Punktlighet på järnväg

Statistik om punktlighet i persontrafiken på järnväg i Sverige. 


          Logotyp Sveriges officiella statistik

I statistiken finns uppgifter om persontåg, såväl antal planerade, anordnade som inställda tåg, men även hur många som kom fram i tid respektive blev försenade. Statistiken visar på förhållandet vid tågens slutstationer.

Den centrala variabeln för innehållet i statistikens innehåll är RT - Rätt i Tid. RT-måttet beskriver andelen framförda tåg som har ankommit till sin slutstation i tid eller inom en viss tidsram. Statistikens användare ges här en viss möjlighet att själva avgöra när ett tåg ska anses vara i tid genom att flera olika tidspåslag på RT presenteras.

Vår förhoppning är att statistiken ska vara ett användbart underlag för alla som är intresserade av att följa utvecklingen av tågens tillförlitlighet. Eftersom åsikter från statistikens användare är viktiga för Trafikanalys, så välkomnar vi synpunkter på statistikens innehåll och omfattning.


Ändrat statistiskt mått för punktlighet på järnväg

Trafikanalys har från och med årsstatistiken för 2023 beslutat att lämna det sammanvägda tillförlitlighetsmåttet, STM, som mått på järnvägens tillförlitlighet i redovisningen av statistiken. Detta eftersom dataunderlaget inte längre tillåter en beräkning av det måttet. I den fortsatta publiceringen kommer i stället RT-måttet (Rätt i Tid) att användas.

Införandet av Trafikverkets nya planeringssystem i samband med tågplan 2023 medförde att anordnade tåg och akut inställda tåg inte längre kan redovisas på samma sätt som tidigare. Det leder till stora osäkerheter vid beräkningen av antal planerade tåg dagen innan planerat avgångsdatum, samt antal framförda tåg, båda uppgifterna behövs för att beräkna STM. Därför används istället RT-måttet fortsättningsvis i den officiella statistiken.

Här kan du läsa mer om bytet av mått och hur måtten skiljer sig åt.

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar persontåg på svenska järnvägsanläggningar, utom tåg på Saltsjöbanan och Roslagsbanan.

Av sekretesskäl redovisas inga uppgifter per operatör eller tågstation. De flesta uppgifter summeras för hela landet eller på olika kategorier av tåg.

Publicering

Statistiken publiceras fem gånger per år. Preliminär statistik publiceras varje kvartal och framställningstiden är cirka en månad. Årsstatistiken innehåller mer detaljerad statistik och publiceras cirka två månader efter årets slut.

Statistiken finns tillgänglig i tabellverk (pdf- och Excelformat) och i Trafikanalys statistikportal. I tabellverken (Excelformat) finns även längre historik än vad som först är synlig, som längst från och med 2013. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se mer. I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.