Marknadsöppningar i kollektivtrafiken - utvärderingsplan 2011-2014

Personer väntar på tunnelbana

Den 1 oktober 2010 öppnades den kommersiella marknaden för persontrafik på järnväg för konkurrens. Från 1 januari 2012 gäller den nya kollektivtrafiklagen. I och med detta försvinner dagens trafikhuvudmän och nya regionala myndigheter ska fatta de strategiska besluten om kollektivtrafiken i länen. Lagen ger kollektiv-trafikföretag rätt att etablera kommersiell tåg- och busstrafik inom länen.

Läs/ladda ner publikation

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera dessa två reformer, enligt "Uppdrag att utvärdera effekterna av öppnandet av marknaden för kommersiell persontrafik på järnväg samt av den nya lagstiftningen på kollektivtrafikområdet" (Näringsdepartementet N2010/7904/TE).

Utvärdering av de två reformerna kommer att ske på ett antal olika sätt. Vi kommer att göra egna utvärderingar men också lägga ut uppdrag på konsulter och till akademiska institutioner. Delprojekt inom det totala uppdraget kan baseras på utländska erfarenheter, registerdata, enkätdata, intervjuer, och/eller simuleringar. Vi har för avsikt att med utvärderingen se om reformernas intentioner blir uppfyllda och på vägen identifiera hinder för att så sker. Att föreslå åtgärder för förbättring och utveckling av marknaderna för kollektivtrafik och deras funktion ingår också i uppdraget.

Läs mer här