Lastbil på bro

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Finansdepartementets promemoria "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik".

Promemorian beskriver mycket kortfattat en inriktning för en eventuell kommande vägslitageskatt. I samband med att ett konkret förslag tas fram är det viktigt att det nogsamt konsekvensutreds. 

Vad gäller beskattat vägnät menar Trafikanalys att det är rimligt att inkludera det föreslagna vägnätet där trafikintensiteten är större än 500 tunga fordon per dag. På sikt – i nästa utvecklingssteg – bör det övervägas om inte kommunala vägar och gator i tätorter som ansluter till det vägnät som beskattas också ska inkluderas.

Vad gäller skattenivåns geografiska differentiering menar Trafikanalys att det finns flera fördelar med en differentiering baserad på skillnad i faktiska externa kostnader och att den åtminstone bör innefatta landsbygd och tätort. På sikt bör också differentiering göras för ytterligare ett par standardtätorter med olika befolkningstäthet samt mellan norra och södra Sverige. Trafikanalys har svårt att hitta transportpolitiska argument för en differentiering utifrån tillgången på alternativ till vägtransporter.

Trafikanalys anser vidare att tunga lastbilar eller lastbilskombinationer från 12 ton och uppåt bör omfattas av skatten. Det finns både utmaningar och möjligheter med att inkludera lastbilar i intervallet 3,5 till 12 ton. Vad gäller differentiering på fordonstyp är det av kostnadsskäl rimligt som föreslås att differentiera på fordonsvikt, antal hjulaxlar, EURO-klass samt förekomst av draganordning, trots att det kommer att innebära att betalad skatt inte helt stämmer överens med orsakade kostnader.


En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Webbinarium - Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2025


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre...