Regeringsuppdrag

Regeringen ger Trafikanalys olika typer av uppdrag i instruktionen för myndigheten och genom särskilda regeringsbeslut. Du kan ta del av resultateten av uppdragen som ofta presenteras i form av en rapport.

På vissa uppdrag sker avrapportering årligen. Det gäller exempelvis uppföljning av de transportpolitiska målen. Andra uppdrag, som ges genom särskilda regeringsbeslut, har ett datum för slutredovisning.

Regeringsinitiativ med relevans för klimatplansuppdraget


Trafikanalys har, inför regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan, i uppdrag att ta fram underlag med analyser och...

En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Kartläggning av gränsöverskridande godsflöden


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en översiktlig beskrivning av godsflöden till och från Sverige. Beskrivning...

Transportläget - indikatorer för trafikutvecklingen under coronapandemin


Coronapandemin fick snabbt en stor påverkan på hela vårt samhälle. Trafikanalys tog tidigt (april 2020) beslutet att publicera...

Uppföljning av den nationella godstransportstrategin 2022


I augusti 2018 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera den nationella godstransportstrategins genomfö...