Ändrat statistiskt mått för punktlighet på järnväg

Ankommande resenärer med tåg

Trafikanalys har beslutat att lämna det sammanvägda tillförlitlighetsmåttet, STM, som mått på järnvägens tillförlitlighet i redovisningen av statistiken. Detta eftersom dataunderlaget inte längre tillåter beräkning av måttet. Det betyder att den officiella statistiken på området i stället kommer att använda RT-måttet (Rätt i Tid).

Inom ramen för vårt ansvar för den officiella statistiken för ämnesområdet transporter och kommunikationer sammanställer och publicerar Trafikanalys statistik om punktlighet på järnväg. Syftet är att följa utvecklingen av tillförlitligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige.

Fram till 2022 användes det sammanvägda tillförlitlighetsmåttet, STM. STM sammanfattar andelen planerade tåg dagen innan avgång som anlänt till sin slutstation i tid eller inom olika tidsintervall. Måttet är en sammanvägning av punktlighet (andelen av de framförda tågen som ankommit till slutstation i tid) och regularitet (andelen av de planerade tågen som framförts till slutstation).

Brister i dataunderlaget bakom bytet av mått

Under hösten 2023 beslutade Trafikanalys att pausa publiceringen av kvartalsstatistiken för punktlighet på järnväg på grund av betydande kvalitetsproblem i datamaterialet, som baseras på Trafikverkets system för uppföljning av tågtrafik (LUPP). Dessa problem kvarstår, och därför har Trafikanalys beslutat att i samband med publiceringen av årsstatistiken för 2023 använda punktlighetsmåttet "Rätt Tid" (RT) i stället för STM.

För att bibehålla möjligheten till jämförelser över tid kommer punktlighetsmåttet (RT) att redovisas retroaktiv, från och med 2013, och med samma indelningar som tidigare publiceringar för STM, dvs. uppdelat efter månad, kvartal, typ av tåg (kortdistans-, medeldistans- och långdistanståg), veckodag, tid på dygnet och län.

Vilka är skillnaderna mellan RT och STM?

Skillnaden mellan de två måtten ligger i att STM inkluderar både försenade och akut inställda tåg, medan RT enbart tar hänsyn till försenade tåg.

STM beskriver andelen planerade tåg som anlänt till sin slutstation i tid eller inom en viss tidsram och beräknas enligt följande:

STM=ankomna tåg i tid/planerade tåg dagen innan avgång

RT beskriver andelen framförda tåg som ankommit till sin slutstation i tid eller inom en viss tidsram och beräknas enligt följande:

RT=ankomna tåg i tid /framförda tåg

Uppgifterna som krävs för att beräkna dessa mått hämtas från Trafikverkets system för uppföljning av tågtrafik (LUPP). Information om antalet framförda tåg och ankomna tåg i tid eller försenade tåg hämtas direkt från LUPP. Informationen om antalet planerade tåg dagen innan avgång beräknas enligt följande:

Antal tåg enligt fastställd årlig tågplan – Planerade justeringar i tågplanen.

De planerade justeringarna i den fastställande tågplanen baseras på uppgifter om antal inställda och anordnade tåg fram till dagen innan avgång.

Nya tågplaneringssystemet gav brister i datakvalitet

I samband med konstruktionen av tågplan 2023 införde Trafikverket ett nytt digitalt planeringssystem.

Införandet av det nya planeringssystemet medförde att anordnade tåg, inställda tåg samt akut inställda tåg inte längre redovisas på samma sätt som tidigare.

Det leder till svårigheter att beräkna antal planerade tåg dagen innan avgång som ligger till grund för beräkningen av det sammanvägda tillförlitlighetsmått (STM). Av den anledningen har vi beslutat att övergå till punktlighet för framförda tåg (RT) vid publiceringen av officiell statistik om punktligheten på järnväg (se Figur 1).

RT ger ett högre värde än STM

På grund av att RT inte tar hänsyn till akuta förändringar i tågplanen dagen innan avgång har RT ett högre värde än STM. Under 2022 var skillnaden mellan RT(5) och STM(5) 3 procentenheter. Jämfört med 2021 var detta en ökning med 0,7 procentenheter och jämfört med åren 2013–2020 var ökningen avsevärd. Figur 2 visar att under perioden 2013–2020, med undantag för år 2018, låg skillnaden mellan RT (5) och STM(5) stabilt mellan 1,3 och 1,6 procentenheter. År 2018 noterades en skillnad på 1,8 procentenheter, och från och med 2021 observerades en märkbar ökning av skillnaden mellan måtten för de tåg som anlänt slutstation högst 5 minuter efter tidtabell.

Beroende på tidstolerans varierar skillnaden mellan måtten.

Under 2022 var skillnaden mellan RT och STM för tåg som anlände i tid 2,1 procentenheter.

För tåg som anlände högst tio minuter efter tidtabell var skillnaden mellan de två måtten 3,2 procentenheter, och för tåg som anlände till slutstation högst 30 minuter efter tidtabell var skillnaden 3,3 procentenheter (se Figur 2).

Ökning av akut inställda tåg påverkar skillnaden mellan RT och STM

Ökningen av skillnaden mellan RT och STM under 2021 och 2022 kan härledas till en markant ökning av akuta förändringar i tågplanen dagen innan den planerade avgången. Dessa förändringar påverkar STM men inte RT.

Jämfört med perioden 2013–2020 ökade andelen akuta förändringar betydligt under de två senaste åren. Förutom år 2018, då andelen akuta förändringar utgjorde 2,1 procent av det totala antalet tåg i tågplanen dagen innan avgång, låg motsvarande andel stabilt mellan 1,3 och 1,7 procent fram till 2020. Under både 2021 och 2022 ökade dessa akuta förändringar kraftigt och utgjorde 2,6 procent respektive 3,4 procent av det totala antalet tåg i tågplanen dagen innan avgång (se Figur 4).