Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2023

""

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är ett nyckelmått i Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. Det bygger på tre delmått: upplevd användbarhet, tillgänglighetsinformation respektive tillgängliga hållplatser och bytespunkter. Årets uppföljning av tillgängliga hållplatser pekar i positiv riktning. 

Läs/ladda ner publikation

Alla delmått följdes upp 2020, därefter ett av delmåtten per år i tur och ordning. Tidigare uppföljningar av delmåtten Upplevd användbarhet (2021) och Tillgänglighetsinformation (2022) pekade i negativ respektive neutral riktning. Sammantaget bedöms därför utvecklingen av nyckelmåttet 2023 som neutral.

Årets uppföljning av Tillgängliga hållplatser och bytespunkter innebär att alla tre delmått har följts upp två gånger. I och med det introducerar Trafikanalys en metod för att integrera de tre delmåtten i ett nyckelmått för Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Nyckelmåttet ges av typvärdet av de senaste, mest aktuella resultaten för de tre delmåtten, dvs. det mest frekventa värdet. Om minst två av delmåtten pekar i samma riktning (positiv, neutral eller negativ) går även nyckelmåttet i denna riktning. Om alla tre delmått pekar i olika riktningar (positiv, neutral respektive negativ) pekar nyckelmåttet i neutral riktning.

I kommande uppföljning (2024) kommer vi att återigen titta närmare på upplevd användbarhet. Om detta delmått då visar på en återhämtning för personer med funktionsnedsättning, lägre relativa risker för att avstå från att resa kollektivt, kan nyckelmåttet i sin helhet vända och gå i positiv riktning.

Trafikanalys uppföljning 2023 avser i huvudsak hållplatser för busstrafik, i likhet med 2020. Vi har begärt in uppgifter om tillgänglighetsanpassning för alla trafikslag, men regionala riktlinjer och uppföljning har fokus på busshållplatser. Underlaget för infrastruktur för övriga trafikslag är mer varierande och ofta osäkert, inte minst på grund av att ansvaret är oklart. Busshållplatser dominerar regional statistik om hållplatsers och bytespunkters tillgänglighet. Definitioner av bytespunkter varierar både mellan regioner och över tid, varför hållplatser är grunden för jämförande analyser. I likhet med 2020 är den regionala variationen 2020 stor i riktlinjer, insatser och åtgärder.

Elva regioner rapporterar uppgifter om tillgänglighetsanpassning som pekar i positiv riktning; sju regioner i oförändrad riktning och tre regioner i negativ riktning. Åtta av de elva regioner som går i positiv riktning hänvisar till nya riktlinjer, krav och/eller tillgänglighetsinventeringar som förbättrar ledningssystem, målstyrning och uppföljning av tillgängligheten.

Tre regioner som går i positiv riktning har oförändrade riktlinjer, men rapporterar en ökad reell tillgänglighetsanpassning 2023, plus 4–9 procentenheter i jämförelse med 2020. I tre fall har Trafikanalys bedömt den regionala utvecklingen som negativ, dels beroende på en ökad osäkerhet i underlaget, dels till synes lägre ambitioner att döma av de tillgänglighetsmål och krav som uppges 2023 i jämförelse med 2020.

Sammantaget kan vi konstatera en positiv utveckling i regionernas tillgänglighetsanpassning av hållplatser. Det handlar om framför allt ledningssystem, regelutveckling och uppföljning, men också reella åtgärder. I vissa regioner märks inga förändringar, eller så har osäkerheten till och med ökat om tillgängligheten.