Trafikanalys - en myndighet i framfart

Godsflöden under coronapandemins första halvår

De svenska godstransporterna minskade marginellt under det första halvåret med coronapandemin. Bara mindre förändringar i trafikmängder eller hanterade godsvolymer kan ses, bortsett från flygfrakten som haft en kraftig nedgång. I en ny rapport ger Trafikanalys en fördjupad bild av godstrafik och godsflöden i Sverige under det första halvåret av coronapandemin

» Läs mer

Aktuellt

Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering


Trafikanalys har yttrat sig över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-20...

Anpassning och e-handel räddade godstransporterna under pandemins första del


Trafikanalys har under hösten 2020 i flera rapporter skildrat hur person- och godstransporter påverkats av coronapandemin. Denn...

Sjöfartsstödets effekter 2019


Trafikanalys kan konstatera att sjöfartsstödet 2019 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. De stödmottaga...

Innovation, utbildning och forskning på godstransportområdet


Trafikanalys har regeringens uppdrag att återkommande utvärdera den nationella godstransportstrategin. Inom ramen för en...