Trafikanalys - en myndighet i framfart

Kunskapsunderlag om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system

Digitaliseringen av transportsektorn kommer att medföra en ökad uppkoppling, samverkan och automatisering. Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett trafikslagsövergripande kunskapsunderlag som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system.

» Här hittar du hela kunskapsunderlaget.

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2019

Trafikanalys har ett löpande uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen. Nu har uppföljningen för det senaste året presenterats.

» Här hittar du uppföljningen av de transportpolitiska målen.

Gång-, cykel- och kollektivtrafik - uppföljning och indikativa kommunala mål

Trafikanalys har redovisat ett regeringsuppdrag för hur etappmålet för gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följas upp, samt föreslagit indikativa mål för en ökad gång-, cykel- och kollektivtrafiksandel för kommuner med olika förutsättningar.

» Läs mer om uppdraget om gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Aktuellt

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2018


Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2019


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2019


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader relatera...

Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken


Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...


Aktuella nyckeltal