Tillgänglighet för alla

Här samlar vi artiklar som handlar om tillgänglighet för alla till transporter.

Förslag om tydligare kriterier för färdtjänsttillstånd

Trafikanalys föreslår flera förtydliganden av kriterierna för att utfärda tillstånd för färdtjänst. De t betyder potentiellt at...

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2023

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är ett nyckelmått i Trafikanalys uppföljning av de...

Yttrande över Tillgänglighetsdirektivet

Trafikanalys har anmodats att yttra sig om betänkandet SOU 2021:44 och vill ge följande kommentarer och synpunkter. Vi...

Nya barriärer i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

På uppdrag av Trafikanalys har Begripsam genomfört en användarundersökning av kollektivtrafik under coronapandemin bland person...

Kollektivtrafik för alla

Trafikanalys presenterar ett nytt nyckelmått för ”Användbarhet för alla”, en indikator i den nationella måluppföljningen av de...

Kollektivtrafik för alla

Trafikanalys förbättrar den nationella måluppföljningen av transportsystemets tillgänglighet och användbarhet för personer med...

Kartläggning av hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...

Resvanor och funktionsnedsättningar - statistik ur resvaneundersökningen

Trafikanalys har regeringens uppdrag att kartlägga hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.

Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken

Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...