Trafikanalys - en myndighet i framfart

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan

Trafikanalys har redovisat en korttidsprognos för hur den svenska vägfordonsflottan väntas utveckla sig de kommande tre åren. Prognosen tar fasta på bland annat utvecklingen vad gäller drivmedel, vikt och koldioxidutsläpp för både lätta och tunga vägfordon.

» Här hittar du hela redovisningen av prognoserna.

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2019

Trafikanalys har ett löpande uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen. Nu har uppföljningen för det senaste året presenterats.

» Här hittar du uppföljningen av de transportpolitiska målen.

Gång-, cykel- och kollektivtrafik - uppföljning och indikativa kommunala mål

Trafikanalys har redovisat ett regeringsuppdrag för hur etappmålet för gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följas upp, samt föreslagit indikativa mål för en ökad gång-, cykel- och kollektivtrafiksandel för kommuner med olika förutsättningar.

» Läs mer om uppdraget om gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Aktuellt

Ny adress för Trafikanalys


Från den 10 maj har Trafikanalys kontor i Stockholm en ny adress.

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2019


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader relatera...

Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken


Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...

Exporten av personbilar ökade kraftigt 2018


Den totala exporten av begagnade personbilar från Sverige uppgick till 105 000 fordon under 2018. Det är en ökning med 64 proce...


Aktuella nyckeltal

318 fartyg
Handelsfartyg, 2018
43 474 000 000 tonkm
Transportarbete, 2018