Planskild korsning

Trafikanalys har regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås. I en delredovisning av uppdraget görs en preliminär och grövre sammanställning av aktuella skatter, avgifter och subventioner på området. 

Här redovisas också några regleringar som påverkar kostnadsbilden. Delrapporten visar på preliminära sammanställningar av rörliga och fasta skatter och avgifter samt eventuell subvention per trafikslag för persontrafik respektive godstrafik. 

Här framgår också, preliminärt framtagna, så kallade skattekostnadsandelar, som utgör den sammanlagda skattekostnaden inom transportområdet relaterad till produktionskostnaden. Sammanställningen inkluderar de mest transportintensiva branscherna och baseras på produktionskostnader utifrån tillgänglig statistik.

Hela delredovisningen hittar du nedan. En slutredovisning av regeringsuppdraget sker 31 oktober 2018.