Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation

Trots coronapandemin har godstrafiken på svenska hamnar till stor del kunnat fortsätta, medan passagerartrafiken avstannade nästan helt. En ny rapport visar nu att en vändning har skett under första halvåret 2021 med en ökning av både gods- och passagerartrafik.

» Läs mer

Aktuellt

Yttrande över Infrastrukturdepartementets promemoria Klimatdeklarationer


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över förslaget till lag och förordning om klimatdeklarationer. Syftet med lagen är att...

Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att ta fram förslag på styrmedel för minskade utsläpp av växthusgaser till nästa...

Geografiska tillgänglighetsanalyser - en metodbeskrivning


Syfte med denna PM är att beskriva metoden som har utvecklats av Trafikanalys för att analysera och beskriva hur transportsyste...

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2021


Trafikanalys har avrapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...


Aktuella nyckeltal