Anders Ljungberg

Anders Ljungberg
Kvalificerad utredare anders.ljungberg@trafa.se 010-414 42 43 072-520 24 59 Analys och granskning Anders arbetar med samhällsekonomisk kostnads/nyttoanalys, transportekonomi och internaliseringsgrad, samt med kvalitetsgranskning av beslutsunderlag för infrastrukturplanering.

""

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2019


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader relatera...

Rondell uppifrån

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2019


PM med bilagor till rapport 2019:4 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

Planskild korsning

Skatter och avgifter på transportområdet - slutredovisning


Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till att nå de...

Bro

Remissynpunkter på slutbetänkandet - Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?


Trafikanalys har lämnat synpunkter i en remiss på betänkandet - Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? (SOU...

Lastbil på bro

Yttrande över promemorian "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik"


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Finansdepartementets promemoria " En ny inriktning för beskattning av tung...

Planskild korsning

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2018


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Planskild korsning

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2018


PM med bilagor till rapport 2018:7 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

Lastbil lastar

Skogsindustrin och kostnader för lastbilstransporter - en faktorefterfrågeanalys


I denna promemoria undersöks hur känsliga företag inom skogsindustrin är för förändringar i kostnader för olika insatsfaktorer,...

Planskild korsning

Skatter och avgifter på transportområdet - delredovisning


Trafikanalys har regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar...

Människor på tunnelbaneperrong

Bättre arbetspendling gynnar tillväxt och sysselsättning


Genom att förbättra tillgängligheten för framförallt arbetsresor, men också för tjänsteresor och godstransporter, kan åtgärder ...

Planskild korsning

Kunskapsunderlag för skatter och avgifter inom transportsektorn


Trafikanalys slutredovisar regeringsuppdraget om att ta fram kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet...

Planskild korsning

Kunskapsunderlag för skatter och avgifter inom transportsektorn


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet...

""

Skuggpris på koldioxid inom transportområdet


Trafikanalys redovisar årligen bland annat internaliseringsgrad inom olika delar av den svenska transportsektorn.

Vägarbete

Finansiering av infrastruktur med privat kapital


Trafikanalys har lämnat synpunkter på delbetänkandet "Finansiering av infrastruktur med privat kapital". Betänkandet är...

Flygplansmotor

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018


Trafikanalys har lämnat in synpunkter på Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018. (Fi2017/01244/...

Flygplansmotor

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2017


PM till rapport 2017:2 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Skepp i horisonten

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2017


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Uppställning av flygplan

En svensk flygskatt


Remissynpunkter på Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) (Fi2016/04305/S2) Utrikes luftfart både inom och utom EU betal...

Brobygge

Offentlig Privat Samverkan (OPS) och alternativ finansiering av infrastruktur


Rapporten ger en bakgrund till alternativ finansiering samt Trafikanalys syn på dess möjligheter och utmaningar.

Pendeltåg i sommarlandskap

Sysselsättningseffekter inom transportområdet


Trafikanalys ska stötta regeringen genom att ta fram underlag, bistå med expertkunskap och utveckla metoder och modeller för at...

En buss

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2016


PM till rapport 2016:6 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2016


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Pågatåg och vindkraftsnurror

Delrapport från Sverigeförhandlingen


Trafikanalys yttrande över delrapporten: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar.

Hand på en bilratt

Tidsvärdering och autonoma vägfordon


21 oktober höll  Trafikanalys och CTS ett seminarium som behandlade frågan om och i så fall hur tidvärderingen skulle påverkas ...

Tåg på bro i sommarlandskap

Författningsförslag om värdeåterföring


Remissynpunkter på delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

Väg med bilar i snötäckt landskap

Skatt på dubbdäck i tätort?


Inget förslag till dubbdäcksskatt men ett förslag på eventuell skatteutformning har tagits fram.

Man kör bil i skymning

Vägavgifter inom EU - en lägesbild


Promemorian innehåller tre delar. Först presenteras utvecklingen av vägavgifter på EU-nivå under 2014, sedan specialstuderas...

Man kör bil i skymning

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – bilagor 2015


Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader. PM till rapport 2015:4

En buss

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2015


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

""

Trafikens framtida externa effekter


Denna rapport från WSP är ett av resultaten från ett projekt på uppdrag av Trafikanalys kring hur trafikens externa effekter ka...

Lätt lastbil

Åkerinäringens kostnadsbild


WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Trafikanalys gjort en kartläggning av åkerinäringens kostnadsbild i Sverige, Polen,...

Brobygge

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2014


PM till rapport 2014:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Bro

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2014


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Fartyg

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle - slutredovisning


I mitten av april 2013 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att utreda konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marin...

Utsläpp från båtskorsten

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle


I mitten av april 2013 fick Trafikanalys i uppdrag att utreda konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle.

Flygplan i solnedgång

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2013


PM till rapport 2013:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Flera par fötter som går på golv

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2013


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

En buss

Regional kollektivtrafik - några grundläggande välfärdsfrågor


Den 1 januari 2012 trädde den nya lagen för kollektivtrafik i kraft. Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera...

Buss vid bushållplats

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2012


PM till Rapport 2012:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – rapport 2012.

Godståg i trafik

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2012


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Pågatåg och vindkraftsnurror

Internalisering av trafikens externa effekter – nya beräkningar för väg och järnväg


Promemorian redovisar nya beräkningar av internaliseringsgrad och återstående externa kostnader för väg- och järnvägstrafik.