Kartläggning av godstransporter

Godståg i trafik

Nu har landets godstransporter kartlagts. Vi har tagit reda på hur väl svenska godstransporter fungerar i städer och på landsbygden, vilka Sveriges viktigaste godsstråk är och vad som transporteras med de olika trafikslagen.

I juni 2015 fick Trafikanalys i uppdrag från regeringen att redovisa ett kunskapsunderlag om situationen för godstransporter i landet. Slutredovisningen av uppdraget den 1 april sker genom en huvudrapport och ett antal underlagsrapporter. Allt finns nedladdningsbart längst ner på denna sida.

En slutsats är att godstransportsystemet står inför stora utmaningar. Det gäller både kapacitet, konkurrenskraft och klimatpåverkan. Transportsystemet är hårt belastat och godstransporterna väntas öka de närmsta åren, vilket sätter ytterligare press på systemen. På sikt kan detta hota både svensk konkurrenskraft och våra möjligheter att klara klimatmålen.

Potentialen att flytta över transporter från lastbil till andra trafikslag är begränsad. Transportsystemet karaktäriseras av naturliga monopol, där lastbilen används för kortväga transporter, sjöfarten för bulkgods och flyget för gods med ett högt värde. Det långväga godset transporteras främst mellan de tre storstadsregionerna där järnvägsnätet redan är hårt belastat.

Trots de senaste årens utveckling av teknik och biodrivmedel är de tunga transporterna fortsatt beroende av fossila drivmedel. Över tid har de också blivit mindre energieffektiva när det gäller energianvändning per transporterad mängd gods. Generellt har inte transporterna blivit mer hållbara sedan de transportpolitiska målen antogs 2009. Om godstransporterna ska bli mer hållbara och samhällsekonomiskt effektiva krävs fortsatta satsningar på ny teknik och förbättrad infrastruktur. Inte minst i storstadsområdena krävs bättre samordning och styrmedel som främjar en mer effektiv logistik.

I rapporterna finns också en genomgång av förutsättningarna för att förbättra statistik och andra kunskapsunderlag om godstransporter.

Trafikanalys har samverkat med bland annat Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Luftfartsverket i uppdraget.

Slutrapporten i sin helhet kan laddas ner här och innehåller alla viktiga slutsatser.

Underlagsrapporterna kan med fördel läsas som fördjupningar och uppslagsverk med detaljerad information på specifika områden. Godstransportflöden och stråk med olika trafikslag beskrivs dels baserat på detaljerade statistikunderlag i Rapport 2016:9 samt med varugruppsindelning i PM 2016:3. Dels redovisas godsflöden baserat på modellsimuleringar i PM 2016:4. I två PM (2015:16-17) presenteras nya sätt att redovisa flöden av skogsråvara respektive dagligvaruhandelns distribution, medan PM 2016:9 är en metodstudie kring godsterminaler.

Kunskapsläget om urbana transporter sammanfattas i PM 2016:5 medan aktuella trender i omvärlden analyseras i PM 2016:6. En fördjupad analys av järnvägens godskapacitet presenteras i PM 2016:10. I konsultrapporter presenteras dels en intressentundersökning kring upplevda förutsättningar och utvecklingsbehov för godstransporter (WSP) samt ny teknik och dess potential i godstransportsystemet (Sweco).

Rapport:

Rapport 2016:7 Godstransporter i Sverige - en nulägesanalys

Underlagsrapporter/uppdrag: