Anders Ljungberg

Anders Ljungberg
Kvalificerad utredare anders.ljungberg@trafa.se 010-414 42 43 072-520 24 59 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Anders arbetar med samhällsekonomisk kostnads/nyttoanalys, transportekonomi och internaliseringsgrad, samt med kvalitetsgranskning av beslutsunderlag för infrastrukturplanering.

Foto: Mostphotos

Kostnadsutveckling för objekt i Nationell infrastrukturplan

Den här promemorian är ett resultat av arbetet med Trafikanalys regeringsuppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av...

Foto: Mostphotos

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2023

Varje år sammanställer Trafikanalys i vilken utsträckning olika trafikslag betalar för sina samhällsekonomiska kostnader för...

""

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2023 - bilagor

Promemoria med bilagor som underlag till rapport 2024:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2023.

Foto: Mostphotos

Nordiska strategier och lösningar för bättre kostnadskontroll i infrastrukturprojekt

Under 2023 har Trafikanalys haft fokus på anläggningskostnader beträffande våra uppdrag enligt instruktionen att följa...

Foto: Mostphotos

Metoder för träffsäkra kostnadsprognoser av infrastrukturprojekt

Hur kan vi nå mer träffsäkra prognoser av kostnader för större infrastrukturprojekt? Den frågan uppmärksammas i en underlagsrap...

Öresundsbron

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader, i...

Foto: Mostphotos

Betalar trafikslagen för sina samhällsekonomiska kostnader?

Varje år sammanställer Trafikanalys i vilken utsträckning olika trafikslag betalar för sina samhällsekonomiska kostnader för...

Båt lastar i hamn

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2022 - bilagor

Promemoria med bilagor till rapport 2023:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2022.

Rondell med bilar

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2022

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Bil som tankas

Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Trafikanalys har yttrat sig över promemorian Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeprodu...

Lastbil på landsväg FotoMostphotos

Yttrande över betänkandet Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system

Trafikanalys har lämnat följande yttrande över betänkandet Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt...

""

Generella styrmedel för transportsektorns klimatomställning och långsiktiga effektivitet

Denna promemoria utgör ett underlag i Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den kommande...

Uppställda bussar Foto:JanErik Kaiser/Mostphotos

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2021

Trafikanalys rapporterar varje år analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till uttaget av skatter...

Skyltar med hastighetsbegränsning vid landsväg

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2021

Promemoria med bilagor till rapport 2022:8 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2021.

""

Yttrande över promemorian Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel

I regeringens promemoria föreslås att biodrivmedel ska ingå i reduktionsplikten och därmed också beskattas med energi- och...

""

Yttrande över förslag till ändring av EU ETS direktiv 2003/87/EG inklusive flyg, beslut (EU) 2015/1814 angående marknadsstabilitetsreserven och förordning (EU) 2015/757 angående MRV

Materialet som remissen omfattar är omfångsrikt och inte helt lättöverskådligt. Trafikanalys lyfter i remissvaret därför fram e...

Asfaltering FotoMichaelErhardsson/Mostphotos

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2021

Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få börja byggas de...

Bilar på motorväg

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen analysera transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till de...

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor

Promemoria med bilagor till rapport 2021:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020.

Rondell uppifrån

Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering

Trafikanalys har yttrat sig över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-20...

""

Yttrande över promemorian Justerad beräkning av bilförmån

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian "Justerad beräkning av bilförmån".

Vägarbete

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2020

Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de...

""

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2020

Trafikanalys har regeringens uppdrag att varje år rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i...

""

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2020

Promemoria med bilagor till rapporten 2020:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

""

Remissvar på "Sänkt skatt på drivmedel"

Sammanfattningsvis anser Trafikanalys i sitt remissvar att bränsleskatten varken bör sänkas eller bibehållas på samma nivå som ...

""

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2019

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader relatera...

Rondell uppifrån

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2019

Promemoria som innehåller bilagor till rapport 2019:4 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".  

Planskild korsning

Skatter och avgifter på transportområdet - slutredovisning

Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till att nå de...

Bro

Remissynpunkter på slutbetänkandet - Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?

Trafikanalys har lämnat synpunkter i en remiss på betänkandet - Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? (SOU...

Lastbil på bro

Yttrande över promemorian "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik"

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Finansdepartementets promemoria " En ny inriktning för beskattning av tung...

Personbil på landsväg

Vill Trafikanalys att bensinskatten sänks med 2,50 per liter?

I en ledare i Svenska Dagbladet 16 april, "Dieselförbudet ännu ett ryckigt rattande", står att läsa: "När Trafikanalys och VTI...

Planskild korsning

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2018

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Planskild korsning

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2018

PM med bilagor till rapport 2018:7 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

Lastbil lastar

Skogsindustrin och kostnader för lastbilstransporter - en faktorefterfrågeanalys

I denna promemoria undersöks hur känsliga företag inom skogsindustrin är för förändringar i kostnader för olika insatsfaktorer,...

Planskild korsning

Skatter och avgifter på transportområdet - delredovisning

Trafikanalys har regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar...

Människor på tunnelbaneperrong

Bättre arbetspendling gynnar tillväxt och sysselsättning

Genom att förbättra tillgängligheten för framförallt arbetsresor, men också för tjänsteresor och godstransporter, kan åtgärder ...

Planskild korsning

Kunskapsunderlag för skatter och avgifter inom transportsektorn

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet...

""

Skuggpris på koldioxid inom transportområdet

Trafikanalys redovisar årligen bland annat internaliseringsgrad inom olika delar av den svenska transportsektorn.

Vägarbete

Finansiering av infrastruktur med privat kapital

Trafikanalys har lämnat synpunkter på delbetänkandet "Finansiering av infrastruktur med privat kapital". Betänkandet är...

Flygplansmotor

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Trafikanalys har lämnat in synpunkter på Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018. (Fi2017/01244/...

Skepp i horisonten

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2017

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Flygplansmotor

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2017

PM till rapport 2017:2 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Uppställning av flygplan

En svensk flygskatt

Remissynpunkter på Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) (Fi2016/04305/S2) Utrikes luftfart både inom och utom EU betal...

Brobygge

Offentlig Privat Samverkan (OPS) och alternativ finansiering av infrastruktur

Rapporten ger en bakgrund till alternativ finansiering samt Trafikanalys syn på dess möjligheter och utmaningar.

Pendeltåg i sommarlandskap

Sysselsättningseffekter inom transportområdet

Trafikanalys ska stötta regeringen genom att ta fram underlag, bistå med expertkunskap och utveckla metoder och modeller för at...

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2016

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

En buss

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2016

PM till rapport 2016:6 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Pågatåg och vindkraftsnurror

Delrapport från Sverigeförhandlingen

Trafikanalys yttrande över delrapporten: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar.

Hand på en bilratt

Tidsvärdering och autonoma vägfordon

21 oktober höll  Trafikanalys och CTS ett seminarium som behandlade frågan om och i så fall hur tidvärderingen skulle påverkas ...

Tåg på bro i sommarlandskap

Författningsförslag om värdeåterföring

Remissynpunkter på delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

Väg med bilar i snötäckt landskap

Skatt på dubbdäck i tätort?

Inget förslag till dubbdäcksskatt men ett förslag på eventuell skatteutformning har tagits fram.

Man kör bil i skymning

Vägavgifter inom EU - en lägesbild

Promemorian innehåller tre delar. Först presenteras utvecklingen av vägavgifter på EU-nivå under 2014, sedan specialstuderas...

En buss

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2015

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Man kör bil i skymning

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – bilagor 2015

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader. PM till rapport 2015:4

""

Trafikens framtida externa effekter

Denna rapport från WSP är ett av resultaten från ett projekt på uppdrag av Trafikanalys kring hur trafikens externa effekter ka...

Lätt lastbil

Åkerinäringens kostnadsbild

WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Trafikanalys gjort en kartläggning av åkerinäringens kostnadsbild i Sverige, Polen,...

Bro

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2014

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Brobygge

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2014

PM till rapport 2014:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Fartyg

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle - slutredovisning

I mitten av april 2013 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att utreda konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marin...

Utsläpp från båtskorsten

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle

I mitten av april 2013 fick Trafikanalys i uppdrag att utreda konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle.

Flera par fötter som går på golv

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2013

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Flygplan i solnedgång

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2013

PM till rapport 2013:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

En buss

Regional kollektivtrafik - några grundläggande välfärdsfrågor

Den 1 januari 2012 trädde den nya lagen för kollektivtrafik i kraft. Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera...

Buss vid bushållplats

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2012

PM till Rapport 2012:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – rapport 2012.

Godståg i trafik

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2012

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Pågatåg och vindkraftsnurror

Internalisering av trafikens externa effekter – nya beräkningar för väg och järnväg

Promemorian redovisar nya beräkningar av internaliseringsgrad och återstående externa kostnader för väg- och järnvägstrafik.