Luftfart

Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg samt olyckshändelser.


     Logotyp Sveriges officiella statistik

Undersökningens omfattning

Uppgifterna om flygverksamheten omfattar svenska trafikflygplatser där det bedrivs linjefart, chartertrafik och taxiflyg - statliga, kommunala och privata. Det finns också statistik om registrerade luftfartyg och flygplatsbestånd samt om olyckshändelser med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg eller sådana som inträffat i Sverige oavsett nationalitet på luftfartyget.


Nyheter i Luftfart 2019

 • Kommersiell trafik har utökats till att även omfatta passagerare, post och frakt på taxiflygningar. Det är en anpassning till internationell EU-rapportering och har en marginell påverkan på den publicerade statistiken.
 • Utrikespassagerare särredovisas på charter- respektive linjetrafik på såväl aggregerad som flygplatsnivå.
 • Kabinfaktorerna i utrikes trafik särredovisas på charter- respektive linjetrafik.
 • Tabellerna med flygplansmodeller delas upp på in- och utrikestrafik. Utöver antal starter per flygplansmodell redovisas antal passagerare.
 • Ny redovisning av antal ankommande passagerare från utlandet per land för närmast föregående flygplats.
 • För utrikes frakt och post redovisas tidserier över avgående och ankommande vikt per region eller världsdel.
 • Ny redovisning av utrikes trafik- och transportarbete, för passagerare respektive för frakt och post.

På grund av fel i de större flygplatsernas rapporteringssystem under större delen av 2019 saknas statistikuppgifter om frakt i Luftfart 2019.

Publicering

Rapporten "Luftfart" publiceras årligen i elektronisk form. Vissa uppgifter publiceras månadsvis på Transportstyrelsens webbplats.