Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Yttrande över promemorian "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik"

Lastbil på bro

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Finansdepartementets promemoria "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik".

Promemorian beskriver mycket kortfattat en inriktning för en eventuell kommande vägslitageskatt. I samband med att ett konkret förslag tas fram är det viktigt att det nogsamt konsekvensutreds. 

Vad gäller beskattat vägnät menar Trafikanalys att det är rimligt att inkludera det föreslagna vägnätet där trafikintensiteten är större än 500 tunga fordon per dag. På sikt – i nästa utvecklingssteg – bör det övervägas om inte kommunala vägar och gator i tätorter som ansluter till det vägnät som beskattas också ska inkluderas.

Vad gäller skattenivåns geografiska differentiering menar Trafikanalys att det finns flera fördelar med en differentiering baserad på skillnad i faktiska externa kostnader och att den åtminstone bör innefatta landsbygd och tätort. På sikt bör också differentiering göras för ytterligare ett par standardtätorter med olika befolkningstäthet samt mellan norra och södra Sverige. Trafikanalys har svårt att hitta transportpolitiska argument för en differentiering utifrån tillgången på alternativ till vägtransporter.

Trafikanalys anser vidare att tunga lastbilar eller lastbilskombinationer från 12 ton och uppåt bör omfattas av skatten. Det finns både utmaningar och möjligheter med att inkludera lastbilar i intervallet 3,5 till 12 ton. Vad gäller differentiering på fordonstyp är det av kostnadsskäl rimligt som föreslås att differentiera på fordonsvikt, antal hjulaxlar, EURO-klass samt förekomst av draganordning, trots att det kommer att innebära att betalad skatt inte helt stämmer överens med orsakade kostnader.

Hela yttrandet


Tydligare, rättvisare och mer tillämpbara regler för lastbilsförare


Europeiska unionsrådet har enats kring en ståndpunkt kring förändringar av reglerna inom vägtransportsektorn gällande bland ann...

Trafikolyckorna i EU med dödlig utgång minskar svagt


I samband med den europeiska minnesdagen för trafikoffer den 18 november presenterade Kommissionen siffror för trafikolyckornas...

Efter NOx-fusket med lastbilar: Danmark vill ha mer EU-regler


Efter att det framkommit att lastbilar utrustats med hjälpmedel för att dölja verkliga utsläpp av NOx med upp till 45 gånger av...