Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Trafikanalys - en myndighet i framfart

Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionsnedsättning. En delrapport har publicerats om likheter och skillnader i resvanor mellan personer med och utan funktionsnedsättning.

» Läs mer om uppdraget och delrapporten

Kunskapsunderlag om skatter och avgifter i transportsektorn

Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till att nå de transportpolitiska målen.

» Läs redovisningen om skatter och avgifter på transportområdet

Aktuellt

Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen


Trafikanalys har haft ett uppdrag att göra en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen, som ett komplement till den...

Remissyttrande över utredningen "Särskilda persontransporter"


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande över utredningen om särskilda persontransporter, SOU 2018:58.

Yttrande över avskaffad tidsomställning baserat på säsong


EU-kommissionen har föreslagit att tidsomställningen mellan sommar- och vintertid avskaffas. Medlemsstaterna behåller...

Etappmål om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följas upp


Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att följa upp etappmålet inom miljömålssystemet om en ökad gång-, cykel- och...