Kollektivtrafik för alla

Ankommande resenärer med tåg

Trafikanalys presenterar ett nytt nyckelmått för ”Användbarhet för alla”, en indikator i den nationella måluppföljningen av de transportpolitiska målen. Indikatorn ska ge en lägesbild av transportsystemets tillgänglighet och användbarhet, med fokus på personer med funktionsnedsättning och kollektivtrafik.

Det nya nyckelmåttet innehåller tre delmått,

  • resandet vid tillgängliga noder (hållplatser och stationer för buss- och spårtrafik),
  • kvalitet på tillgänglighetsinformation, och
  • upplevd användbarhet.

Varje delmått följs upp vart tredje år, ett av dem varje år, med hjälp av varierande källor och undersökningar.

Hittills har indikatorn ”Användbarhet för alla” byggt på två huvudsakliga mått: tillgänglighetsanpassning av fordon respektive bytespunkter. Två källor har varit återkommande, dels en databas för regional uppföljning av trafikavtal, FRIDA, och dels Trafikverkets årsredovisning av åtgärdade hållplatslägen i det prioriterade nätet. Måtten och källorna har visat sig vara snäva och även förenade med kvalitetsproblem.

Tidigare mått avser ett begränsat antal fysiska och tekniska åtgärder, samtidigt som det saknas riktlinjer, system och rutiner för nationell uppföljning och kvalitetskontroll. Dessutom varierar kriterierna för tillgänglighetsanpassning mellan regioner. Ingen hänsyn tas heller till andra viktiga aspekter som information och service.

Mot den bakgrunden har Trafikanalys utvecklat nya mått och metoder för nationell måluppföljning.

Hela promemorian hittar du här


Statistik om färdtjänst utvecklas i nytt projekt


Idag finns Färdtjänst och riksfärdtjänst som officiell statistik, med uppgifter om antal tillstånd och antal resor. Vi saknar...

Konsumentverkets förslag om information till kollektivtrafikresenärer


Trafikanalys välkomnar Konsumentverkets förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer. Systematiska kr...

Kollektivtrafik för alla


Trafikanalys förbättrar den nationella måluppföljningen av transportsystemets tillgänglighet och användbarhet för personer med...