Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Maria Melkersson

Maria Melkersson
Kvalificerad utredare maria.melkersson@trafa.se 010-414 42 16 076-128 74 04 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Maria arbetar med statistiken om vägtrafiksskador och utvärdering av kollektivtrafik. Hon är också med i användarrådet för olycksstatistik.

Personer väntar på tunnelbana

Marknadsöppningar i kollektivtrafiken - utvärderingsplan 2011-2014


Den 1 oktober 2010 öppnades den kommersiella marknaden för persontrafik på järnväg för konkurrens. Från 1 januari 2012 gäller d...

Buss vid bushållplats

Utvärdering av marknadsöppningar i kollektivtrafiken 2012


Första året med reformerad järnvägs- och kollektivtrafikmarknad. Från och med 2012 råder en helt ny situation på kollektivtrafi...

Pendeltåg på Stockholms centra

Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken - en pilotstudie


Den upphandlade kollektivtrafiken utgör en stor del av den totala kollektivtrafiken. Denna PM redovisar Trafikanalys...

Buss vid bushållsplats

Utvärdering av marknadsöppningar i kollektivtrafiken


Den 1 oktober 2010 avreglerades persontrafiken på järnväg helt och 1 januari 2012 trädde den nya lagen om kollektivtrafik i...

Pendeltåg i sommarlandskap

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU


Sedan 2012 är marknaden för kollektivtrafik, genom lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik, öppen för konkurrens. Innan denna...

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Ökande priser för kollektivtrafik i Sverige och i EU


Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat effekterna av den nya regleringen av kollektivtrafiken. Utgångspunkt har var...

Buss framför centralstation

En förbättrad kollektivtrafik?


Marknaden för långväga persontrafik på järnväg är öppen för konkurrens sedan 1 oktober 2010. Sedan 2012 reglerar en ny lag om...

Rapport från Trafikanalys

Marknadsöppningar i kollektivtrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat två reformer, den öppnade marknaden för långväga persontrafik på järnväg sam...

Människor på tunnelbaneperrong

Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik


Trafikanalys delar utredningens uppfattning att införandet bör ske genom en sammanhängande lagstiftning rörande tilldelning av...

Två personer cyklar

Olycksregister och säkerhetsutredning av olyckor


Delbetänkandet (SOU 2014:24) och slutbetänkandet (SOU 2914:82) från utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av...

Vägtrafikskador


Statistiken beskriver de olyckor och de personskador som inträffar i vägtrafiken. 

Bantrafikskador


Statistik över olyckshändelser och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

En buss

Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2013


Kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. Vi sammanfattar här länens upphandlade busstrafik på avtalsnivå.

Användarrådet för statistik om trafikolyckor


I detta användarråd diskuterar vi statistik om trafikolyckor i alla trafikslag; vägtrafik, bantrafik, sjöfart och luftfart. Fok...

Buss framför centralstation

Koll på anläggningen


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på delbetänkandet Koll på anlägg­ni­ngen (SOU 2015:42).

Tågräls i stadstrafik

Tåglägen, gods och trängsel på spåren


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag och en nulägesanalys för godstransporter inom, till...

Tåg i snö

Yttrande över Trafikverkets rapport om framtida nattågstrafik


Trafikverket subventionerar viss interregional kollektivtrafik bland annat nattågstrafik till Norrland. Eftersom avtalet löper...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning


Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning


Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter


Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Personbil på landsväg

Ny målstyrning för trafiksäkerheten


Trafikanalys har avrapporterat ett regeringsuppdrag där förslag lämnas till nya transportpolitiska preciseringar för...

Avstängd väg vid olycka

Vägtrafikskador 2017


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om vägtrafikskador under 2017.

Tåg på bro i sommarlandskap

Bantrafikskador 2017


Publicering av tabellverk om bantrafikskador under 2017.

Avstängd väg vid olycka

Yttrande om ”Utredning av finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada”


Transportstyrelsen har haft regeringens uppdrag att föreslå en finansieringsmodell för informationsutbyte av grunddata kopplat...

En buss

Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2015


Den regionala kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. I den här rapporten sammanfattas länens upphandlade buss...

Avstängd väg vid olycka

Vägtrafikskador 2018


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om vägtrafikskador under 2018.

X2000 ankommer till Stockholm

Bantrafikskador 2018


Publicering av tabellverk om bantrafikskador under 2018.