Tom Andersson

Tom Andersson
Kvalificerad utredare tom.andersson@trafa.se 010-414 42 25 076-128 74 02 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys

""

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation

Trafikanalys välkomnar initiativet till att skapa en ny effektivare myndighetsstruktur för finansiering av forskning och...

Foto: Mostphotos

Snabbväxande transportföretag – vad betyder offentliga stöd?

Är offentliga stöd till snabb­växande transportföretag en genväg eller accelerator till den digitala och gröna omställningen av...

""

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2023

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är ett nyckelmått i Trafikanalys uppföljning av de...

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter

Trafikanalys har yttrat sig över Trafikverkets redovisning av regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur ett statligt...

""

Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

""

Remissvar på Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data

Trafikanalys har anmodats att yttra sig om förslaget. Myndigheten väljer att avgränsa sig till några frågor där vi kan utläsa...

Lastbilar till salu Foto: Mostphotos

Undersökning av innovationsföretag på godstransportmarknaden

Trafikanalys har genomfört en kvalitativ intervjuundersökning med 14 innovationsföretag inom logistik och godstransporter, dvs....

Gula och vita lastbilar ovanifrån Foto: Mostphotos

Forskning och innovation inom godstransporter

Sverige intar en ledande position när det gäller transportforskning och innovation, inte minst tack vare fordonsindustrins...

""

Remissvar på Europeiska kommissionens (EC) förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens

Trafikanalys har getts tillfälle att yttra sig om förslaget och vill ge följande kommentarer och synpunkter, med en avgränsning...

Foto: Mostphotos/Mickes fotosida

Nya barriärer i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

På uppdrag av Trafikanalys har Begripsam genomfört en användarundersökning av kollektivtrafik under coronapandemin bland person...

Godsvagnar Foto Lars Johansson/Mostphotos

Innovation, utbildning och forskning på godstransportområdet

Trafikanalys har regeringens uppdrag att återkommande utvärdera den nationella godstransportstrategin. Inom ramen för en...

""

Användarstudie av transportstatistik och information under pandemin

  Transportmyndigheternas statistik och information under coronapandemin tjänar ett allmänintresse, samtidigt som det finns för...

Färdtjänst Alexander Farnsworth & Mostphotos

Remissvar på SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet och vill ge följande kommentarer, med en avgränsning till i huvudsak...

Ankommande resenärer med tåg

Kollektivtrafik för alla

Trafikanalys presenterar ett nytt nyckelmått för ”Användbarhet för alla”, en indikator i den nationella måluppföljningen av de...

Buss vid bushållplats

Konsumentverkets förslag om information till kollektivtrafikresenärer

Trafikanalys välkomnar Konsumentverkets förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer. Systematiska kr...

Pendeltåg på Stockholms centra

Kollektivtrafik för alla

Trafikanalys förbättrar den nationella måluppföljningen av transportsystemets tillgänglighet och användbarhet för personer med...

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Kartläggning av hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Resvanor och funktionsnedsättningar - statistik ur resvaneundersökningen

Trafikanalys har regeringens uppdrag att kartlägga hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.

Skepp i horisonten

Yttrande över remiss av ändring i TSFS 2010:96 om förorening från fartyg

Trafikanalys har beretts möjlighet att yttra sig över externremissen av förslag till införlivande av IMO:s regelverk om...

""

Sårbarheter i transportsystemet

Möjligheten att nyttja transportsystemet kan begränsas av många olika anledningar. Förändringar i klimatet, tekniska system,...

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken

Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...

Dubbelkopplat tåg

Förbättrad kunskapsförsörjning om järnvägstransporter

Trafikanalys har haft regeringen s uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Utsläpp från båtskorsten

Efterlevnad av svaveldirektivet

Trafikanalys arrangerade ett seminarium 13 februari 2018 för att ge en lägesbild av svaveldirektivets efterlevnad, sanktionssys...

Godsvagnar

Gap-analys av kunskapsunderlag om järnvägstransporter - delredovisning II

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Godståg i trafik

Ökad kunskap om järnvägstransporter

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Fartyg

Mindre utsläpp och ökad konkurrensnackdel

Trafikanalys har genomfört en utvärdering av de skärpta kraven på svavelhalt i sjöfartens fartygsbränsle och utsläpp 1 januari...

Fartyg

Effekter av SECA på sjöfartens bränsleanvändning efterlevnad och kustnära luftkvalitet

Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i sjöfartens bränsle och utsläpp i det svavelkontrollområde (SECA) som...

Ett skepp

Överflyttningseffekter inom SECA

Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i sjöfartens bränsle och utsläpp i det svavelkontrollområde (SECA) som...

Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...