Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Anders Brandén Klang

Anders Brandén Klang
Kvalificerad utredare anders.brandenklang@trafa.se 010-414 42 08 076-128 74 30 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Anders har utvecklingsansvar för arbetet med de transportpolitiska målen. Han arbetar också med miljö, klimat och utsläpp.

Pojke på tåg

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2010


Trafikanalys har enligt sin instruktion uppdraget att följa upp hur de transportpolitiska målen uppfylls.

Tåg på bro i sommarlandskap

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2011


Ett av Trafikanalys uppdrag är att årligen följa upp hur utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till de...

Flygplats

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2012


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till de...

Äng i solnedgång

Närhet till livsmedelsbutik


Resultatet från undersökningen Närhet till livsmedelsbutik används som indikator i Trafikanalys måluppföljning 2012.

Hand och kartbok

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2013


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till de...

Buss vid bushållplats

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2014


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till de...

Personer leder cyklar vid en kanal med skepp i

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2015


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årliga följa upp utvecklingen inom transportområdet i förhållande till de transportpol...

Tussilago

Hur mäter man livskvalitet?


Utredningen   "Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet" (SOU 2015:56)  föreslår att livskvalitet skall mätas med indikatorer...

Flera par fötter som går på golv

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2016


Sedan målen antogs år 2009 har endast en marginell förbättring av tillgängligheten skett. Den förbättras i regioner och kommune...

Öresundsbron

Preciseringsöversyn − några utgångspunkter


De transportpolitiska målen antogs av riksdagen 2009. Då fastslogs att de transportpolitiska målen består av ett övergripande...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning


Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Skyltar med hastighetsbegränsning vid landsväg

Preciseringsöversyn – Indikatorer och uppföljning


Trafikanalys har haft regeringsuppdraget (N2016/05490/TS) att göra en översyn av transportpolitikens preciseringar och...

Planskild korsning

Preciseringsöversyn - Målstyrning i teori och praktik


Analysen i denna PM har kretsat kring två huvudsakliga aspekter av styrning kopplat till de transportpolitiska målen: dels...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning


Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

""

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2017


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Cyklister i trafik

Uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av cykeltrafik


Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att ta fram en enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och...

Cyklister i trafik

Uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av cykeltrafik


Trafikanalys redovisar regeringsuppdraget att ta fram en enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och...

Cyklist på cykelväg

Cykeltrafik - mätmetoder och nationella mål


Hur utvecklas cyklingen i Sverige egentligen? Metoderna för cykelmätningar skiljer sig åt mellan olika kommuner och...

Buss vid bushållplats

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2018


Trafikanalys har ett löpande uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande til...

Cyklister i trafik

Etappmål om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följas upp


Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp etappmålet inom miljömålssystemet om en ökad gång-, cykel- och kollektivtraf...

""

Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att redovisa en fördjupad uppföljning för de transportpolitiska målen. Detta som ett...

Bilar på motorväg

Vart är vi på väg? En workshop om transportpolitisk måluppfyllelse på sikt


Inom ramen för ett regeringsuppdrag om en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen har Trafikanalys genomfört en...

Bilar på motorväg

Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen


Trafikanalys har haft ett uppdrag att göra en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen, som ett komplement till den...

Pendeltåg på Stockholms centra

Uppföljning av de transportpolitiska målen


Trafikanalys följer upp de transportpolitiska målen, enligt ett uppdrag i myndighetens instruktion från regeringen. Den 15:e...

Cyklister i trafik

Etappmålet om ökad gång- cykel- och kollektivtrafik


Trafikanalys redovisar ett regeringsuppdrag om att följa upp etappmålet om ökad gång- cykel- och kollektivtrafik.

Cyklister i trafik

Gång- cykel- och kollektivtrafik - uppföljning och indikativa kommunala mål


Trafikanalys fick hösten 2018 uppdraget att redovisa en plan för hur etappmålet för gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följa...

""

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2019


Trafikanalys har ett löpande uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande til...