Finansiering av infrastruktur med privat kapital

Vägarbete

Trafikanalys har lämnat synpunkter på delbetänkandet "Finansiering av infrastruktur med privat kapital". Betänkandet är välskrivet och beskriver aktuellt kunskapsläge vad gäller potentiella positiva effekter och eventuella problem och kostnader kopplat till OPS (Offentlig Privat Samverkan) på ett adekvat och bra sätt.

Sammanfattande synpunkter

Trafikanalys känner sig inte helt övertygade om att det med dagens kunskap är motiverat att starta ett OPS-program inom transportområdet så som föreslås i delbetänkandet. Innan det sker behöver kunskapen stärkas om och hur eventuella effektivitetsvinster av OPS väger upp den finansiella kostnadsökningen och andra kostnader som kan uppstå. Internationella erfarenheter behöver sammanställas och närmare analyseras innan ett eventuellt OPS-program påbörjas.

Sveriges kanske unika situation med en relativt sett god ekonomi, möjlighet att låna till låg ränta och en mognande beställarorganisation hos Trafikverket skiljer sig från andra länder där OPS är vanligt förekommande. Det kan finnas skäl för Sverige att först utvärdera och utveckla det som påbörjats på Trafikverket vad gäller nya entreprenadformer, som kan generera ett flertal av de effektivitetsvinster som förväntas av OPS, i stället för att i närtid starta ett OPS-program.

Trafikanalys vill poängtera att OPS, om det ska införas, endast bör komma i fråga för samhällsekonomiskt lönsamma projekt och för projekt som annars inte hade blivit genomförda med budgetmedel. Ett projekt som inte betalas över skattsedeln betalas med brukaravgifter. Om någon typ av OPS-försök ska testas och utvärderas i Sverige bör det uppfylla dessa kriterier. Projekt av sådan art kan finnas, särskilt om perspektivet breddas utanför väg- och järnvägsinfrastrukturområdet.

Hela remissvaret:


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...