på Europeiska kommissionens (EC) förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens


Trafikanalys har getts tillfälle att yttra sig om förslaget och vill ge följande kommentarer och synpunkter, med en avgränsning...

Foto: Mostphotos/Mickes fotosida

Nya barriärer i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning


På uppdrag av Trafikanalys har Begripsam genomfört en användarundersökning av kollektivtrafik under coronapandemin bland person...

Godsvagnar Foto Lars Johansson/Mostphotos

Innovation, utbildning och forskning på godstransportområdet


Trafikanalys har regeringens uppdrag att återkommande utvärdera den nationella godstransportstrategin. Inom ramen för en...

""

Användarstudie av transportstatistik och information under pandemin


  Transportmyndigheternas statistik och information under coronapandemin tjänar ett allmänintresse, samtidigt som det finns för...

""

Har du koll på transportläget?


Coronapandemin har i hög grad påverkat transportsektorn. Trafikanalys genomför flera särskilda insatser för att informera om...

Färdtjänst Alexander Farnsworth & Mostphotos

Remissvar på SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet och vill ge följande kommentarer, med en avgränsning till i huvudsak...

Ankommande resenärer med tåg

Kollektivtrafik för alla


Trafikanalys presenterar ett nytt nyckelmått för ”Användbarhet för alla”, en indikator i den nationella måluppföljningen av de...

Buss vid bushållplats

Konsumentverkets förslag om information till kollektivtrafikresenärer


Trafikanalys välkomnar Konsumentverkets förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer. Systematiska kr...

Pendeltåg på Stockholms centra

Kollektivtrafik för alla


Trafikanalys förbättrar den nationella måluppföljningen av transportsystemets tillgänglighet och användbarhet för personer med...

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Kartläggning av hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning


Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Resvanor och funktionsnedsättningar - statistik ur resvaneundersökningen


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kartlägga hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Kartläggning av hinder för tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet


Trafikanalys redovisar ett regeringsuppdrag om att kartlägga hinder för tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med...

Skepp i horisonten

Yttrande över remiss av ändring i TSFS 2010:96 om förorening från fartyg


Trafikanalys har beretts möjlighet att yttra sig över externremissen av förslag till införlivande av IMO:s regelverk om...

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken


Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...

Dubbelkopplat tåg

Förbättrad kunskapsförsörjning om järnvägstransporter


Trafikanalys har haft regeringen s uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Utsläpp från båtskorsten

Efterlevnad av svaveldirektivet


Trafikanalys arrangerade ett seminarium 13 februari 2018 för att ge en lägesbild av svaveldirektivets efterlevnad, sanktionssys...

Godsvagnar

Gap-analys av kunskapsunderlag om järnvägstransporter - delredovisning II


Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Godståg i trafik

Ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Fartyg

Mindre utsläpp och ökad konkurrensnackdel


Trafikanalys har genomfört en utvärdering av de skärpta kraven på svavelhalt i sjöfartens fartygsbränsle och utsläpp 1 januari...

Fartyg

Effekter av SECA på sjöfartens bränsleanvändning efterlevnad och kustnära luftkvalitet


Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i sjöfartens bränsle och utsläpp i det svavelkontrollområde (SECA) som...

Ett skepp

Överflyttningseffekter inom SECA


Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i sjöfartens bränsle och utsläpp i det svavelkontrollområde (SECA) som...

Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...