Regeringsuppdrag

Regeringen ger Trafikanalys olika typer av uppdrag i instruktionen för myndigheten och genom särskilda regeringsbeslut. Du kan ta del av resultateten av uppdragen som ofta presenteras i form av en rapport.

På vissa uppdrag sker avrapportering årligen. Det gäller exempelvis uppföljning av de transportpolitiska målen. Andra uppdrag, som ges genom särskilda regeringsbeslut, har ett datum för slutredovisning.

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...

Styrmedel inför kommande klimatpolitisk handlingsplan

Trafikanalys har nu färdigställt det underlag med analyser och förslag till styrmedel som ska leda till transportsektorns...

Trafikanalys ska granska Trafikverkets arbete för bättre kostnadskontroll

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att granska och följa upp Trafikverkets arbete för en förbättrad kostnadskontroll....

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan - metoder och antaganden

Trafikanalys har i uppdrag att göra årliga korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling. Denna promemoria innehåller en...

Hållbara leveransval i e-handeln

Det finns behov av tydligare och mer riktad information till konsumenter om hållbara leveranser vid e-handelsköp. Det menar...

Regeringsinitiativ med relevans för klimatplansuppdraget

Trafikanalys har, inför regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan, i uppdrag att ta fram underlag med analyser och...