Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

I ett remissvar på promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil delar Trafikanalys promemorians egna bedömning att ett bibehållet reseavdrag med höjning av milersättningen för arbetsresor med bil leder till ökat bilresande med ökade utsläpp av växthusgaser och större miljöpåverkan som följd.

» Läs mer

Aktuellt

Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Trafikanalys har yttrat sig över promemorian Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion (Fi2022/02850).

Arlanda flygplats - en plan för framtiden

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över utredningen Arlanda flygplats - en plan för framtiden. Utredarens uppdrag var att ta fram en plan för...

VTI:s utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

Trafikanalys har lämnat ett remissvar på VTI:s utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige.

Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar utvecklingsinsatser och...


Aktuella nyckeltal