Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Trafikanalys - en myndighet i framfart

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2019

Trafikanalys har ett löpande uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen. Nu har uppföljningen för det senaste året presenterats.

» Här hittar du årets uppföljning av de transportpolitiska målen

Gång-, cykel- och kollektivtrafik - uppföljning och indikativa kommunala mål

Trafikanalys har redovisat ett regeringsuppdrag för hur etappmålet för gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följas upp, samt föreslagit indikativa mål för en ökad gång-, cykel- och kollektivtrafiksandel för kommuner med olika förutsättningar.

» Läs mer om uppdraget om gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader

Trafikanalys har redovisat en analys av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader relaterat till uttaget av skatter och avgifter. Den visar i vilken utsträckning olika trafikslag betalar sina samhällsekonomiska kostnader för effekter som slitage, olyckor, buller, miljö och koldioxid.

» Här hittar du hela redovisningen av uppdraget.

Aktuellt

Kartläggning av hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning


Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...

Exporten av personbilar ökade kraftigt 2018


Den totala exporten av begagnade personbilar från Sverige uppgick till 105 000 fordon under 2018. Det är en ökning med 64 proce...

Uppföljning av regeringens godstransportstrategi - 2019


Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp...

Datakällor för statistik om särskilda persontransporter


Trafikanalys har genomfört en inventering av möjliga datakällor inom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Detta sedan det har...