Äng i solnedgång

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Världens utmaning - världens möjlighet" (SOU 2019:13) och har med anledning av detta lämnat ett yttrande.

Betänkandets innehåll har inte direkt transport­politisk inriktning, även om det finns många beröringspunkter. Trafikanalys har dock långvarig erfarenhet av den transportpolitiska målstyrningen, som genom sin komplexitet med inbyggda målkonflikter i flera avseenden har likheter med den aktuella. Målstyrningen i transportpolitiken syftar också till att uppnå nyttor inom flera andra politikområden. Trafikanalys redovisar sedan 2018 i den årliga rapporten om transportpolitikens resultat och effekter även på målbilden för Agenda 2030.

Trafikanalys gör den övergripande bedömningen att målbilden för Agenda 2030 har en mycket stor och tvärsektoriell komplexitet, vilket gör sannolikheten mycket liten för att dessa mål ska kunna uppnås ”inom befintliga strukturer” och ”utan att tillföra extra resurser”. Vi bedömer inte heller att betänkandets förslag kommer att leda till att Sverige uppfyller sin del av Agenda 2030-målen på utsatt tid. Men, om syftet är att inom befintliga ramar skapa förutsättningar för en process som kan bidra till denna utveckling, så är förslagen intressanta steg på vägen. Vår bedömning är att förslagen lägger grunden till förbättrade kunskaper om läget och utvecklingen i relation till Agenda 2030. Därmed kan det på längre sikt ge underlag för att tydliggöra resursbehoven och nödvändiga prioriteringar i de målkonflikter som är en inbyggd del av en så komplex Agenda.


Regeringsinitiativ med relevans för klimatplansuppdraget


Trafikanalys har, inför regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan, i uppdrag att ta fram underlag med analyser och...

Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraft...

EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fo...