Lastbil lastar

I denna promemoria undersöks hur känsliga företag inom skogsindustrin är för förändringar i kostnader för olika insatsfaktorer, i synnerhet kostnader för lastbilstransporter. Kostnaderna för lastbilstransporter påverkas bland annat av förändringar i oljepriser, förändringar av bränsle- och fordonsskatter och löneutveckling för förare.

Vid diskussioner om att i Sverige införa en distansbaserad skatt för tyngre lastbilar, i första hand för att lastbilstrafiken ska bära sina egna kostnader för slitage av vägnätet, kan det vara bra att bilda sig en uppfattning om hur skogsindustrin har reagerat på kostnadsförändringar i ett historiskt perspektiv.

Här redovisas resultat från en studie där företag inom sågverks-, massa- och pappersindustrierna analyserades för perioden 2002 till 2012. För analysen har en så kallad efterfrågemodell estimerats. Modellen tar fasta på hur centrala insatsfaktorer, i detta fall arbetskraft, kapital, el, bränslen och transporter för insatsvaror, samvarierar med varandra och hur användningen av insatsfaktorerna följer förändringar i produktionsvolymer och vinster. 

Promemorian har tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag om skatter och avgifter på transportområdet. Mer information om regeringsuppdraget finns nedan.


Skatter och avgifter på transportområdet - delredovisning

Trafikanalys har regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar...

Kunskapsunderlag för skatter och avgifter inom transportsektorn

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet...