Anders Ljungberg
Kvalificerad utredare anders.ljungberg@trafa.se 010-414 42 43 072-520 24 59 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Anders arbetar med samhällsekonomisk kostnads/nyttoanalys, transportekonomi och internaliseringsgrad, samt med kvalitetsgranskning av beslutsunderlag för infrastrukturplanering.

""

Yttrande över förslag till ändring av EU ETS direktiv 2003/87/EG inklusive flyg, beslut (EU) 2015/1814 angående marknadsstabilitetsreserven och förordning (EU) 2015/757 angående MRV


Materialet som remissen omfattar är omfångsrikt och inte helt lättöverskådligt. Trafikanalys lyfter i remissvaret därför fram e...

Asfaltering FotoMichaelErhardsson/Mostphotos

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2021


Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få börja byggas de...

Bilar på motorväg

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen analysera transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till de...

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor


Promemoria med bilagor till rapport 2021:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020.

Rondell uppifrån

Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering


Trafikanalys har yttrat sig över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-20...

""

Yttrande över promemorian Justerad beräkning av bilförmån


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian "Justerad beräkning av bilförmån".

Vägarbete

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2020


Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de...

""

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2020


PM med bilagor till rapport 2020:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

""

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2020


Trafikanalys har regeringens uppdrag att varje år rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i...

""

Remissvar på "Sänkt skatt på drivmedel"


Sammanfattningsvis anser Trafikanalys i sitt remissvar att bränsleskatten varken bör sänkas eller bibehållas på samma nivå som ...

""

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2019


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader relatera...

Rondell uppifrån

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2019


PM med bilagor till rapport 2019:4 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

Planskild korsning

Skatter och avgifter på transportområdet - slutredovisning


Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till att nå de...

Bro

Remissynpunkter på slutbetänkandet - Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?


Trafikanalys har lämnat synpunkter i en remiss på betänkandet - Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? (SOU...

Lastbil på bro

Yttrande över promemorian "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik"


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Finansdepartementets promemoria " En ny inriktning för beskattning av tung...

Planskild korsning

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2018


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Planskild korsning

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2018


PM med bilagor till rapport 2018:7 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

Lastbil lastar

Skogsindustrin och kostnader för lastbilstransporter - en faktorefterfrågeanalys


I denna promemoria undersöks hur känsliga företag inom skogsindustrin är för förändringar i kostnader för olika insatsfaktorer,...

Planskild korsning

Skatter och avgifter på transportområdet - delredovisning


Trafikanalys har regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar...

Människor på tunnelbaneperrong

Bättre arbetspendling gynnar tillväxt och sysselsättning


Genom att förbättra tillgängligheten för framförallt arbetsresor, men också för tjänsteresor och godstransporter, kan åtgärder ...

Planskild korsning

Kunskapsunderlag för skatter och avgifter inom transportsektorn


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet...

""

Skuggpris på koldioxid inom transportområdet


Trafikanalys redovisar årligen bland annat internaliseringsgrad inom olika delar av den svenska transportsektorn.

Vägarbete

Finansiering av infrastruktur med privat kapital


Trafikanalys har lämnat synpunkter på delbetänkandet "Finansiering av infrastruktur med privat kapital". Betänkandet är...

Flygplansmotor

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018


Trafikanalys har lämnat in synpunkter på Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018. (Fi2017/01244/...

Skepp i horisonten

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2017


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Flygplansmotor

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2017


PM till rapport 2017:2 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Uppställning av flygplan

En svensk flygskatt


Remissynpunkter på Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) (Fi2016/04305/S2) Utrikes luftfart både inom och utom EU betal...

Brobygge

Offentlig Privat Samverkan (OPS) och alternativ finansiering av infrastruktur


Rapporten ger en bakgrund till alternativ finansiering samt Trafikanalys syn på dess möjligheter och utmaningar.

Pendeltåg i sommarlandskap

Sysselsättningseffekter inom transportområdet


Trafikanalys ska stötta regeringen genom att ta fram underlag, bistå med expertkunskap och utveckla metoder och modeller för at...

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2016


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

En buss

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2016


PM till rapport 2016:6 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Pågatåg och vindkraftsnurror

Delrapport från Sverigeförhandlingen


Trafikanalys yttrande över delrapporten: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar.

Hand på en bilratt

Tidsvärdering och autonoma vägfordon


21 oktober höll  Trafikanalys och CTS ett seminarium som behandlade frågan om och i så fall hur tidvärderingen skulle påverkas ...

Tåg på bro i sommarlandskap

Författningsförslag om värdeåterföring


Remissynpunkter på delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

Väg med bilar i snötäckt landskap

Skatt på dubbdäck i tätort?


Inget förslag till dubbdäcksskatt men ett förslag på eventuell skatteutformning har tagits fram.

Man kör bil i skymning

Vägavgifter inom EU - en lägesbild


Promemorian innehåller tre delar. Först presenteras utvecklingen av vägavgifter på EU-nivå under 2014, sedan specialstuderas...

En buss

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2015


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Man kör bil i skymning

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – bilagor 2015


Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader. PM till rapport 2015:4

""

Trafikens framtida externa effekter


Denna rapport från WSP är ett av resultaten från ett projekt på uppdrag av Trafikanalys kring hur trafikens externa effekter ka...

Lätt lastbil

Åkerinäringens kostnadsbild


WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Trafikanalys gjort en kartläggning av åkerinäringens kostnadsbild i Sverige, Polen,...

Bro

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2014


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Brobygge

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2014


PM till rapport 2014:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Fartyg

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle - slutredovisning


I mitten av april 2013 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att utreda konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marin...

Utsläpp från båtskorsten

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle


I mitten av april 2013 fick Trafikanalys i uppdrag att utreda konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle.

Flera par fötter som går på golv

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2013


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Flygplan i solnedgång

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2013


PM till rapport 2013:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

En buss

Regional kollektivtrafik - några grundläggande välfärdsfrågor


Den 1 januari 2012 trädde den nya lagen för kollektivtrafik i kraft. Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera...

Buss vid bushållplats

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2012


PM till Rapport 2012:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – rapport 2012.

Godståg i trafik

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2012


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Pågatåg och vindkraftsnurror

Internalisering av trafikens externa effekter – nya beräkningar för väg och järnväg


Promemorian redovisar nya beräkningar av internaliseringsgrad och återstående externa kostnader för väg- och järnvägstrafik.