Varuflöden

Trafikanalys ansvarar för en nationell varuflödesundersökning som beskriver varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och utlandet. Undersökningen ska förbättra kunskapen om näringslivets godstransporter och ge en samlad bild av näringslivets behov av att förflytta gods inrikes och utrikes.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistiken ska gå att bryta ned dels på regioner och branscher som genererar varuflöden, dels på vilka varuslag som hanteras.

Undersökningen utgör officiell statistik och ska kunna användas för:

  • att beskriva vilka trafikslagskedjor som utnyttjas för godsflöden inrikes och utrikes, med mer detaljer för vissa varuslag, samt relationer mellan sändare och mottagare.
  • att modellera godsflöden inom Sverige samt mellan Sverige och utlandet
  • att beskriva lasttyper för olika varuslag samt sändningsstorlekar
  • åtgärds-/och styrmedelsanalyser i transportsystemet.

Varuflödet mäts i form av godsmängder och varuvärden, totalt och fördelat på använda trafikslag samt fördelat på varuslag och lasttyper.

Resultaten används av Trafikanalys och Trafikverket som underlag för transport-/trafik- och infrastrukturplanering samt i modellsammanhang.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Varuflödesundersökningen 2016
Varuflödesundersökningen 2009

Undersökningens omfattning

Undersökningen baseras på kvartalsvisa urval av totalt cirka 12 000 arbetsställen inom branscherna gruvor och mineralutvinning, tillverkningsindustri och parti- och distanshandel. För vissa branscher där det bedöms möjligt tillhandahålls uppgifter från administrativa material samt centrala företagsregister, exempelvis för jord- och skogsbruk avseende varuslagen skogsråvaror, spannmål och sockerbetor.

Publicering

Varuflödesundersökningen har genomförts fyra gånger i full skala, 2001, 2004/2005, 2009 och 2016. I utvecklingen av Varuflödesundersökningen (VFU) 2016 har Trafikanalys försökt att utgå från önskemål om förbättringar och slutsatser från tidi­gare varuflödesundersökningar.

Resultaten och dokumentation av statistiken publiceras på Trafikanalys webbplats.

Kommande undersökningar

För närvarande pågår insamlingen till VFU 2021 och resultaten kommer att publiceras sommaren 2022.


Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter


Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Transports in E-commerce


The E-commerce in Sweden has had an explosive development in the last few years, and its turnover has almost four folded in ten...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter


Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...