Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Pendeltåg i sommarlandskap

Sysselsättningseffekter inom transportområdet

Trafikanalys ska stötta regeringen genom att ta fram underlag, bistå med expertkunskap och utveckla metoder och modeller för att kunna bedöma sysselsättningseffekter av infrastruktursatsningar, såväl nationellt som regionalt.

Syftet med uppdragsmodellen är också att stärka departementets kunskaper om samhällsekonomiska analyser inom transportområdet.

Vid genomförandet av uppdraget ska samråd ske med Trafikverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Konjunkturinstitutet samt med övriga aktörer som är relevanta för uppdraget.

Uppdraget sträcker sig fram till juli 2017.

Uppdrag och redovisning
Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

Överträdelser i november inom transport och rörlighet


Europeiska kommissionen väcker talan mot Polen vid EU-domstolen på grund av det polska systemet som kräver tillstånd för vissa...