Trafikanalys - en myndighet i framfart

Godstransporter och konkurrenskraftens utveckling

Ett nytt kunskapsunderlag visar att det svenska transportsystemets kapacitet och tillförlitlighet faller väl ut i en internationell jämförelse. Systemet befinner sig dock under en viss press. Både kvalitativa och kvantitativa mått visar, med något undantag, på stabila eller svagt fallande betyg över tid.

» Läs mer om godstransporternas betydelse för konkurrenskraften

Aktuellt

Små förändringar av godsvolymer och transportmönster under pandemin


En ny rapport beskriver hur coronapandemin har påverkat godstransporternas flöden och aktörer.  På en sammanslagen nivå ses bar...

Sjöfartsstödets effekter 2020


För att möta den internationella regelverkskonkurrens som råder för sjöfartsnäringen ger Sverige, under vissa villkor, ett s.k....

Styrmedel utreds inför kommande klimatpolitiska handlingsplan


Trafikanalys arbetar just nu med att ta fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till transportsekto...

Yttrande över promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på kapitel 5 i rubricerad promemoria, samt givits möjlighet att lämna nya...