Maria Melkersson

Maria Melkersson
Kvalificerad statistiker maria.melkersson@trafa.se 010-414 42 16 076-128 74 04 Avdelningen för statistik Maria arbetar med statistiken om vägtrafiksskador, lastbilstrafik, utländsk lastbilstrafik och fordon. utvärdering av kollektivtrafik. Hon är också med i användarrådet för olycksstatistik. Utredningar: Lätta lastbilar, e-handel.

""

Hur gamla är olika typer av vägfordon?

Av de svenskregistrerade fordonen i trafik är idag (2023) motorcyklarna allra äldst (21, år i genomsnitt) följt av personbilar...

""

Hur många mopedbilar och A-traktorer finns det?

I slutet av 2023 fanns det knappt 17 000 mopedbilar och knappt 56 000 A-traktorer registrerade i Sverige. Med registrerade ford...

Personbil på landsväg

Trafikarbete på svenska vägar 2023

Publicering av kompletterande statistik om trafikarbetet på svenska vägar under 2023.

""

Körsträckor 2023

Publicering av tabeller med kompletterande statistik för körsträckor 2023.

""

Vägtrafikskador 2023

Publicering av statistiktabeller, statistikblad och pressmeddelande om vägtrafikskador under 2023.

Bilar på motorväg

Trafikarbete på svenska vägar 2023

Publicering av statistik om trafikarbetet på svenska vägar under 2023.

""

Körsträckor 2023

Publicering av statistiktabeller och pressmeddelande om körsträckor för vägfordon under 2023.

Foto: Mostphotos

Luftfart 2023

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om luftfarten under 2023.

Bil som tankas

Minskar vägtrafiken när bränslet blir dyrare?

Vägtrafikens omfattning på statligt vägnät har varit relativt oförändrad under 2022, trots bränslepriser som varit upp till 70...

""

Transportläget - indikatorer för trafikutvecklingen under coronapandemin

Coronapandemin fick snabbt en stor påverkan på hela vårt samhälle. Trafikanalys tog tidigt (april 2020) beslutet att publicera...

""

Trafikarbete på svenska vägar

Publicering av kompletterande statistik om trafikarbetet på svenska vägar under 2022.

Lätta lastbilar

Under 2022 genomförde Trafikanalys den första fullskaliga pilotundersökningen av lätta lastbilars trafik och transporter; Lätta...

""

Körsträckor 2022

Publicering av tabeller med kompletterande statistik för körsträckor 2022.

Lastbil lastar

Lastbilstrafik 2023 kvartal 2

Publicering av statistiktabeller för lastbilstrafiken under andra kvartalet 2023.

Två lastbilar på väg

Lastbilstrafik 2022

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om lastbilstrafik under 2022.

Avstängd väg vid olycka

Vägtrafikskador 2022

Publicering av statistiktabeller, statistikblad och pressmeddelande om vägtrafikskador under 2022.

""

Körsträckor 2022

Publicering av statistiktabeller och pressmeddelande om körsträckor för 2022.

Trafikarbete på svenska vägar

Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs på de svenska vägarna under ett år. Det görs genom en modell som baseras ...

Avstängd väg vid olycka

Hur många omkommer och skadas i vägtrafiken i olika kommuner?

Under 2022 omkom totalt 227 personer i vägtrafiken, mot 210 personer året innan.

Lastbil på bro

Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020

Under andra kvartalet 2020 var transporterna med svenskregistrerade tunga lastbilar* lika många som ifjol. Samma slutsats gälle...

""

Yttrande över PTS förslag om paketleveranstjänster

Trafikanalys har fått tillfälle att yttra sig över PTS konsekvensutredning om anmälan och lämnande av information rörande...

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete

Den här promemorian innehåller en beskrivning av de metoder som används för att beräkna transportarbete för person- och...

En buss

Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2015

Den regionala kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. I den här rapporten sammanfattas länens upphandlade buss...

Avstängd väg vid olycka

Yttrande om ”Utredning av finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada”

Transportstyrelsen har haft regeringens uppdrag att föreslå en finansieringsmodell för informationsutbyte av grunddata kopplat...

Personbil på landsväg

Ny målstyrning för trafiksäkerheten

Trafikanalys har avrapporterat ett regeringsuppdrag där förslag lämnas till nya transportpolitiska preciseringar för...

""

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter

Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning

Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning

Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Tåg i snö

Yttrande över Trafikverkets rapport om framtida nattågstrafik

Trafikverket subventionerar viss interregional kollektivtrafik bland annat nattågstrafik till Norrland. Eftersom avtalet löper...

Vägtrafikskadade i sjukvården

Statistiken beskriver den årliga utvecklingen av antal svårt skadade personer i vägtrafikolyckor.

Körsträckor med svenskregistrerade fordon

Statistiken visar antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år....

Tågräls i stadstrafik

Tåglägen, gods och trängsel på spåren

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag och en nulägesanalys för godstransporter inom, till...

Användarrådet för statistik om persontransporter

För att hålla kontakt med användarna av statistik har Trafikanalys användarråd. Där träffar vi statistikanvändare och diskutera...

Buss framför centralstation

Koll på anläggningen

Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på delbetänkandet Koll på anlägg­ni­ngen (SOU 2015:42).

Luftfart

Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg sam...

Användarrådet för statistik om trafikolyckor

I detta användarråd diskuterar vi statistik om trafikolyckor i alla trafikslag; vägtrafik, bantrafik, sjöfart och luftfart. Fok...

En buss

Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2013

Kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. Vi sammanfattar här länens upphandlade busstrafik på avtalsnivå.

Vägtrafikskador

Statistiken beskriver de olyckor och de personskador som inträffar i vägtrafiken.

Utländska lastbilstransporter i Sverige

Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från, genom (transit) och inom (cabotage) Sverige. Uppgifterna...

Två personer cyklar

Olycksregister och säkerhetsutredning av olyckor

Delbetänkandet (SOU 2014:24) och slutbetänkandet (SOU 2014:82) från utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av...

Människor på tunnelbaneperrong

Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik

Trafikanalys delar utredningens uppfattning att införandet bör ske genom en sammanhängande lagstiftning rörande tilldelning av...

Rapport från Trafikanalys

Marknadsöppningar i kollektivtrafiken

Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat två reformer, den öppnade marknaden för långväga persontrafik på järnväg sam...

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Ökande priser för kollektivtrafik i Sverige och i EU

Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat effekterna av den nya regleringen av kollektivtrafiken. Utgångspunkt har var...

Buss framför centralstation

En förbättrad kollektivtrafik?

Marknaden för långväga persontrafik på järnväg är öppen för konkurrens sedan 1 oktober 2010. Sedan 2012 reglerar en ny lag om...

Pendeltåg i sommarlandskap

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU

Sedan 2012 är marknaden för kollektivtrafik, genom lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik, öppen för konkurrens. Innan denna...

Buss vid bushållsplats

Utvärdering av marknadsöppningar i kollektivtrafiken

Den 1 oktober 2010 avreglerades persontrafiken på järnväg helt och 1 januari 2012 trädde den nya lagen om kollektivtrafik i...

Pendeltåg på Stockholms centra

Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken - en pilotstudie

Den upphandlade kollektivtrafiken utgör en stor del av den totala kollektivtrafiken. I denna PM redovisar Trafikanalys en...

Buss vid bushållplats

Utvärdering av marknadsöppningar i kollektivtrafiken 2012

Första året med reformerad järnvägs- och kollektivtrafikmarknad. Från och med 2012 råder en helt ny situation på kollektivtrafi...

Personer väntar på tunnelbana

Marknadsöppningar i kollektivtrafiken - utvärderingsplan 2011-2014

Den 1 oktober 2010 öppnades den kommersiella marknaden för persontrafik på järnväg för konkurrens. Från 1 januari 2012 gäller d...