Maria Melkersson

Maria Melkersson
Kvalificerad statistiker maria.melkersson@trafa.se 010-414 42 16 076-128 74 04 Avdelningen för statistik Maria arbetar med statistiken om vägtrafiksskador och utvärdering av kollektivtrafik. Hon är också med i användarrådet för olycksstatistik.

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 38


Med anledning av coronapandemin publicerar Trafikanalys varje måndag aktuella indikatorer på utvecklingen i transportsystemet....

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 37


Med anledning av coronapandemin publicerar Trafikanalys varje måndag aktuella indikatorer på utvecklingen i transportsystemet....

Lastbil på bro

Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020


Under andra kvartalet 2020 var transporterna med svenskregistrerade tunga lastbilar* lika många som ifjol. Samma slutsats gälle...

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 36


Med anledning av coronapandemin publicerar Trafikanalys varje måndag aktuella indikatorer på utvecklingen i transportsystemet....

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 35


Med anledning av coronapandemin publicerar Trafikanalys varje måndag aktuella indikatorer på utvecklingen i transportsystemet....

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 34


Med anledning av coronapandemin publicerar Trafikanalys varje måndag aktuella indikatorer på utvecklingen i transportsystemet....

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 33


Med anledning av coronapandemin publicerar Trafikanalys varje måndag aktuella indikatorer på utvecklingen i transportsystemet....

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 32


Med anledning av coronapandemin publicerar Trafikanalys varje måndag aktuella indikatorer och andra relevanta uppgifter i syfte...

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 31


Med anledning av coronapandemin publicerar Trafikanalys varje måndag (onsdag denna vecka) aktuella indikatorer och andra...

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 30


Med anledning av coronakrisen publicerar Trafikanalys varje måndag (tisdag denna publicering) aktuella indikatorer och andra...

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 29


Med anledning av coronakrisen publicerar Trafikanalys varje måndag (tisdag denna publicering) aktuella indikatorer och andra...

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 28


Med anledning av coronakrisen publicerar Trafikanalys varje måndag (tisdag denna publicering) aktuella indikatorer och andra...

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 27


Med anledning av coronakrisen publicerar Trafikanalys varje måndag (tisdag denna publicering) aktuella indikatorer och andra...

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 26


Med anledning av coronakrisen publicerar Trafikanalys varje måndag (tisdag denna publicering) aktuella indikatorer och andra...

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 25


Med anledning av coronakrisen publicerar Trafikanalys varje måndag (tisdag denna publicering) aktuella indikatorer och andra...

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 24


Med anledning av coronakrisen publicerar Trafikanalys varje måndag (tisdag denna publicering) aktuella indikatorer och andra...

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 23


Med anledning av coronakrisen publicerar Trafikanalys varje måndag aktuella indikatorer och andra relevanta uppgifter i syfte a...

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 22


Sedan en tid har Sverige och övriga världen försatts i ett helt nytt tillstånd på grund av coronapandemin. Trafikanalys...

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling


Sedan en tid har Sverige och övriga världen försatts i ett helt nytt tillstånd på grund av coronakrisen. Trafikanalys publicera...

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling


Sedan en tid har Sverige och övriga världen försatts i ett helt nytt tillstånd på grund av coronakrisen. Trafikanalys publicera...

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 19


Sedan en tid tillbaka har Sverige och övriga världen försatts i ett helt nytt tillstånd på grund av coronakrisen. Trafikanalys...

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling


Sedan några veckor har Sverige och övriga världen försatts i ett helt nytt tillstånd på grund av coronakrisen. Därför kommer...

""

Yttrande över PTS förslag om paketleveranstjänster


Trafikanalys har fått tillfälle att yttra sig över PTS konsekvensutredning om anmälan och lämnande av information rörande...

Händer på lastbilsratt

Lastbilstrafik 2020 kvartal 2


Publicering av statistiktabeller för lastbilstrafiken under andra kvartalet 2020.

Två lastbilar på väg

Lastbilstrafik 2020 kvartal 1


Publicering av statistiktabeller för lastbilstrafik - inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar under första kvartalet...

Fronter på flera lastbilar

Lastbilstrafik - inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om lastbilstrafik under 2019.

Trafikolycka skylt

Vägtrafikskador 2019


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om vägtrafikskador under 2019.

""

Lastbilstrafik 2019 kvartal 4


Publicering av tabeller om lastbilstrafik med inrikes och utrikes transporter med svenska lastbilar 2019 kvartal 4.

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete


Den här promemorian innehåller en beskrivning av de metoder som används idag för att beräkna transportarbete för person- och...

X2000 tåg kommer till Stockholm

Bantrafikskador 2018


Publicering av tabeller och statistikblad om bantrafikskador under 2018.

Avstängd väg vid olycka

Vägtrafikskador 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om vägtrafikskador under 2018.

En buss

Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2015


Den regionala kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. I den här rapporten sammanfattas länens upphandlade buss...

Avstängd väg vid olycka

Yttrande om ”Utredning av finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada”


Transportstyrelsen har haft regeringens uppdrag att föreslå en finansieringsmodell för informationsutbyte av grunddata kopplat...

Personbil på landsväg

Ny målstyrning för trafiksäkerheten


Trafikanalys har avrapporterat ett regeringsuppdrag där förslag lämnas till nya transportpolitiska preciseringar för...

""

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter


Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning


Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning


Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Fordon på väg


Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...

Tåg i snö

Yttrande över Trafikverkets rapport om framtida nattågstrafik


Trafikverket subventionerar viss interregional kollektivtrafik bland annat nattågstrafik till Norrland. Eftersom avtalet löper...

Vägtrafikskadade i sjukvården


Statistiken beskriver den årliga utvecklingen av antal svårt skadade personer i vägtrafikolyckor.

Körsträckor med svenskregistrerade fordon


Statistiken visar antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år....

Tågräls i stadstrafik

Tåglägen, gods och trängsel på spåren


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag och en nulägesanalys för godstransporter inom, till...

Buss framför centralstation

Koll på anläggningen


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på delbetänkandet Koll på anlägg­ni­ngen (SOU 2015:42).

Trafikarbete på svenska vägar


Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs på de svenska vägarna under ett år. Det görs genom en modell som baseras ...

Användarrådet för statistik om trafikolyckor


I detta användarråd diskuterar vi statistik om trafikolyckor i alla trafikslag; vägtrafik, bantrafik, sjöfart och luftfart. Fok...

En buss

Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2013


Kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. Vi sammanfattar här länens upphandlade busstrafik på avtalsnivå.

Vägtrafikskador


Statistiken beskriver de olyckor och de personskador som inträffar i vägtrafiken.

Utländska lastbilar


Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från och inom Sverige. Uppgifterna jämförs med de svenska...

Lastbilstrafik


Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade lastbilar såväl inom Sverige som utomland...

Två personer cyklar

Olycksregister och säkerhetsutredning av olyckor


Delbetänkandet (SOU 2014:24) och slutbetänkandet (SOU 2914:82) från utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av...

Människor på tunnelbaneperrong

Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik


Trafikanalys delar utredningens uppfattning att införandet bör ske genom en sammanhängande lagstiftning rörande tilldelning av...

Rapport från Trafikanalys

Marknadsöppningar i kollektivtrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat två reformer, den öppnade marknaden för långväga persontrafik på järnväg sam...

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Ökande priser för kollektivtrafik i Sverige och i EU


Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat effekterna av den nya regleringen av kollektivtrafiken. Utgångspunkt har var...

Buss framför centralstation

En förbättrad kollektivtrafik?


Marknaden för långväga persontrafik på järnväg är öppen för konkurrens sedan 1 oktober 2010. Sedan 2012 reglerar en ny lag om...

Pendeltåg i sommarlandskap

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU


Sedan 2012 är marknaden för kollektivtrafik, genom lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik, öppen för konkurrens. Innan denna...

Buss vid bushållsplats

Utvärdering av marknadsöppningar i kollektivtrafiken


Den 1 oktober 2010 avreglerades persontrafiken på järnväg helt och 1 januari 2012 trädde den nya lagen om kollektivtrafik i...

Buss vid bushållplats

Utvärdering av marknadsöppningar i kollektivtrafiken 2012


Första året med reformerad järnvägs- och kollektivtrafikmarknad. Från och med 2012 råder en helt ny situation på kollektivtrafi...

Pendeltåg på Stockholms centra

Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken - en pilotstudie


Den upphandlade kollektivtrafiken utgör en stor del av den totala kollektivtrafiken. I denna PM redovisar Trafikanalys en...

Personer väntar på tunnelbana

Marknadsöppningar i kollektivtrafiken - utvärderingsplan 2011-2014


Den 1 oktober 2010 öppnades den kommersiella marknaden för persontrafik på järnväg för konkurrens. Från 1 januari 2012 gäller d...