Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Personer väntar på tunnelbana

Marknadsöppningar i kollektivtrafiken - utvärderingsplan 2011-2014

Den 1 oktober 2010 öppnades den kommersiella marknaden för persontrafik på järnväg för konkurrens. Från 1 januari 2012 gäller den nya kollektivtrafiklagen. I och med detta försvinner dagens trafikhuvudmän och nya regionala myndigheter ska fatta de strategiska besluten om kollektivtrafiken i länen. Lagen ger kollektiv-trafikföretag rätt att etablera kommersiell tåg- och busstrafik inom länen.

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera dessa två reformer, enligt "Uppdrag att utvärdera effekterna av öppnandet av marknaden för kommersiell persontrafik på järnväg samt av den nya lagstiftningen på kollektivtrafikområdet" (Näringsdepartementet N2010/7904/TE).

Utvärdering av de två reformerna kommer att ske på ett antal olika sätt. Vi kommer att göra egna utvärderingar men också lägga ut uppdrag på konsulter och till akademiska institutioner. Delprojekt inom det totala uppdraget kan baseras på utländska erfarenheter, registerdata, enkätdata, intervjuer, och/eller simuleringar. Vi har för avsikt att med utvärderingen se om reformernas intentioner blir uppfyllda och på vägen identifiera hinder för att så sker. Att föreslå åtgärder för förbättring och utveckling av marknaderna för kollektivtrafik och deras funktion ingår också i uppdraget.

Läs mer här
Integrering av kollektivtrafik och anropsstyrd trafik – hur påverkas resenärerna?


I den här rapporten studeras försöken att effektivisera trafikförsörjningen genom att kombinera linjetrafik med olika former av...

Sysselsättningseffekter inom transportområdet


Trafikanalys ska stötta regeringen genom att ta fram underlag, bistå med expertkunskap och utveckla metoder och modeller för at...

Migration, invandring och framtida transportpolitik


Hur klarade det svenska transportsystemet de hastigt ökade migrationsströmmarna hösten 2015 och hur måste transportpolitiken...