Trafikanalys - en myndighet i framfart

Analys av e-handelns transportmönster

E-handel kan leda till mindre trafikvolymer och minskad energianvändning för transporter, om inköpsresor med bil kan ersättas av mer effektiva godstransporter. Om de inte gör det kan den snarare leda till ökade trafikvolymer. Det redovisar Trafikanalys i ett regeringsuppdrag om e-handelns transporter.

» Läs mer om delredovisningen här

Omvärldsanalys av förutsättningar som påverkar transportsektorns klimatarbete

I en omvärldsanalys inför en kontrollstation för SOFT-uppdraget redogör Trafikanalys för hur internationell klimatpolitik, internationella regler, beteende- och transportmönster och priser och teknikutveckling påverkar den svenska klimatpolitikens förutsättningar.

» Här hittar du underlaget för omvärldsanalysen.

Aktuellt

Klimatdeklaration av långväga resor


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att samordna ett myndighetsgemensamt uppdrag om klimatdeklaration av långväga...

Statistik om färdtjänst utvecklas i nytt projekt


Idag finns Färdtjänst och riksfärdtjänst som officiell statistik, med uppgifter om antal tillstånd och antal resor. Vi saknar...

Digitaliserad transportbransch öppnar för IT-angrepp


Att se över och öka IT-säkerheten i transportbranschen har blivit allt viktigare när automatiseringen tilltar. Frågan är hur vä...

Hamnar i fokus - beskrivning och analys av hamnbranschen


Trafikanalys har tagit fram ett kunskapsunderlag som kan vara till nytta i det transportpolitiska utvecklingsarbetet inom...