Planskild korsning

Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till att nå de transportpolitiska målen.

Uppdragets slutrapport

I analysen inkluderas huvudsakligen statliga skatter, avgifter och stöd med större bäring på transportområdet som fanns implementerade i juni 2017. 

Graden av måluppfyllelse och kostnadseffektivitet relativt etappmålet, att växthusgasutsläppen från inrikes transporter (exkl. luftfart) ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, analyseras och redovisas också i uppdraget. 

Trafikanalys har även analyserat om det finns omvärldsförändringar eller andra ändrade förutsättningar som har eller kan komma att påverka skatters och avgifters ändamålsenlighet eller tillämplighet.

Rapporten inleds med en sammanställning av aktuella skatter, avgifter och stöd på området. I ett par delar analyseras skatter och avgifters effekter på de transportpolitiska målen. Kapitel 4 redovisar sammantagna effekter och diskuterar graden av samhällsekonomisk effektivitet och hur det ser ut med den långsiktiga hållbarheten. Kapitel 5 går ner mer på detaljer och analyserar hur skatter, avgifter och stöd påverkar de olika målen gruppvis. 

I uppdraget redovisas också hur skatter och avgifter påverkar näringslivets kostnadsbild och konkurrenskraft i olika delar av landet. Där visas påverkan på vissa branscher och transportskattekostnad och lönsamhet i skogsindustrin.  Viktigare trender och omvärldsförändringar som kan förväntas påverka skatters och avgifters ändamålsenlighet och dess omfattning av intäkter framöver analyseras också. 

Hela redovisningen av uppdraget finns tillgänglig nedan. En delredovisning av uppdraget gjordes i oktober 2017, också den redovisningen finns också tillgänglig nedan.