Regeringsuppdrag

Regeringen ger Trafikanalys olika typer av uppdrag i instruktionen för myndigheten och genom särskilda regeringsbeslut. Du kan ta del av resultateten av uppdragen som ofta presenteras i form av en rapport.

På vissa uppdrag sker avrapportering årligen. Det gäller exempelvis uppföljning av de transportpolitiska målen. Andra uppdrag, som ges genom särskilda regeringsbeslut, har ett datum för slutredovisning.

Elflyg öppnar för nya möjligheter


Flygets klimatpåverkan behöver minska för att målen inom klimatområdet ska nås, och elflyg kan vara en del av lösningen på sikt...

Arbetsresor för personer med funktionsnedsättning


Resultaten från denna promemoria utgör ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjupad...

Förvärvsarbetande och deras arbetsresor


Resultaten från denna promemoria utgör ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjupad...

Förvärvsarbetande i glesbygd och landsbygd - en metodbeskrivning


Resultaten från denna promemoria har utgjort ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjup...

Förvärvsarbetandes tillgång till kollektivtrafik, bilinnehav och reskostnader


Resultaten från denna promemoria har utgjort ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjup...

Skattelättnad för arbetsresor – analys av vissa konsekvenser


Trafikanalys har haft i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa av konsekvenserna av förslagen i betänkandet Skattelättna...