Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Undersökningen handlar om människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter som resorna görs, vilka färdsätt som används, och vad som är syftet/ärendet med resan.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Sedan 2019 pågår en resvaneundersökning som presenteras i årliga rapporter. Undersökningen omfattar Sveriges befolkning i åldern 6–84 år och genomförs som en kombinerad pappers- och webbenkät. Urvalet görs stratifierat efter bostadens län, åldersgrupp och kön. Urvalet för 2022 omfattar knappt 12 600 personer i Sverige.

För organisationer och regioner som vill ha ett utökat urval för en specifik intressepopulation finns det möjlighet att köpa till extra urval i undersökningen. Kontakta i så fall angivna kontaktpersoner på den här sidan.

Data om resvanor ger viktig bakgrundsinformation för utformningen av den nationella och regionala trafikpolitiken, för utveckling av infrastruktur och trafikutbud, för trafiksäkerhetsarbetet och för forskning och utveckling kring människors resande och kommunikationsmönster.


Trafikanalys har även tidigare samlat in data i nationella resvaneundersökningar. I egen regi genomfördes RVU Sverige under åren 2011-2016. Den undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer. Det finns även ett antal äldre nationella resvaneundersökningar som genomfördes i SIKA:s regi, Riks-RVU under perioden 1994–1998, RES 1999-2001 och RES 2005-2006.

För Riks-RVU och RES under perioden 1994-2001 har årliga rapporter publicerats, från och med RES 1999 i elektronisk form. RES 2005-2006 är publicerad både elektroniskt och tryckt. Från RVU Sverige publicerades årligen tabellsamlingar i elektronisk form. Statistik från resvaneundersökningar har också publicerats i nulägesanalyser som Trafikanalys genomför.