Varuflöden

Hur transporteras varor i Sverige? I Trafikanalys officiella statistik visas landets varuflöden för branscher som är betydande transportköpare. Den beskriver vilka varor som transporterats, i vilken omfattning och vilka trafikslag som använts i transportkedjan. Undersökningen är en viktig kunskapskälla om varutransporter både inom och utom landet.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

I Varuflödesundersökningen (VFU) finns kopplingar till näringslivsstrukturen och de branscher och varuägare i Sverige som genererar en efterfrågan på att transportera olika varugrupper. VFU ska vara ett komplement till annan godstransportstatistik.

VFU ska med utgångspunkt i de transportpolitiska målen bidra med kunskapsunderlag om godstransportsystemet. Underlagen från VFU utgör bland annat en förutsättning för Trafikverkets publiceringar av aktuella transportprognoser.

Undersökningen utgör officiell statistik och ska kunna användas för:

  • att beskriva hur olika varugrupper transporteras
  • att beskriva vilka trafikslagskedjor som utnyttjas för varutransporter inrikes och utrikes
  • att modellera och prognosticera godsflöden inom Sverige samt mellan Sverige och utlandet
  • åtgärds-/och styrmedelsanalyser i transportsystemet.

Varuflödet mäts och redovisas i form av godsmängder i ton och varuvärden i svenska kronor.


Undersökningens omfattning

Undersökningen baseras på kvartalsvisa urval av totalt cirka 12 000 arbetsställen inom branscherna gruvor och mineralutvinning, tillverkningsindustri och parti- och distanshandel. För branscher där det är möjligt tillhandahålls uppgifter från administrativa material samt centrala företagsregister, exempelvis för jord- och skogsbruk avseende varuslagen skogsråvaror, spannmål och sockerbetor. Eftersom undersökningen till stor del baseras på ett urval av varusändningar sätter det begränsningar för vad som kan redovisas.

Publicering

Varuflödesundersökningen har genomförts fem gånger i full skala, 2001, 2004/2005, 2009, 2016 och 2021. Trafikanalys arbetar löpande med att försöka tillgodose önskemål om förbättringar bland annat genom att utvärdera tidi­gare varuflödesundersökningar. Resultaten och dokumentation av statistiken publiceras på Trafikanalys webbplats. I statistikportalen (klicka på Gör ditt eget statistikurval i högerspalt) kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram.