Resvanor

Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Undersökningen handlar om människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter som resorna görs, vilka färdsätt som används, och vad som är syftet/ärendet med resan.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

546 miljoner

resor till fots

2 012 miljoner

resor med bil

672 miljoner

resor med kollektiva färdsätt

-3 %

antalet resor till fots minskade med 3 procent 2023 jämfört med 2022

-1 %

antalet resor med bil minskade med 1 procent 2023 jämfört med 2022

+17 %

Resorna med kollektiva färdsätt ökade 17 procent 2023 jämfört med 2022

Nytt är att vi publicerar statistiken om resvanor i ett interaktivt format. Ta del av en interaktiv rapport och ett interaktivt tabellverk genom att klicka på länkarna nedan. Här kan du också ladda ner tabeller och figurer. 

Interaktiv rapport

Resvanor i Sverige 2023

Interaktiv tabell

Resvanor i Sverige 2023

Dokumentation

Kvalitetsdeklaration 2023


Fortsatt färre resor än innan coronapandemin

I Sverige gjordes 3,7 miljarder resor under 2023, vilket är ungefär lika många som 2022, men samtidigt en minskning med 12 procent jämfört med 2019 innan coronapandemin. En större del av resorna skedde med kollektiva färdsätt 2023 jämfört med 2022, medan resor till fots, cykel och med bil hade små minskningar som alla låg inom felmarginalen.

En stor del av vårt resande är kopplat till arbete och skola. Det är framför allt för dessa resor vi ser minskningar jämfört med innan pandemin. Trots att vi inte haft några restriktioner på grund av pandemi under 2023 minskade dessa resor och sedan 2019 har de minskat med 18 procent.

Om statistiken

Sedan 2019 pågår en resvaneundersökning som presenteras i årliga rapporter. Undersökningen omfattar Sveriges befolkning i åldern 6–84 år och genomförs som en kombinerad pappers- och webbenkät. Urvalet görs stratifierat efter bostadens län, åldersgrupp och kön. Urvalet för 2023 omfattar cirka 12 200 personer i Sverige.

För organisationer och regioner som vill ha ett utökat urval för en specifik intressepopulation finns det möjlighet att köpa till extra urval i undersökningen. Kontakta i så fall angivna kontaktpersoner på den här sidan.

Data om resvanor ger viktig bakgrundsinformation för utformningen av den nationella och regionala trafikpolitiken, för utveckling av infrastruktur och trafikutbud, för trafiksäkerhetsarbetet och för forskning och utveckling kring människors resande och kommunikationsmönster.

Trafikanalys har även tidigare samlat in data i nationella resvaneundersökningar. I egen regi genomfördes RVU Sverige under åren 2011-2016. Den undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer. Det finns även ett antal äldre nationella resvaneundersökningar som genomfördes i SIKA:s regi, Riks-RVU under perioden 1994–1998, RES 1999-2001 och RES 2005-2006.

För Riks-RVU och RES under perioden 1994-2001 har årliga rapporter publicerats, från och med RES 1999 i elektronisk form. RES 2005-2006 är publicerad både elektroniskt och tryckt. Från RVU Sverige publicerades årligen tabellsamlingar i elektronisk form. Statistik från resvaneundersökningar har också publicerats i nulägesanalyser som Trafikanalys genomför.