Postverksamhet

Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer, volym och ekonomi.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistiken har som ändamål att beskriva postverksamheten för företag med tillstånd för postverksamhet eller med verksamhet inom post, bud/kurir och tidningsdistribution i Sverige. Statistiken visar utvecklingen inom branschen för bland annat volymuppgifter (brev och paket), intäkter och kostnader samt sysselsättning.

De senaste decennierna har det skett en förskjutning i många postverksamheter, från kommunikation till transporter. Mängden brev (inklusive tidningar och reklamförsändelser) har minskat samtidigt som antalet paket har ökat. Orsaken är dels ökningen av digitala kommunikationsformer, dels den ökade distanshandeln som medför varutransporter i form av paket.

Trafikanalys ser just nu över statistikprodukten Postverksamhet och förändringar är planerade inför kommande publicering. Publiceringsdatum är ännu inte fastställt för publikationen för 2018.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Postverksamhet 2017
Postverksamhet 2016
Postverksamhet 2015
Postverksamhet 2014
Postverksamhet 2013

Regelförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster godkända av rådet och parlamentet


I maj 2016 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Förslaget ska,...

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser


År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....

Översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle


Yttrande över betänkandet Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle(SOU 2016:54) översy...