Anders Brandén Klang

Anders Brandén Klang
Kvalificerad utredare anders.brandenklang@trafa.se 010-414 42 08 076-128 74 30 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Anders har utvecklingsansvar för arbetet med de transportpolitiska målen. Han arbetar också med miljö, klimat och utsläpp.

Cyklister i siluett mot solnedgång Foto: Mostphotos

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2022


Det finns sammantaget många tecken på att transportsystemet har utvecklats i en gynnsam riktning. Utsläppen av växthusgaser frå...

Tunnelbanestation Foto: Mostphotos Roland Magnusson

Måluppföljningens indikatorer och mått 2022


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Godsvagnar Foto Lars Johansson/Mostphotos

Transporternas klimat- och energieffektivitet


Sveriges klimatmål för transportområdet ska uppnås genom energieffektivare fordon, klimateffektivare drivmedel och drivlinor, o...

Äng i solnedgång

Yttrande över förslagen till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2021


Trafikanalys har anmodats yttra sig över rubricerade förslag, och vill med anledning av det lämna följande kommentarer.

""

Remissyttrande rörande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/842


Trafikanalys har anmodats yttra sig över ovannämnda förslag. Förslaget är komplext och har dessutom direkt och indirekt kopplin...

Cyklister i vårlandskap Foto:Mostphotos Kennerth Kullman

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Tankning av bil Foto: Mostphotos

Transporternas ekonomiska överkomlighet - hur mäter vi det?


Trafikanalys föreslår nya mått för indikatorn Transporternas ekonomiska överkomlighet i den årliga uppföljningen av de...

""

Hur mycket släpper olika fordonstyper ut?


Trafikanalys får en hel del frågor om utsläpp etc. som inte direkt ingår i vårt myndighetsansvar men där vi vill hänvisa vidare...

""

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2020


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

""

Yttrande om förslag till föreskrifter om uppgifter till energistatistiken


Trafikanalys har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag till föreskrifter för uppgifter till energistatistiken o...

Ett skepp

Växthusgasutsläpp från internationell sjöfart som utgått från Sverige


De senaste åren har den nationella rapporteringen av växthusgasutsläpp pekat på en kraftig ökning av utsläpp från utrikes...

Vit lastbil på en väg

Remissvar: Längre lastbilar på det svenska vägnätet


Trafikanalys har yttrat sig över en remiss om längre lastbilar på det svenska vägnätet. Av remissmissivet framgår att regeringe...

Äng i solnedgång

Yttrande över betänkandet Världens utmaning - världens möjlighet (SOU 2019:13)


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Världens utmaning - världens möjlighet" (SOU 2019:13) och har med...

""

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2019


Trafikanalys har ett löpande uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande til...

Cyklister i trafik

Gång- cykel- och kollektivtrafik - uppföljning och indikativa kommunala mål


Trafikanalys fick hösten 2018 uppdraget att redovisa en plan för hur etappmålet för gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följa...

Bilar på motorväg

Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen


Trafikanalys har haft ett uppdrag att göra en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen, som ett komplement till den...

Bilar på motorväg

Vart är vi på väg? En workshop om transportpolitisk måluppfyllelse på sikt


Inom ramen för ett regeringsuppdrag om en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen har Trafikanalys genomfört en...

""

Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att redovisa en fördjupad uppföljning för de transportpolitiska målen som ett...

Cyklister i trafik

Etappmål om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följas upp


Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp etappmålet inom miljömålssystemet om en ökad gång-, cykel- och kollektivtraf...

Buss vid bushållplats

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2018


Trafikanalys har ett löpande uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande til...

Cyklist på cykelväg

Cykeltrafik - mätmetoder och nationella mål


Hur utvecklas cyklingen i Sverige egentligen? Metoderna för cykelmätningar skiljer sig åt mellan olika kommuner och...

Cyklister i trafik

Uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av cykeltrafik


Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att ta fram en enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och...

""

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2017


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning


Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Planskild korsning

Preciseringsöversyn - Målstyrning i teori och praktik


Analysen i denna PM har kretsat kring två huvudsakliga aspekter av styrning kopplat till de transportpolitiska målen: dels...

Skyltar med hastighetsbegränsning vid landsväg

Preciseringsöversyn – Indikatorer och uppföljning


Trafikanalys har haft regeringsuppdraget (N2016/05490/TS) att göra en översyn av transportpolitikens preciseringar och...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning


Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Öresundsbron

Preciseringsöversyn − några utgångspunkter


De transportpolitiska målen antogs av riksdagen 2009. Då fastslogs att de transportpolitiska målen består av ett övergripande...

Flera par fötter som går på golv

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2016


Sedan målen antogs år 2009 har endast en marginell förbättring av tillgängligheten skett. Den förbättras i regioner och kommune...

Tussilago

Hur mäter man livskvalitet?


Utredningen   "Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet" (SOU 2015:56)  föreslår att livskvalitet skall mätas med indikatorer...

Personer leder cyklar vid en kanal med skepp i

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2015


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årliga följa upp utvecklingen inom transportområdet i förhållande till de transportpol...

Buss vid bushållplats

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2014


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till de...

Hand och kartbok

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2013


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till de...

Flygplats

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2012


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till de...

Äng i solnedgång

Närhet till livsmedelsbutik


Resultatet från undersökningen Närhet till livsmedelsbutik används som indikator i Trafikanalys måluppföljning 2012.

Tåg på bro i sommarlandskap

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2011


Ett av Trafikanalys uppdrag är att årligen följa upp hur utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till de...

Pojke på tåg

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2010


Trafikanalys har enligt sin instruktion uppdraget att följa upp hur de transportpolitiska målen uppfylls.