Trafikanalys - en myndighet i framfart

Kunskapsunderlag om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system

Digitaliseringen av transportsektorn kommer att medföra en ökad uppkoppling, samverkan och automatisering. Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett trafikslagsövergripande kunskapsunderlag som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system.

» Här hittar du hela kunskapsunderlaget.

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2019

Trafikanalys har ett löpande uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen. Nu har uppföljningen för det senaste året presenterats.

» Här hittar du uppföljningen av de transportpolitiska målen.

Fler svenskregistrerade fartyg

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. I årets uppföljning konstateras bland annat att de svenskregistrerade fartygen ökade under 2018.

» Läs vidare om uppföljningen.

Aktuellt

Marknaden för internationella tågbiljetter ska analyseras


Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag med en nulägesanalys om möjligheterna att boka...

E-handelns transporter ska analyseras


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera de transporter som genereras av e-handel.

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2018


Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2019


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...