Yttrande över betänkandet Världens utmaning - världens möjlighet (SOU 2019:13)

Äng i solnedgång

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Världens utmaning - världens möjlighet" (SOU 2019:13) och har med anledning av detta lämnat ett yttrande.

Betänkandets innehåll har inte direkt transport­politisk inriktning, även om det finns många beröringspunkter. Trafikanalys har dock långvarig erfarenhet av den transportpolitiska målstyrningen, som genom sin komplexitet med inbyggda målkonflikter i flera avseenden har likheter med den aktuella. Målstyrningen i transportpolitiken syftar också till att uppnå nyttor inom flera andra politikområden. Trafikanalys redovisar sedan 2018 i den årliga rapporten om transportpolitikens resultat och effekter även på målbilden för Agenda 2030.

Trafikanalys gör den övergripande bedömningen att målbilden för Agenda 2030 har en mycket stor och tvärsektoriell komplexitet, vilket gör sannolikheten mycket liten för att dessa mål ska kunna uppnås ”inom befintliga strukturer” och ”utan att tillföra extra resurser”. Vi bedömer inte heller att betänkandets förslag kommer att leda till att Sverige uppfyller sin del av Agenda 2030-målen på utsatt tid. Men, om syftet är att inom befintliga ramar skapa förutsättningar för en process som kan bidra till denna utveckling, så är förslagen intressanta steg på vägen. Vår bedömning är att förslagen lägger grunden till förbättrade kunskaper om läget och utvecklingen i relation till Agenda 2030. Därmed kan det på längre sikt ge underlag för att tydliggöra resursbehoven och nödvändiga prioriteringar i de målkonflikter som är en inbyggd del av en så komplex Agenda.

Hela remissyttrandet


Yttrande över Tillgänglighetsdirektivet


Trafikanalys har anmodats att yttra sig om betänkandet SOU 2021:44 och vill ge följande kommentarer och synpunkter. Vi...

Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...