Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade styrmedel bibehålls och kompletteras med nya. Det konstaterar Trafikanalys som på regeringens uppdrag tillsammans med fem andra myndigheter tagit fram förslag på styrmedel till kommande klimatpolitiska handlingsplan.

» Läs mer

Aktuellt

Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar utvecklingsinsatser och...

Trafikverkets modeller för steg 1- och steg 2-åtgärder

Trafikanalys har i uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. Årets följandearbete har...

Trafikanalys ska granska Trafikverkets arbete för bättre kostnadskontroll

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att granska och följa upp Trafikverkets arbete för en förbättrad kostnadskontroll. Uppdraget handlar om...

Hållbara leveransval i e-handeln

Det finns behov av tydligare och mer riktad information till konsumenter om hållbara leveranser vid e-handelsköp. Det menar Trafikanalys inom ramen...