Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen

Bilar på motorväg

Trafikanalys har haft ett uppdrag att göra en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen, som ett komplement till den årliga uppföljning som presenteras 15 april. Fördjupningen innehåller en redogörelse av nuläget i förhållande till målen, samt en bedömning av måluppfyllelsen på sikt.

Hela rapporten

Rapport 2018:14
Publicerad:  15 oktober 2018

Därutöver omfattar fördjupningen närmare beskrivningar av transportrelaterade aspekter inom tre angränsande politikområden:

  • sysselsättning och kompetensförsörjning per trafikslag,
  • social hållbarhet: Mobilitet, ekonomisk överkomlighet, trygghet och trafiksäkerhet,
  • tillgång till bostäder och bostadsbebyggelsens tillgänglighet.

I fördjupningen presenteras uppgifter om antalet anställda per trafikslag, samt en beräkning av det framtida rekryteringsbehovet och utbildningskapaciteten per yrkesgrupp. Sammanställningen av utbildningskapaciteten indikerar att det finns tillräcklig kapacitet att ersätta antalet som går i pension med nyutbildad arbetskraft.

Mobiliteten och tillgången till kollektivtrafik, körkort och bil skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen. Det bedöms som relevant och möjligt att följa upp mobilitet kopplat till kön, ålder, funktionsnedsättning, inkomst och kommuntyp. Hushåll med låga inkomster lägger större del av sina inkomster på bostad och transport. Hushållens utgifter bedöms som en relevant indikator att följa för att förstå transporternas ekonomiska överkomlighet.

Rapporten visar att otryggheten kan vara begränsande för den verkliga tillgängligheten. Otrygghet är därmed en aspekt som det finns skäl till att fortsätta att närmare följa upp i kommande måluppföljningar.

Det finns betydande skillnader i flera socioekonomiska faktorer mellan de som drabbas av trafikolyckor och de som inte gör det. Ekonomiska faktorer kan också ha stor betydelse för hur nya fordon personer äger, och vilken tillgång till den senaste säkerhetstekniken dessa fordon har.

Det finns ett samspel mellan tillgången till bostäder och persontransporternas utveckling i ett regionalt perspektiv. När det gäller kollektivtrafik finns det statistik som visar att den tillkommande bebyggelsen under senare år har ett kortare genomsnittligt avstånd till en trafikerad kollektivtrafikhållplats än befintlig bostadsbebyggelse.

Möjligheterna att nå måluppfyllelse på sikt ser olika ut för olika element i den samlade målbilden. Slutsatsen från metaanalysen är att det målelement som gynnas mest av de utvecklingstrender som bedöms fortgå under de närmaste åren är Alla medborgares tillgänglighet. Två målelement som däremot förväntas behöva omfattande politiska insatser för att måluppfyllelse ska uppnås är Klimat och Trafiksäkerhet.