Marknadsöppningar i kollektivtrafiken - utvärderingsplan 2011-2014

Personer väntar på tunnelbana

Den 1 oktober 2010 öppnades den kommersiella marknaden för persontrafik på järnväg för konkurrens. Från 1 januari 2012 gäller den nya kollektivtrafiklagen. I och med detta försvinner dagens trafikhuvudmän och nya regionala myndigheter ska fatta de strategiska besluten om kollektivtrafiken i länen. Lagen ger kollektiv-trafikföretag rätt att etablera kommersiell tåg- och busstrafik inom länen.

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera dessa två reformer, enligt "Uppdrag att utvärdera effekterna av öppnandet av marknaden för kommersiell persontrafik på järnväg samt av den nya lagstiftningen på kollektivtrafikområdet" (Näringsdepartementet N2010/7904/TE).

Utvärdering av de två reformerna kommer att ske på ett antal olika sätt. Vi kommer att göra egna utvärderingar men också lägga ut uppdrag på konsulter och till akademiska institutioner. Delprojekt inom det totala uppdraget kan baseras på utländska erfarenheter, registerdata, enkätdata, intervjuer, och/eller simuleringar. Vi har för avsikt att med utvärderingen se om reformernas intentioner blir uppfyllda och på vägen identifiera hinder för att så sker. Att föreslå åtgärder för förbättring och utveckling av marknaderna för kollektivtrafik och deras funktion ingår också i uppdraget.

Läs mer här


Nya barriärer i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning


På uppdrag av Trafikanalys har Begripsam genomfört en användarundersökning av kollektivtrafik under coronapandemin bland person...

Remissvar på utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkande (SOU 2020:25) av Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all...

Statistik om färdtjänst utvecklas i nytt projekt


Idag finns Färdtjänst och riksfärdtjänst som officiell statistik, med uppgifter om antal tillstånd och antal resor. Vi saknar...