Trafikanalys ansvarar för en nationell varuflödesundersökning som beskriver näringslivets varutransporter ur ett trafikslagsövergripande perspektiv, inom landet och utrikes.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

I Varuflödesundersökningen (VFU) finns kopplingar till näringslivsstrukturen och de branscher och varuägare i Sverige som genererar en efterfrågan på att transportera olika varugrupper. VFU ska vara ett komplement till annan godstransportstatistik.

VFU ska med utgångspunkt i de transportpolitiska målen bidra med kunskapsunderlag om godstransportsystemet. Underlagen från VFU utgör bland annat en förutsättning för Trafikverkets publiceringar av aktuella transportprognoser.

Undersökningen utgör officiell statistik och ska kunna användas för:

  • att beskriva vilka trafikslagskedjor som utnyttjas för varutransporter inrikes och utrikes, med mer detaljer för vissa varuslag, samt relationer mellan sändare och mottagare
  • att modellera godsflöden inom Sverige samt mellan Sverige och utlandet
  • att beskriva lasttyper för olika varuslag samt sändningsstorlekar
  • åtgärds-/och styrmedelsanalyser i transportsystemet.

Varuflödet mäts och redovisas i form av godsmängder i ton och varuvärden i svenska kronor.


Undersökningens omfattning

Undersökningen baseras på kvartalsvisa urval av totalt cirka 12 000 arbetsställen inom branscherna gruvor och mineralutvinning, tillverkningsindustri och parti- och distanshandel. För vissa branscher där det bedöms möjligt tillhandahålls uppgifter från administrativa material samt centrala företagsregister, exempelvis för jord- och skogsbruk avseende varuslagen skogsråvaror, spannmål och sockerbetor. Eftersom undersökningen till stor del baseras på ett urval av varusändningar sätter det begränsningar för vad som kan redovisas.

Publicering

Varuflödesundersökningen har genomförts fyra gånger i full skala, 2001, 2004/2005, 2009 och 2016. Trafikanalys arbetar löpande med att försöka tillgodose önskemål om förbättringar bland annat genom att utvärdera tidi­gare varuflödesundersökningar. Resultaten och dokumentation av statistiken publiceras på Trafikanalys webbplats.

Kommande undersökningar

För närvarande pågår insamlingen till VFU 2021 och resultaten kommer att publiceras hösten 2022.


Varuflödesundersökningen


Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om varuflöden

Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter


Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Transports in E-commerce


The E-commerce in Sweden has had an explosive development in the last few years, and its turnover has almost four folded in ten...