Marknadsöppningar i kollektivtrafiken - utvärderingsplan 2011-2014

Personer väntar på tunnelbana

Den 1 oktober 2010 öppnades den kommersiella marknaden för persontrafik på järnväg för konkurrens. Från 1 januari 2012 gäller den nya kollektivtrafiklagen. I och med detta försvinner dagens trafikhuvudmän och nya regionala myndigheter ska fatta de strategiska besluten om kollektivtrafiken i länen. Lagen ger kollektiv-trafikföretag rätt att etablera kommersiell tåg- och busstrafik inom länen.

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera dessa två reformer, enligt "Uppdrag att utvärdera effekterna av öppnandet av marknaden för kommersiell persontrafik på järnväg samt av den nya lagstiftningen på kollektivtrafikområdet" (Näringsdepartementet N2010/7904/TE).

Utvärdering av de två reformerna kommer att ske på ett antal olika sätt. Vi kommer att göra egna utvärderingar men också lägga ut uppdrag på konsulter och till akademiska institutioner. Delprojekt inom det totala uppdraget kan baseras på utländska erfarenheter, registerdata, enkätdata, intervjuer, och/eller simuleringar. Vi har för avsikt att med utvärderingen se om reformernas intentioner blir uppfyllda och på vägen identifiera hinder för att så sker. Att föreslå åtgärder för förbättring och utveckling av marknaderna för kollektivtrafik och deras funktion ingår också i uppdraget.

Läs mer här


Användbarhet i kollektivtrafik


Ett av de transportpolitiska målen är en kollektivtrafik användbar för alla. För att förbättra måluppföljningen på området har...

Kartläggning av hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning


Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...

Resvanor och funktionsnedsättningar - statistik ur resvaneundersökningen


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kartlägga hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.