Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Kartläggning av gränsöverskridande godsflöden

Gränsöverskridande godstransporter utgör cirka en tredjedel av den totala transporterade godsmängden i Sverige. En stor del av transporterna sker med sjöfart, drygt 60 procent. Det visar en kartläggning av gränsöverskridande godstransporter som Trafikanalys genomfört.

» Hela redovisningen av uppdraget

Aktuellt

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2022

Sjötrafiken minskade tydligt under pandemiåren med vissa tecken på en påbörjad återhämtning under 2021. Antalet fartygsanlöp i svenska hamnar 2021...

Förutsättningar och styrmedel för ökad elsjöfart

Det finns potential att öka elektrifieringen i svensk sjöfart. Inom ramen för ett regeringsuppdrag föreslår Trafikanalys nya styrmedel för elsjöfar...

Yttrande över Tillväxtanalys redovisning om näringslivets klimatomställning inför klimatpolitiska handlingsplanen

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Tillväxtanalys redovisning av uppdraget att ta fram underlag om näringslivets klimatomställning inför...

Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Trafikanalys har yttrat sig över promemorian Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion (Fi2022/02850).