Trafikanalys - en myndighet i framfart

Hur bidrar transportsystemet till ökad hälsa?

I en ny rapport pekar Trafikanalys på att aktiva transporter bör ges fortsatt stort fokus inom transportpolitiken och infrastrukturplaneringen. Särskilt viktigt är det att hitta kostnadseffektiva åtgärder för att realisera potentiella nyttor av aktiva resor.

» Läs mer i en fördjupning av de transportpolitiska målen.

Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet

En större ekonomi efterfrågar, och skapar förutsättningar för, mer gods- och person­transporter. Men sambandet mellan ekonomi och transporter verkar bli allt svagare i modern tid. Sveriges bruttonationalprodukt har fortsatt att växa, utan att gods- och persontransportarbetet har vuxit i samma takt. Det visar en ny kunskapssammanställning.

» Här hittar du sammanställningen.

Aktuellt

Sjöfartsstödets effekter 2018


Trafikanalys konstaterar att sjöfartsstödet 2018 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. I genomsnitt...

Växthusgasutsläpp från internationell sjöfart som utgått från Sverige


De senaste åren har den nationella rapporteringen av växthusgasutsläpp pekat på en kraftig ökning av utsläpp från utrikes...

Klimatdeklaration av långväga resor


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att samordna ett myndighetsgemensamt uppdrag om klimatdeklaration av långväga...

Analys av e-handelns transportmönster


E-handel har potential att leda till mindre trafikvolymer och minskad energianvändning för transporter, om inköpsresor med bil...


Aktuella nyckeltal