Kommunikationsvanor

Trafikanalys ansvarar för en nationell varuflödesundersökning som beskriver varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och utlandet. Undersökningen ska förbättra kunskapen om näringslivets godstransporter och ge en samlad bild av näringslivets behov av att förflytta gods inrikes och utrikes.

Inom statistikområdet ansvarar Trafikanalys också för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Den handlar om människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter resorna görs, vilka färdsätt används, och vad som är syftet/ärendet för resan.