Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Tom Andersson

Tom Andersson
Kvalificerad utredare tom.andersson@trafa.se 010-414 42 25 076-128 74 02 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Tom arbetar med utvärdering och analys bland annat inom sjöfart och järnvägstransporter.

Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Fartyg

Mindre utsläpp och ökad konkurrensnackdel


Trafikanalys har genomfört en utvärdering av de skärpta kraven på svavelhalt i sjöfartens fartygsbränsle och utsläpp 1 januari...

Ett skepp

Överflyttningseffekter inom SECA


Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i sjöfartens bränsle och utsläpp i det svavelkontrollområde (SECA) som...

Fartyg

Effekter av SECA på sjöfartens bränsleanvändning efterlevnad och kustnära luftkvalitet


Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i sjöfartens bränsle och utsläpp i det svavelkontrollområde (SECA) som...

Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys delredovisar ett regeringsuppdrag för förbättrad kunskap om järnvägstransporter. Läs mer här.

Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys delredovisar ett regeringsuppdrag för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om järnvägstransporter.

Fartyg

Mindre utsläpp och ökad konkurrensnackdel


Trafikanalys har genomfört en utvärdering av de skärpta kraven på svavelhalt i sjöfartens fartygsbränsle och utsläpp 1 januari...

Godståg i trafik

Ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Godståg i trafik

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys delredovisar ett regeringsuppdrag för förbättrad kunskap om järnvägstransporter.

Godsvagnar

Gap-analys av kunskapsunderlag om järnvägstransporter - delredovisning II


Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Lastning av container på fartyg

Efterlevnad av svaveldirektivet


Trafikanalys arrangerade ett seminarium 13 februari för att ge en lägesbild av svaveldirektivets efterlevnad, sanktionssystem o...

Dubbelkopplat tåg

Förbättrad kunskapsförsörjning om järnvägstransporter


Trafikanalys har haft regeringen s uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...

Skepp i horisonten

Yttrande över remiss av ändring i TSFS 2010:96 om förorening från fartyg


Trafikanalys har beretts möjlighet att yttra sig över externremissen av förslag till införlivande av IMO:s regelverk om...

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Kartläggning av hinder för tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet


Trafikanalys redovisar ett regeringsuppdrag om att kartlägga hinder för tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med...

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Resvanor och funktionsnedsättningar - statistik ur resvaneundersökningen


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kartlägga hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.