Skogsindustrin och kostnader för lastbilstransporter - en faktorefterfrågeanalys

Lastbil lastar

I denna promemoria undersöks hur känsliga företag inom skogsindustrin är för förändringar i kostnader för olika insatsfaktorer, i synnerhet kostnader för lastbilstransporter. Kostnaderna för lastbilstransporter påverkas bland annat av förändringar i oljepriser, förändringar av bränsle- och fordonsskatter och löneutveckling för förare.

Vid diskussioner om att i Sverige införa en distansbaserad skatt för tyngre lastbilar, i första hand för att lastbilstrafiken ska bära sina egna kostnader för slitage av vägnätet, kan det vara bra att bilda sig en uppfattning om hur skogsindustrin har reagerat på kostnadsförändringar i ett historiskt perspektiv.

Här redovisas resultat från en studie där företag inom sågverks-, massa- och pappersindustrierna analyserades för perioden 2002 till 2012. För analysen har en så kallad efterfrågemodell estimerats. Modellen tar fasta på hur centrala insatsfaktorer, i detta fall arbetskraft, kapital, el, bränslen och transporter för insatsvaror, samvarierar med varandra och hur användningen av insatsfaktorerna följer förändringar i produktionsvolymer och vinster. 

Promemorian har tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag om skatter och avgifter på transportområdet. Mer information om regeringsuppdraget finns nedan.