Regeringsuppdrag

Regeringen ger Trafikanalys olika typer av uppdrag i instruktionen för myndigheten och genom särskilda regeringsbeslut. Du kan ta del av resultateten av uppdragen som ofta presenteras i form av en rapport.

På vissa uppdrag sker avrapportering årligen. Det gäller exempelvis uppföljning av de transportpolitiska målen. Andra uppdrag, som ges genom särskilda regeringsbeslut, har ett datum för slutredovisning.

Utvecklad statistik för en elektrifierad transportsektor

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen tagit fram en plan för hur transportstatistiken kan utvecklas för att kunna beskriva ...

Användningen av elsparkcyklar ska kartläggas

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att kartlägga användningen och tillhandahållandet av elsparkcyklar.

Uppdrag om kunskapsunderlag för elektrifiering

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsunderlag om en storskalig elektrifiering av transportsektorn.

Trafikanalys granskar Trafikverkets arbete för bättre kostnadskontroll

Trafikanalys har i uppdrag att granska och följa upp Trafikverkets arbete för en förbättrad kostnadskontroll. Uppdraget handlar...

Vilken bild förmedlar Trafikverket till regeringen av kostnadsutvecklingen i investeringsverksamheten?

Trafikanalys har genomfört en genomlysning av hur investeringsåtgärders kostnadsutveckling redovisas till regeringen i...

Förslag om tydligare kriterier för färdtjänsttillstånd

Trafikanalys föreslår flera förtydliganden av kriterierna för att utfärda tillstånd för färdtjänst. De t betyder potentiellt at...