Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg samt olyckshändelser.


     Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Undersökningens omfattning

Uppgifterna om flygverksamheten omfattar svenska trafikflygplatser där det bedrivs linjefart, chartertrafik och taxiflyg - statliga, kommunala och privata. Det finns också statistik om registrerade luftfartyg och flygplatsbestånd samt om olyckshändelser med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg eller sådana som inträffat i Sverige oavsett nationalitet på luftfartyget.


Nyheter i Luftfart 2019

 • Kommersiell trafik har utökats till att även omfatta passagerare, post och frakt på taxiflygningar. Det är en anpassning till internationell EU-rapportering och har en marginell påverkan på den publicerade statistiken.
 • Utrikespassagerare särredovisas på charter- respektive linjetrafik på såväl aggregerad som flygplatsnivå.
 • Kabinfaktorerna i utrikes trafik särredovisas på charter- respektive linjetrafik.
 • Tabellerna med flygplansmodeller delas upp på in- och utrikestrafik. Utöver antal starter per flygplansmodell redovisas antal passagerare.
 • Ny redovisning av antal ankommande passagerare från utlandet per land för närmast föregående flygplats.
 • För utrikes frakt och post redovisas tidserier över avgående och ankommande vikt per region eller världsdel.
 • Ny redovisning av utrikes trafik- och transportarbete, för passagerare respektive för frakt och post.

På grund av fel i de större flygplatsernas rapporteringssystem under större delen av 2019 saknas statistikuppgifter om frakt i Luftfart 2019.

Publicering

Rapporten "Luftfart" publiceras årligen i elektronisk form. Vissa uppgifter publiceras månadsvis på Transportstyrelsens webbplats.


 • Underlag för flygstrategi

  Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en analys av flygets roll och funktion i transportsystemet. Analysen kommer att utgöra...