Planskild korsning

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till de transportpolitiska målen och till det föreslagna etappmålet att utsläppen av växthusgaser ska minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Uppdraget ska särskilt fokusera på hur näringslivets konkurrenskraft påverkas i olika delar av landet. 

Transportpolitiskt motiverade skatter och avgifter ska främja en samhällsekonomiskt effektiv resursanvändning inom sektorn. Regeringen har därför gett Trafikanalys i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till de transportpolitiska målen. 

Uppdraget ska särskilt fokusera på hur näringslivets konkurrenskraft påverkas i olika delar av landet. Uppdraget ska också analysera graden av måluppfyllelse relativt etappmålet för transportsektorn att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Uppdraget har delredovisats i oktober 2017, se rapport 2017:19 nedan.

Uppdraget slutredovisades den 31 oktober 2018, se rapport 2018:15 nedan.

Här finns också uppdragets underlagsrapporter tillgängliga.