Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Hållbara leveransval i e-handeln

Det finns behov av tydligare och mer riktad information till konsumenter om hållbara leveranser vid e-handelsköp. Det menar Trafikanalys inom ramen för ett regeringsuppdrag och föreslår nya åtgärder för att stödja konsumenter i sitt val av leverans vid e-handelsköp.

» Läs mer om rapporten här.

Aktuellt

Haverikommissionens säkerhetsutredningar och deras utfall

Trafikanalys har genomfört en utredning om utfallet av de säkerhetsutredningar som Statens haverikommission genomför. Utredningar som potentiellt h...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 

De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i trafik, där nästan 300 0...

Effektbedömningar av klimatstyrmedel – hur gör andra länder?

I 2022 års internationella modellföljande har Trafikanalys genomfört en intervju- och litteraturbaserad studie av hur andra länder arbetar med...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2022

Det finns sammantaget många tecken på att transportsystemet har utvecklats i en gynnsam riktning. Utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter...