Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning

Logotype

Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och uppföljningen av målen. Det ena uppdraget är fokuserat på preciseringarna i sin helhet (redovisat 170310) och det andra på trafiksäkerhet (redovisat 170531).

Trafikanalys konstaterar att de befintliga preciseringarna inte har fungerat optimalt för att utveckla en målstyrd transportpolitik. Vi föreslår ett system som tydligare särskiljer styrande prioriteringar från uppföljning av långsiktig utveckling. Regeringen föreslås ange tre transportpolitiska prioriteringar som omfattar etappmål för transportsystemets utveckling fram till år 2030. Uppföljningen av de transportpolitiska målen ska göras med stöd av 15 indikatorer som tillsammans belyser alla viktiga aspekter av en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Vidare lämnas förslag på andra insatser som kan bidra till en utvecklad målstyrning inom transportområdet.

Utgångspunkter

Regeringsuppdrag att se över transportpolitiska preciseringar och lämna förslag till indikatorer för att följa upp de transportpolitiska målen

Regeringsuppdrag att föreslå transportpolitiska preciseringar avseende trafiksäkerhet

Nystart för Nollvisionen

Agenda 2030

Rapporter

Trafikanalys övergripande slutsatser från det första regeringsuppdraget presenteras i en slutrapport, tillsammans med tre underlags-PM som redovisar dels hur Trafikanalys bedömde utgångsläget och behovet av förändringar, dels en detaljerad beskrivning av det förslagna uppföljningssystemet samt slutsatser om transportpolitisk styrning. Samtliga underlagsrapporter kan med fördel läsas som fördjupningar och uppslagsverk med detaljerad information på specifika områden.

Rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportpolitiken

PM 2016:17 Preciseringsöversyn – några utgångspunkter

PM 2017:1 Preciseringsöversyn – indikatorer och uppföljning

PM 2017:3 Preciseringsöversyn – målstyrning i teori och praktik

I den andra delen av regeringsuppdraget den för preciseringar av trafiksäkerhet har Trafikanalys i en slutrapport redovisat bland annat förslag på etappmål för 2030 för dödade och skadade i trafiken.

I rapporten om preciseringarna redogörs för tre frågor som inte är redovisade tidigare.

  • Konsekvenser av vald definition av allvarligt skadade på väg.
  • Ett slutgiltigt förslag på etappmål för omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken efter 2020.
  • Förtydliga hur det föreslagna måttet DALY kan användas för att följa upp död och skador i transportsystemet – DALY (Disability Adjusted Life Years eller Funktionsjusterade levnadsår).

Rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten

Underlag för uppdraget

Trafikanalys har också låtit andra bidra med underlag till uppdraget. Lars Westin (CERUM, Umeå universitet) ger förslag till en mer samlad struktur för uppföljning, baserad på en genomlysning av nuvarande mål och preciseringar. En forskningsöversikt om mål- och resultatstyrning, med särskild tonvikt på tillämpning i organisationer med mer komplexa uppdrag inom offentlig sektor, har sammanställts av Susanna Alexius (Score, Handelshögskolan i Stockholm). Svante Berglund m.fl. (WSP) redovisar ett förslag till tillgänglighetsmått för persontransporter (logsumma), inklusive metod och genomförande. Förutsättningarna för motsvarande tillgänglighetsmått för godstransporter, generaliserade transportkostnader, har analyserats av Jonas Westin (CERUM, Umeå universitet). Erik Stigell (Trivector) har sammanställt kunskapsläget om hälsoeffekter och stillasittande i transportsystemet, samt lämnar förslag till metoder för att följa utvecklingen. Slutligen har Anders Wigren (Kontigo) gjort en sammanställning av hur motsvarigheten till transportpolitiska mål formulerats i några andra länder.

En genomlysning av de transportpolitiska målen - formuleringar och innebörd

Att styra komplexa uppdrag mot mål och resultat - en forskningsöversikt

Ett generaliserat tillgänglighetsmått för persontransporter - förslag till användning i måluppföljning

Analys av generaliserade transportkostnader för användning i måluppföljning

Stillasittande i transportsystemet

Kartläggning av transportpolitiska mål